Damak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete

A köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2023. 01. 29

Damak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete

A köztemetőről és a temetkezés rendjéről

2023.01.29.

Damak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében és a 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szervének, valamint Damak Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.2. pontjában Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Damak területén az alábbi köztemető helyezkedik el: - „községi köztemető” (115 hrsz)

2. § (1) Damak község közigazgatási területén köztemető létesítéséről, bővítéséről, temető vagy temetőrész lezárásáról, megszüntetéséről, kiürítéséről, újra használatba vételéről Damak Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: fenntartó önkormányzat) határoz.

(2) A köztemető, valamint létesítményeinek, építményeinek, berendezéseinek fenntartásáról, üzemeltetéséről a fenntartó önkormányzat gondoskodik.

(3) Az e rendeletben használt fogalmak alatt a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben (továbbiakban: Ttv.), valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.I.) Korm. rendeletben használt fogalmakat kell érteni.

2. A köztemetők üzemeltetése

3. § A fenntartó önkormányzat gondoskodik:

a) a köztemető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények állagmegóvásáról, valamint a közcélú zöldfelületek gondozásáról,

b) a hulladékgyűjtő-helyek kijelöléséről, és a hulladékgyűjtő-helyeken felhalmozódott hulladék folyamatos elszállításáról vagy elszállíttatásáról,

c) a sírhelyek kiosztásáról, újra megváltásának biztosításáról a mindenkori önkormányzati szabályozás alapján,

d) a temetési helyek típusa szerint temetési lehetőségek feltüntetésével a temetési helyek nyilvántartásáról,

e) a temető rendjének betartásáról és betartatásáról.

4. § A fenntartó önkormányzat köteles:

a) biztosítani az eltemetés (földbe temetés, urna, sírbolt) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást;

b) gondoskodni a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, átadásáról és az előírásoknak megfelelő módon történő hűtéséről;

c) vezetni és megőrizni a nyilvántartó könyveket, és az érdeklődőnek, a sírhely felett rendelkezőnek, a temettetőnek, a jogosult hatóságnak abba jogszabály szerinti betekintést engedni;

d) tájékoztatni a temetőlátogatókat;

e) kijelölni a temetési helyeket;

f) elvégezni a temető utak síkosság-mentesítését és a hóeltakarítást;

g) összehangolni a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket;

h) gondoskodni az ügyfélszolgálatról.

3. A temetési helyek, valamint a sírjelek és síremlékek kialakításának rendje

5. § (1) A köztemetőt sírhelytáblákra, a számozott sírhelytáblákat sorokra, a sorokat számozott sírhelyekre kell osztani.

(2) A sírhelytáblákról a fenntartó önkormányzat a köztemetőbe kihelyezett térképpel az egyes sírhelytáblák előtt elhelyezett táblákkal köteles a látogatókat tájékoztatni.

(3) A temetési helyek méretei:

a) felnőtt egyes sírhely hosszúsága 210 cm, szélessége 90 cm;

b) felnőtt kettős sírhely hosszúsága 210 cm, szélessége 190 cm;

c) felnőtt hármas sírhely hosszúsága 210 cm, szélessége 270 cm;

d) felnőtt négyes sírhely hosszúsága 210 cm, szélessége 440 cm;

e) családi sírhely hosszúsága 210 cm, szélessége egyedi;

f) gyermeksírhely hosszúsága 210 cm, szélessége 90 cm;

g) urnasírhely hosszúsága 100 cm, szélessége 100 cm;

h) urnasírbolt (kripta) hosszúsága 100 cm, szélessége 100 cm, mélysége 100 cm.

i) urnafülke (kolumbárium) hosszúsága 30 cm, szélessége 30 cm, mélysége 30 cm.

(4) A sírok közötti közlekedők 60 cm szélesek, a sírsorok közötti távolság 60 cm.

(5) A sírhelyek környezete a sírhelyek körüli 30 cm széles sáv burkolható.

(6) A sírhelyeken a sírdomb (sírhant) magassága — kialakítása nem kötelező — legfeljebb 50 cm lehet.

6. § (1) A sírhelyek eredeti befogadóképesség alapján:

a) egyes sírhelybe egy,

b) kettes sírhelybe kettő nagykoporsó,

c) gyermek sírhelybe egy 10 éves vagy annál fiatalabb gyermek koporsója helyezhető el.

