Damak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Damak Község Önkormányzata 2021.évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 25

Damak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Damak Község Önkormányzata 2021.évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.25.

Damak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Damak Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület Damak Község Önkormányzatának 2021. évi zárszámadását

a) 77.839.671 forint költségvetési bevétellel,

b) 57.315.093 forint költségvetési kiadással,

c) finanszírozási célú bevételeit 8.347.005 forinttal,

d) finanszírozási célú kiadásait 757.943 forinttal,

e) 28.113.640 forint költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés szerint teljesülti bevételek és kiadások címrendjét a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.

(3) A (1) bekezdés szerint teljesült költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a teljesült finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat, a költségvetési összevont mérleget a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások teljesítésének mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet részletezi.

(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek teljesítését az 5. melléklet részletezi.

(6) Az önkormányzat saját bevételeinek teljesítését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat 2021. évben nem valósított meg EU-s támogatással programot és projektet.

(10) Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és forrásainak teljesítését, a képviselő-testület által engedélyezett létszámkeret teljesítését összesítve, illetve kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti megbontásban a 9. melléklet részletezi.

(11) Képviselő-testület az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezeteknek céljelleggel juttatott támogatások kedvezményezett szervezetenkénti részletezését és a támogatás összegét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Képviselő-testület a pénzeszközváltozás alakulását a 11. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i vagyonmérlegét a 12. mellékletben, míg vagyonkimutatását a 13. mellékletben részletezettek alapján hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2021. évi maradvány kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

(3) Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi eredménykimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.