Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelete

A magánszemélyek kommunális adójáról

Hatályos: 2021. 01. 01

Damak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében és a 6.§-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§


Az adókötelezettség, az adó alanya


Az adókötelezettséget, az adókötelezettség keletkezését és megszűntetését, valamint az adó alanyát az 1990. évi C. törvény 24.§. és 25.§-a határozza meg.


2.§.


Az adó mértéke


Az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 4.000.- Ft.


3.§.

Az adókedvezmény


(1)        Az az adóalany, aki a községben több adótárgynak a tulajdonosa, illetve több bérleti jogviszonyban bérlő, csak egyadótárgy (bérleti jogviszony) után köteles a kommunális adót megfizetni, több adótárgy (bérleti jogviszony) után adómentességben részesül.

(2)       A kommunális adó kivetése és befizetése alól mentesül valamennyi 70 éven felüli egyedülálló, aki a községben adótárgynak a tulajdonosa.

(3)        A kommunális adó 50 %-ának megfizetése alól mentesül az a házaspár, aki közül az egyik betöltötte a 70 életévét és a községben adótárgynak a tulajdonosa.

(4)        A kommunális adó kivetése és befizetése alól mentesül az a 18 éven aluli kiskorú aki, jövedelemmel nem rendelkezik és a községben adótárgynak a tulajdonosa.

(5)       A kommunális adó kivetése és befizetése alól mentesül a beépítetlen terület művelési ágú belterületi ingatlan, melyen felépítmény nem található.


Kiegészített paragrafus a 18/2020.(XII.09.) önkormányzati rendelet 1.§-a alapján. Hatályos 2021. január 1. napjától.


4.§.

.

Az adó megfizetése


Az adózónak a magánszemélyek kommunális adóját két egyenlő részletben az adóév március 16-ig és szeptember 15-ig kell megfizetni Damak Község Önkormányzat magánszemélyek kommunális adója beszedési számlája javára.


5.§.

Eljárási szabályok


E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló – többször módosított – 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló – többször módosított – 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


6.§.

Záró rendelkezések


(1) Ez a rendelet 2015.01.01. napján lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 21/2004.(XII.30.) önkormányzati rendelet. Baranyay Barnabás s.k.                                                Némethné Fodor Szilvia s.k.

                            polgármester                                                                            jegyzőKihirdetési záradék:


A 18/2020.(XII.09.) módosító önkormányzati rendelet 2020. december 9. napján kihirdetésre került. A rendelet hatályba lépésének napja: 2021. január 1.


Damak, 2020. december 9.Dr. Vártás József

jegyző