(2) A temetési hely mélyítésével:

a) egyes sírhelybe további egy nagykoporsó és egy gyermek koporsó vagy exhumált halott rátemethető,

b) kettes sírhely egy - egy részébe rátemetés az egyes sírhely mértékének megfelelően végezhető,

c) gyermek sírba a sor mélyítése mellett még további egy tízéves vagy ettől fiatalabb elhunyt gyermek koporsója rátemethető.

(3) Urnák elhelyezhetősége:

a) egyes sírhelybe négy urna helyezhető el, amennyiben rátemettetéssel az eredetin felül egy nagy korporsó került betemetésre,

b) kettes sírba oldalanként, négy — négy urna helyezhető el, amennyiben a rátemettetéssel az eredetin felül egy nagy koporsó került betemetésre,

c) gyermek sírba az eredeti egy koporsó betemetésén felül két urna helyezhető el,

d) urnasírba négy urna helyezhető el,

e) családi urnahelyen kialakítástól függő, de legfeljebb négy urna helyezhető el,

f) urnafülkébe urna a befogadóképességig helyezhető el,

g) sírboltba (kripta) tetszés szerinti urna helyezhető el.

7. § (1) Síremléket, sírjelet létesíteni, annak eredeti állapotát megváltoztatni az jogosult, aki e rendelet szerint rendelkezési joggal bír. Ha a síremléket vagy sírjelet létesítő vagy azt megváltoztatni kívánó nem azonos a rendelkezési jogosulttal a kiépítéshez vagy átépítéshez annak engedélyét meg kell szerezni.

(2) Parcellánkként nem létesíthető olyan sírjel, amely az adott temetőrész jellegét megváltoztatná.

(3) A sírjelen fel kell tüntetni az elhunytról a legfontosabb információkat: a betemetettek nevét, születési és halálozási évüket.

(4) Síremlék (sírkő) vagy sírbolt bontása az üzemeltető hozzájárulásával végezhető, a bontás, áthelyezés, átalakítás tervezett kivitelezési munkálatait az üzemeltetőnek előzetesen írásban be kell jelenteni.

(5) Síremlék állításakor, bontásakor, átalakításakor okozott kárért elsősorban a károkozó tartozik felelősséggel, ismeretlensége esetén a síremlék tulajdonosa felelős.

8. § Ha a temető lezárásától vagy az utolsó temetkezéstől számítva több mint 50 év eltelt, a Ttv.-nek az egyes lezárt temetőkre vonatkozó különös szabályait kell alkalmazni.

4. A díszsírhely és adományozása, védett sírhely

9. § (1) Damak község díszsírhelyet adományozhat az állami, politikai, művészeti, tudományos, egészségügyi, kulturális, oktatási, közigazgatási és sportélet kiemelkedő személyiségeinek. Díszsírhely adományozására, a díszsír feletti rendelkezési jog gyakorlásra és a díszhellyel kapcsolatos rendelkezések végrehajtásának ellenőrzésére a Képviselő-testület jogosult.

(2) A díszsírhely adományozásáról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját és a temető üzemeltetőjét írásban kell értesíteni.

(3) A díszsírhelybe — a sírhelynyitás és rátemetés szabályainak megtartása mellett — az elhunyt özvegye, közvetlen egyenesági hozzátartozója, továbbá bejegyzett élettársa is eltemethető. A polgármester különös méltánylást érdemlő esetben más személy a már meglévő díszsírhelybe történő eltemetését is engedélyezheti. A sírnyitás és rátemetés költségeit annak kezdeményezője viseli, azonban ez a körülmény a sírhely minősítését és különleges státuszát nem érinti.

(4) A díszsírhely élő személy részére nem adományozható.

(5) A díszsírhely gondozásával kapcsolatos feladatokat hozzátartozó hiányában, a fenntartó önkormányzat látja el.

5. A temetési helyek használati ideje és díja

10. § (1) A temetési hely felett — a díszsírhely kivételével — rendelkezési jogosultságot annak megváltásával lehet szerezni.

(2) A temetési hely megváltását a fenntartó önkormányzat ingyenesen biztosítja.

(3) A Ttv. 40/I. § (5) bekezdése esetében a temetési hely felett a vallási közösség rendelkezik.

(4) Amennyiben a temetési hely felett vallási közösség jogosult rendelkezni, a rendelkezési jog időtartama nem korlátozható.

