Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2020. (II.20.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgáltatásról

Hatályos: 2020. 02. 21

Sajólászlófalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet célja, hatálya


1.§ 

(1) A szociálisan rászorultak részére az Önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében szociális alapszolgáltatásként biztosítja a falugondnoki szolgáltatást.


(2) A rendelet hatálya kiterjed Sajólászlófalva község közigazgatási területén életvitelszerűen élő és lakcímmel rendelkező, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. §-ban meghatározott személyekre, az Szt. 4. §-ának alkalmazásával.2. A falugondnoki szolgáltatás által ellátandó feladatok rendszere


2.§ 

(1) A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó feladatok:

  1. alapfeladatok:

        aa) közreműködés étkeztetésben, a házi segítségnyújtásban, közösségi és szociális információk szolgáltatásában,

        ab) egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása,

        ac) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása.


  1. kiegészítő feladatok, lakossági szolgáltatások:

        ba) közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,

        bb) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,

        bc) egyéb lakossági szolgáltatások és az alapszolgáltatásokon kívüli egyéb szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.


  1. önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások:

        ca) önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,

        cb) falugondnoki szolgáltatás működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.
3. Alapfeladatok


3.§

 Az étkeztetésben történő közreműködés keretében a falugondnok közreműködik:

  1. a gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés során az étel szolgáltatótól történő szállításában,
  2. szociális étkeztetés keretében a jogosultak részére az étel házhoz szállításában,
  3. a szünidei gyermekétkeztetés keretében az étel, ételhordóban történő kiosztásában.
4.§ 

A házi segítségnyújtásban történő közreműködés keretében a falugondnok – szükség esetén – közreműködhet a szociális gondozó beszerzési, ügyintézési feladatai ellátásában, a gyógyszer kiváltásában.5.§ 

(1) A közösségi- és szociális információk szolgáltatásában történő közreműködés keretében a falugondnok tájékoztatja a lakosságot, különösen az élethelyzetük alapján ellátásra szorulókat, az általuk igényelhető szociális- és egyéb ellátásokról, támogatásokról, jogaikról, aktuális kötelezettségeikről, a településen elérhető közösségi eseményekről.


(2) Az információszolgáltatási tevékenysége körében a falugondnok együttműködik a településen ellátást nyújtó szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti, igazgatási, kulturális és egyéb közösségi feladatokat ellátó szervekkel, intézményekkel, elsősorban a települési önkormányzat képviselőivel, alkalmazottaival és az önkormányzati hivatal dolgozóival.6.§ 

(1) Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása érdekében a falugondnok segíti a rászorultakat a háziorvosi rendelésre, vagy egyéb egészségügyi intézménybe történő eljutásban. Ennek keretében igény esetén szállítja a betegségük, idős koruk vagy fogyatékosságuk miatt egészségügyi ellátáshoz önállóan eljutni nem képes rászorulókat.


(2) A falugondnok az egyéb egészségügyi intézménybe történő szállítást abban az esetben végezheti, ha a kérelmező tömegközlekedés igénybevételére nem képes, feltéve, ha az egészségi állapota nem igényli mentő vagy betegszállító igénybevételét. Ebben az esetben a szolgáltatás igénybevételét – a háziorvos javaslatát figyelembe véve, az igénybevevő egészségi állapotára, a kezelés jellegére, az igénybevevő szociális helyzetére vonatkozó információk ismeretében, a falugondnok javaslata alapján – a polgármester egyedi mérlegelés alapján engedélyezi.


(3) A falugondnok kizárólag járóbeteg szállítást végezhet, sürgősségi betegszállítást nem.


(4) A falugondnok biztosítja rászorulók részére a gyógyszerkiváltást és a gyógyászati segédeszközök beszerezését a községben lévő gyermekorvosi és háziorvosi rendelésekhez igazodóan.7.§ 

(1) A falugondnok közreműködhet a tanulók iskolai foglalkozásra, az óvodás gyermekek és tanulók rendezvényekre, versenyekre, ünnepségekre, kirándulásokra való szállításában, figyelembe véve az ellátási területen működő iskolabusz járatait.


(2) A gyermekek szállítását az (1) bekezdésben foglalt szállítási igény esetén a falugondnok az intézménnyel vagy egyéb szervezetekkel, szülőkkel együttműködve biztosítja a polgármester egyedi döntése alapján.4. Kiegészítő feladatok


8.§ 

(1) A közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése körében a képviselő-testület a falugondnoki szolgáltatás bevonásával bonyolítja az önkormányzati szervezésű programokat, a polgármester irányítása mellett.


