Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 6/2018. (VII.13.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési tevékenységről

Hatályos: 2022. 04. 19

Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 6/2018. (VII.13.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési tevékenységről

2022.04.19.

Sajólászlófalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 83/A. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1

1. Általános rendelkezések

1.  §2 A rendelet célja, hogy a helyi társadalom művelődési és kulturális szükségleteinek figyelembevételével – a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján – egységes alapelvek szerint határozza meg Sajólászlófalva Község Önkormányzata közművelődési feladatait, formáit, azok ellátásának módját és mértékét, finanszírozásának alapelveit.

2.  § A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, az Önkormányzat által fenntartott közösségi színterekre, közművelődési tevékenységet is ellátó természetes és jogi személyekre, egyéb szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire, alkalmazottaira és a közművelődési alapszolgáltatásokat igénybevevőkre.

3.  § (1) Az Önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során biztosítani törekszik Sajólászlófalva község lakosainak jogát ahhoz, hogy:

a) igénybe vegyék az Önkormányzat közművelődési szolgáltatásait,

b) műveltségüket és készségeiket életük minden szakaszában gyarapítsák, művelődési jogaik, művelődési céljaik megvalósítása érdekében színteret és szakmai segítséget kapjanak.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátása során kiemelten kezeli

a) a nemzeti ünnepek, emléknapok méltó megünneplését;

b) Sajólászlófalva község környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását;

c) a művelődést segítő lehetőségek biztosítását.

(3) Az Önkormányzat elfogadja és támogatja mindazokat a civil, egyéni és közösségi kezdeményezések, melyek a település kulturális életét segítik és gazdagítják.

2. A közművelődési feladatok meghatározása és ellátási formája

4.  § Az Önkormányzat támogatja a helyi közművelődési tevékenységeket, a település kulturális hagyományainak és lakosainak művelődési szükségleteinek megfelelően, a következő közművelődési alapszolgáltatások megszervezésével:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása;

b) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása;

c) az amatőr alkotó- és előadó-művészei tevékenység feltételeinek biztosítása.

5.  § (1) Az Önkormányzat a település hagyományai és a helyi közművelődési tevékenység kialakult gyakorlata alapján az alábbi közművelődési tevékenységeket tekinti ellátandó és támogatandó feladatainak:

a) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi közművelődési szokások gondozása, gazdagítása,

b) közösségfejlesztés, a formális és informális civil közösségek létrejöttének, működésének, együttműködésének ösztönzése.

c) amatőr alkotó- és művészeti csoportok, közösségek tevékenységének biztosítása,

d) az egyetemes és nemzeti kultúra értékeinek megismertetése, a befogadás elősegítése, nemzeti ünnepek gondozása, megtartása,

e) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítása,

f) helytörténeti értékek gyűjtése, megőrzése, gondozása,

g) testvér-települési kapcsolatok kiépítése, ápolása.

h)3 a művelődő közösségnek művelődési vagy közösségi tevékenysége végzése helyszínének biztosítása

i)4 művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségek teremtése

j)5 a művelődő közösségek vezetőinek részvételével fórum szervezése

(2) Az Önkormányzat a közművelődési feladatai ellátása során a kulturális szolgáltatások mind szélesebb körben történő elérése érdekében a lakosság részére közművelődési tevékenysége ellátása során díjmentes szolgáltatásokat is biztosít.

3. A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei

6.  §6 Az Önkormányzat a települési közművelődési alapfeladatai, a közművelődési szolgáltatások hozzáférhetőségét elsősorban közösségi színterek fenntartásával biztosítja.

7.  § (1) Az önkormányzat által fenntartott és működtetett közösségi színterek:

a) Kultúrház (3773 Sajólászlófalva, Rákóczi u. 15.)

b) Közösségi Ház(3773 Sajólászlófalva, Hunyadi u. 14.)

c)7

(2) Az Önkormányzat egyes közművelődési feladatainak az ellátásába más, nem közművelődési alapfeladatú intézményt is bevonhat.

4. A közművelődési tevékenység finanszírozása

8.  § (1) Az Önkormányzat a közművelődési feladatok, továbbá a kulturális rendezvények, ünnepek költségeit, a közösségi színterek üzemeltetési költségeit, valamint az adott feladatok végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket a mindenkori költségvetésről szóló rendeletében biztosítja.

(2) A közművelődési tevékenységek finanszírozási forrásai:

a) Önkormányzat bevételeiből származó források,

b) a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulás,

c) pályázati úton elnyerhető támogatás.

9.  §8 (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat feladatairól a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 18/2010. (XII.5.) önkormányzati rendelet

Pálcza Józsefné - polgármester Dr. Ignácz Dávid - jegyző

1

A bevezető a Sajólászlófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1.  § a Sajólászlófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 5.  § (1) bekezdés h) pontját a Sajólászlófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 14.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

4

Az 5.  § (1) bekezdés i) pontját a Sajólászlófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 14.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

5

Az 5.  § (1) bekezdés j) pontját a Sajólászlófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 14.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

6

A 6.  § a Sajólászlófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 14.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

7

A 7.  § (1) bekezdés c) pontját a Sajólászlófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 14.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte.

8

A 9.  § a Sajólászlófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 14.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.