(5) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama első alkalommal:

a) urnafülke, urnasírhely 10 év,

b) urnasírbolt 20 év,

c) sírbolt, kripta, családi sírhely 60 év,

d) koporsó sírhely 25 év, azzal, hogy amennyiben a kettes sírhelybe az első betemetéstől számított 25 éven belül nem történik második betemetés a sírhely további használatát csak újra váltással lehet biztosítani.

(6) A temetési hely feletti rendelkezési jog az (5) bekezdésben foglalt temetési helyekre újra váltható, meghosszabbítható.

(7) Amennyiben a temetési hellyel rendelkezni jogosult a temetési helyet a rendelkezési jog lejártáig ismételten nem váltja meg, nem hosszabbítja meg a temetési hely feletti rendelkezési jog megszűnik, és az üzemeltető a temetési helyet újra hasznosíthatja.

(8) Kiemelt állami temetésekre a kiemelt állami temetésekről szóló 378/2020. (VII.30.) Korm. rendelet az irányadó.

(9) Az elhunytakat a bejelentés időpontja szerinti sorrendben a következő sírhelyre kell elhelyezni, kivéve:

a) egyes sírhelyre történő rátemetés,

b) sírboltba történő rátemetés és urna elhelyezés,

c) kettes sírhelyre történő temetés, illetve rátemetés vagy urna elhelyezés,

d) urnasírboltba történő temetés,

e) megüresedett, kiürített temetési helyre történő temetés.

(10) Sírhelyet (urnahelyet) biztosítani csak a haláleset bejelentését követően lehet, sírhely előre nem váltható meg, megüresedett sírhelyet az azzal rendelkezni jogosult harmadik személy részére nem értékesítheti, rendelkezési jogát nem adhatja át.

(11) A temetési helyek használata ingyenes.

6. A köztemető használatának rendje, a ravatalozó használatának és igénybevételének szabályai

11. § (1) A köztemetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magaviseletet tartozik tanúsítani.

(2) A sírhely fölé épített síremlék, sírbolt, sírjel, szegélykő, valamint a temetési helyre ültetett növényzet nem terjedhet túl a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja által megváltott temetési hely területén.

(3) A (2) bekezdés szerinti kötelezettség megsértése esetén a fenntartó önkormányzat megfelelő határidő tűzésével köteles a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultját a jogszerű állapot helyreállítására írásban felszólítani, ennek eredménytelensége esetén temetési hellyel rendelkezni jogosult költségére — a túllógó növényzetet visszanyesni, eltávolítani.

(4) A temetési helyen, annak közvetlen környezetében, valamint a köztemető területén csak a fenntartó önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulásával ültethetőek 0,8 méternél magasabbra növő növények, illetve köztemetőben lévő fa csak a tulajdonos előzetes hozzájárulásával vágható ki.

(5) A temetési hellyel rendelkezni jogosult folyamatosan köteles gondoskodni:

a) a temetési hely és környezetének — a sírhelyek körüli 30 cm sáv — gondozásáról, különösen gyomtalanításáról,

b) a sírjel vagy sírbolt állagának megóvásáról, a biztonságos használatot veszélyeztető sírjel vagy a sírbolt helyreállításáról,

c) a temetési hely és környezetének gondozása során keletkezett hulladék kijelölt hulladékgyűjtőbe történő elhelyezéséről.

(6) A temetési hely gondozását a temetési hellyel rendelkezni jogosult a szomszédos temetési helyek sérelme és szennyezése nélkül köteles elvégezni.

(7) Tilos a köztemetőben

a) reklámot közzétenni és reklámhordozókat, reklámhordozót tartó berendezéseket elhelyezni,

b) a kegyeleti gyertya és mécses gyújtás kivételével égetési tevékenységet végezni, tüzet rakni,

c) padokat, ülőhelyeket a tulajdonos előzetes engedélye nélkül elhelyezni,

d) köztemetőbe állatot — segítő kutya, közfeladatot ellátó őrző védőkutya és mentőkutya kivételével — pórázon vagy szabadon engedve bevinni,

e) a köztemetőben, valamint a köztemető melletti, előtti közterületen bármilyen jellegű kereskedelmi tevékenységet folytatni az üzemeltető által árusított gyökeres és szálas virág értékesítésének kivételével.

(8) A köztemetőbe járművel behajtani, illetve parkolni csak a fenntartó önkormányzat előzetes engedélyével lehet.

(9) A temető ravatalozójának használata nem kötelező, ha a temetőbe szállított halott – a kötelező azonosítást követően – haladéktalanul eltemetésre kerül.