(2) Amennyiben az alapfeladatok és az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátását nem veszélyeztetik, a falugondnok a polgármester előzetes engedélyével közreműködhet a településen megvalósuló egyéb közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezésében is a szervező felkérésére.


(3) Egy időben megvalósuló több program esetében a közreműködés mértéke a szervező, a polgármester és a falugondnok közötti egyeztetés alapján kerül meghatározásra.


(4) A falugondnoki szolgáltatás biztosítja a helyi kulturális, sport csoportok, nyugdíjas- vagy gyermekcsoportok szállítását más településen megvalósuló művelődési, sporteseményekre, szabadidős programokra. A szállítási feladatokat a polgármester előzetes engedélyével lehet ellátni.9.§ 

(1) A falugondnok az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, a lakossági igények továbbítása, valamint az egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés körében rendszeresen kapcsolatot tart a településen működő, a településen ügyfélfogadást tartó önkormányzati, és állami közigazgatási szervekkel, helyben ellátást nyújtó költségvetési szervekkel, intézményekkel.


(2) A falugondnok közreműködik kérelmek, nyomtatványok beszerzésében, címzettekhez történő eljuttatásában.


(3) A helyben képviselettel nem rendelkező, helyben ellátást nem nyújtó szervezetek esetében a közreműködés mértékét az egyedi helyzet alapján kell megállapítani.
10. § 

Az egyéb lakossági szolgáltatások és az alapszolgáltatásokon kívüli egyéb szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés keretében a falugondnoki szolgáltatás

a) igény esetén segítséget nyújt a kapcsolatfelvételben, és kapcsolattartásban a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat munkatársaival,

b) segítséget nyújt az életkora, fogyatékossága, vagy egyéb okból rászorulók részére a napi fogyasztási cikkek, illetve tartós fogyasztási cikkek beszerzésében, háztartási gépek, berendezések javításának intézésben.
5. Önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások


11. § 

(1) Az Önkormányzat a falugondnoki szolgáltatás bevonásával közvetíti az önkormányzati információkat a lakosság részére, szórólapok, plakátok elhelyezésével, kézbesítésével, valamint személyes kapcsolattartás formájában.


(2) A falugondnok részt vesz az önkormányzati egyéb feladatok, valamint a falugondnoki szolgáltatás működésével kapcsolatos teendők ellátásában,

a) beszerzések lebonyolításával,

b) a falugondnoki gépjármű fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásával,

c) önkormányzati feladatokhoz kapcsolódóan a polgármester, képviselők és önkormányzati alkalmazottak szállításával,

d) az önkormányzat által működtetett közmunka programok lebonyolításának segítésével.6. Falugondnoki szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó egyéb rendelkezések


12. § 

(1) A falugondnoki szolgáltatás igénybevételére jogosultak elsősorban azok

a) akik szociálisan rászorultak és koruk, egészségi állapotuk miatt önmagukról gondoskodni nem tudnak, hozzátartozó, vagy más személy segítségét igénybe venni nem tudják,

b) akik szociális vagy mentálhigiénés állapotuk miatt veszélybe kerültek,

c) akik önmaguk és családjuk szállítását megoldani nem tudják, vagy az számukra aránytalanul nagy terhet jelentene.


(2) A falugondnoki szolgáltatás igénybevétele elsősorban szóbeli – személyes vagy telefonos – kérelem alapján történik, melyet közvetlenül a falugondnokhoz lehet bejelenteni.


(3) A szolgáltatás biztosításáról vagy a kérelem elutasításáról, a szolgáltatás tartalmáról a falugondnok köteles az igénylőt haladéktalanul tájékoztatni.


(4) A falugondnoki szolgáltatás elsősorban az alapfeladatnak minősülő szolgáltatásokat köteles ellátni, a kiegészítő feladatnak minősülő és az önkormányzati feladatok megoldását segítő kérelmek, szolgáltatások csak akkor teljesíthetők, ha azok az alapfeladatok ellátását nem veszélyeztetik.


(5) A feladatok rangsorolását a falugondnok a polgármester irányításával végzi.7. Záró rendelkezések


13. §

 Ez a rendelet 2020. február 21-én lép hatályba.


 

             


                Pálcza Józsefné  sk.                                                            Dr. Nagy Petronella sk.

                    Polgármester                                                                                jegyző

Kihirdetés napja: 2020.  február    20


.

                                                                                                              Dr. Nagy Petronella  sk

                                                                                                                             jegyző