Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete

DAMAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Hatályos: 2020. 07. 01

Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete

DAMAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

2020.07.01.

Damak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület Damak Község Önkormányzatának 2019. évi zárszámadását

a) 57.494.491 Ft költségvetési bevétellel,

b) 58.297.581 Ft költségvetési kiadással,

c) finanszírozási célú bevételeit 7.838.470 Ft-tal,

d) finanszírozási célú kiadásait 693.047 Ft-tal

e) 6.342.333 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, valamint a 2019. évi kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti felhasználását, költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatainak teljesítését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az éves létszámkeretet, a közfoglalkoztatottak és a TOP támogatással foglalkoztatottak éves létszámát a 2. melléklet szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet és 4. melléklet szerint fogadja el.

(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet részletezi.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 7. melléklet szerint fogadja el.

(9) A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatok célonkénti részletezését a 8. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.

(10) A képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A pénzeszköz változását a 10. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat maradványának összegét a 11. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-i vagyonmérlegét a 12. mellékletben, a vagyonkimutatását a 13. mellékletben részletezettek alapján hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület Damak Község Önkormányzat eredménykimutatását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.