Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete

A közterület filmforgatási célú hasznosításáról

Hatályos: 2013. 09. 19

Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete

A közterület filmforgatási célú hasznosításáról

2013.09.19.

Damak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében és az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény 98. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában e rendelet szabályait kell alkalmazni.

2. § (1) A filmforgatás célú közterület használattal összefüggő Mgtv.-ben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek filmforgatási célú használatának díját az 1. melléklet szerinti díjtételek alapján állapítja meg.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott díj megfizetése alól mentesség nem adható.

(4) Kedvezmény kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások.

(5) A közterület használati díjkedvezmény mértéke maximum 50% lehet.

3. § (1) A filmforgatási célú közterület-használat nem haladhatja meg az egy hét időtartamot.

(2) Vasárnap és ünnepnapokon filmforgatás célú közterület-használat nem engedélyezhető. A közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat.

(3) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt.

(4) A közterület-használatot a (3) bekezdés szerinti esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.

4. § (1) A település központjában a közterület használat nem haladhatja meg a 150m² területet.

(2) Kizárólag stáb-parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterület használathoz az e rendelet szerinti közterület-használati hozzájárulás szükséges.

(3) A filmforgatás során a szomszédos lakóingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

(4) Ha az Mgtv. Szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.

5. § Ez a rendelet kihirdetése napján hatályba.