(10) A temetőbe beszállított haladéktalanul eltemetésre nem kerülő holttestet a temetésig a ravatalozó épületében kell tartani.

(11) A ravatalozó kizárólag rendeltetése szerinti célra használható a polgári szertartás szerinti vagy vallási közösség által végzett temetés, búcsúztatás során.

(12) A ravatalozások alkalmával - függetlenül attól, hogy a ravatalozó épületében belül, vagy annak külső részén történik a ravatalozás – ügyeletet kell biztosítani.

(13) Ravatalozáskor a ravatalozó teljes területét az igénybe vevők rendelkezésére kell bocsátani, függetlenül attól, hogy ravatalozói vagy külső ravatalozás történik.

(14) A ravatalozó épületének, vagy annak külső részének használata ingyenes.

7. A temetkezési szolgáltatások

12. § (1) A köztemetőben a fenntartó önkormányzat a temetkezési szolgáltatások ellátását vállalkozók igénybevétele útján biztosítja.

(2) Temetkezési szolgáltatásként a törvényben meghatározott tevékenységek teljeskörűen vagy önállóan végezhetők.

8. Egyéb vállalkozói tevékenységek

13. § (1) A köztemetőben munkát — a sírgondozás, a temetési hely növénnyel való beültetése vagy díszítése kivételével — csak a fenntartó önkormányzatnál az első temetői munkavégzést megelőzően előzetesen regisztrált vállalkozások végezhetnek.

(2) A munkavégzést annak megkezdését megelőzően legalább három munkanappal előtte be kell jelenteni a fenntartó önkormányzat részére.

(3) A köztemető területén vállalkozói munkát csak az végezhet, aki az ahhoz szükséges hatósági engedélyekkel, valamint a munkavégzésre vonatkozó, temető fenntartó önkormányzat által kiadott engedéllyel rendelkezik.

(4) A temetőben munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a temetőlátogatók kegyeletgyakorlását, a köztemető rendjét, nyugalmát, a temetkezési szertartásokat.

(5) A temetőben munkát végezni úgy lehet, hogy a temetési hely gondozása során más temetési hely, valamint a környezet ne sérüljön meg, hogy annak eredeti állapota ne változzon.

(6) Bármely létesített építményt, tárgyat vagy ültetett növényt a temetőben csak úgy lehet elhelyezni, hogy az ne akadályozza a terület fenntartását és ne okozzon balesetveszélyt.

(7) A temetőben síremlékkel, sírbolttal kapcsolatos kivitelezői munkák hétköznap, illetve munkanapokon a köztemető nyitvatartási idejében végezhetők.

(8) A temető területén végzett munkák során a munkát végző köteles betartani a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi előírásokat.

(9) A fenntartó önkormányzat jogosult a temető területén építési, bontási és egyéb tevékenységet végzőket ellenőrizni, az adott tevékenységre vonatkozó jogszabályokat betartatni, a jogszabályok megsértése miatti jogkövetkezményeket velük szemben érvényesíttetni.

(10) Temetkezési szolgáltatók kivételével a köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díjtétele temetési helyenként egyszeri 3.000 forint, amely ÁFA-t nem tartalmaz.

(11) A temetői létesítményeket és az üzemeltető által biztosított szolgáltatásokat a temetési szolgáltatók ingyenesen használhatják.

9. Hulladék gyűjtése, elhelyezése, kezelése

14. § (1) A fenntartó önkormányzat a kizárólag sírgondozással összefüggésben keletkezett hulladék összegyűjtése és tárolása céljából a köztemető területén hulladékgyűjtőket helyez el és gondoskodik azok rendszeres ürítéséről.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott hulladékgyűjtőkben földet, törmeléket, háztartási szemetet, valamint nem a köztemetőből származó hulladékot elhelyezni tilos.

(3) A vállalkozó köteles az általa végzett munkák során visszamaradt földet, keletkezett törmeléket saját költségén legkésőbb a munka befejezésének lejelentéséig a köztemetőből elszállítani vagy elszállíttatni. Ennek elmaradása esetén az üzemeltető megfelelő határidő tűzésével jogosult és köteles a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultját felszólítani kötelezettsége teljesítésére. A felszólítás eredménytelensége esetén az üzemeltető a hulladék elszállításáról a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának költségére gondoskodik.

10. Záró rendelkezések

15. §1

16. § Ez a rendelet 2023. január 28-án lép hatályba.

1

A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.