Damak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2023. 11. 22

Damak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól

2023.11.22.

Damak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Damak Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.2 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Rendelet célja, hatálya, értelmező rendelkezések

1. § E rendelet célja, hogy meghatározza Damak Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) által biztosított szociális ellátásokat, az egyes ellátásokra vonatkozó jogosultság feltételeit, az egyes ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait, továbbá a szociális ellátások helyi szabályait, a szociális szolgáltatások igénybevételének jogosultságát, mértékét és igénybevételének módját.

2. § A rendelet hatálya a Damak Község közigazgatási területén bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, e címen életvitelszerűen élő, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdésében megjelölt személyekre, továbbá azon hajléktalan személyekre terjed ki, akik Damak Község közigazgatási területét jelölik meg tartózkodási helyként az ellátás igénylésekor.

3. § (1) E rendeletben alkalmazott fogalmak értelmezésére az Szt. 4. § rendelkezései az irányadók.

(2) E rendelet alkalmazásában:

a) életvitelszerű tartózkodás: az a lakcím, ahol az egyén ténylegesen tartózkodik, rendszerint elérhető, ahonnan dolgozni vagy iskolába jár, ahol a leggyakrabban tölti az éjszakai pihenést;

b) tartós beteg: az a személy, aki egészségügyi állapotára figyelemmel előreláthatóan három hónapnál hosszabb időtartamra ápolásra, gondozásra szorul.

4. § E rendelet II.-III. fejezetében szabályozott szociális ellátásokkal, támogatásokkal kapcsolatos hatásköröket a polgármester gyakorolja.

2. Általános eljárási szabályok

5. § (1) E rendeletben szabályozott szociális ellátások iránti kérelmeket, ha magasabb szintű jogszabály vagy önkormányzati rendelet másként nem rendelkezik, évközben folyamatosan az erre rendszeresített formanyomtatványon, postai úton vagy személyesen írásban a Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy elektronikus úton az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton lehet benyújtani az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalhoz. Az eljárást – indokolt esetben - hivatalból is meglehet indítani.

(2) A kérelemhez csatolni kell az e rendeletben meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat és egyéb iratokat.

(3) Ha a kérelem elbírálásakor kétség merül fel a nyilatkozat valódisága tekintetében, az állami adóhatóságtól igazolást kell kérni a kérelmező személyi jövedelemadójának alapja, valamint – írásbeli felhatalmazás alapján – az egy főre jutó havi jövedelem kiszámításánál figyelembe veendő személyek személyi jövedelemadójának alapja vonatkozásában. A kérelmező kötelezhető arra, hogy a család vagyoni viszonyaira vonatkozó nyilatkozatát az erre vonatkozó felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül okirattal pótolja.

(4) A jövedelem igazolására elfogadható okmány, különösen a munkáltató által kiállított jövedelem igazolás, fizetési jegyzék, a postai feladóvevény, a nyugdíjszelvény és a nyugdíjösszesítő, a pénzintézeti igazolás, az ellátást folyósító szerv határozata, az ellátást folyósító szerv által kiállított igazolás, tartási díj esetén a felvett összeget igazoló postai szelvény, a bankszámla kivonat, ezek hiányában tartási jogosultjának nyilatkozata, ösztöndíj esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás, a bankszámla kivonat, valamint az utalást igazoló elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott adattartalom fogadható el.

(5) Alkalmi vagy idénymunkából származó jövedelem esetén az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény szerinti egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett munkából származó jövedelem igazolása szükséges.

(6) Ha a nem forintban megszerzett jövedelmet is figyelembe kell venni a jövedelem számításnál, akkor az átszámítás a kérelem benyújtásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik.

(7) Kiadások igazolására elfogadható okmány a közüzemi díj igazolására a szolgáltató által kiállított számla, a közüzemi számla befizetését igazoló csekkszelvény, vagy az átutalásról szóló pénzintézeti igazolás, bérleti díj igazolására a bérleti szerződés vagy a bérbeadó írásbeli nyilatkozata, tartásdíj esetén a tartásdíj megfizetését igazoló csekkszelvény, vagy az átutalásról szóló pénzintézeti igazolás, átvételi elismervény, ezek hiányában a tartásdíj jogosultságának nyilatkozata, gyógyszerköltség bizonyítására a gyógyszertár által a gyógyszerköltségekről kiállított igazolás, gyógyászati segédeszköz esetén az erre vonatkozó szolgáltató által kiadott igazolás.

(8) Ha a szükséges okmányok vagy igazolások nem állnak rendelkezésre, illetve beszerzésük nehézségekbe ütközik, vagy hosszabb időt vesz igénybe és sürgős intézkedés szükségessége áll fenn, mert a késedelem emberi életet, egészséget, vagy testi épséget veszélyeztetne, akkor a kérelmező írásban tett nyilatkozatát el kell fogadni, amelyet utólag ellenőrizni kell.

(9) Az irányadó időszakra vonatkozóan a kérelmező forrásonként és személyenként köteles a nyilatkozatot tenni.

(10) E rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy a rendeletben foglaltak megsértésével nyújtott szociális ellátást – ha e rendelet eltérően nem rendelkezik – meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt kötelezni kell a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére, természetbeni vagy szociális ellátás esetén pedig a dolog visszaszolgáltatására vagy a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére (a továbbiakban együtt: megtérítés).

(11) A (10) bekezdés szerinti megtérítést az elrendelés napján érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összegben kell teljesíteni. Kamat csak a szociális ellátás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele és az erről való tudomás szerzés közötti időtartamra számítható fel.

(12) Életvitelszerű tartózkodás megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadóak.

(13) A házastársak akkor tekinthetők külön élőknek, ha lakcímük különböző.

3. Ellátásra való jogosultság

6. § A kérelmezőnek a települési támogatás igénylése esetén a támogatás típusától függően a kérelemhez csatolnia kell:

a) hat hónapnál nem régebben történt elemi kárról szóló igazolást;

b) diagnosztizált súlyos betegségről kórházi zárójelentést vagy ambuláns leletet; amely igazolja, hogy a kérelmezőnél 30 napon belül jelentkezett a betegség;

c) egy hónapot meghaladó keresőképtelenséget, vagy tartós betegségre vonatkozó orvosi vagy kórházi igazolást, amely igazolja, hogy a keresőképtelenség, vagy tartósbetegség 60 napon belül keletkezett;

d) az igényelt segédeszköz költségről egészségügyi szolgáltatási díjról, gyógyszerköltségről igazolást;

e) az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának másolatát, a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított számla eredeti példányát;

f) lakásfenntartás költségeihez kapcsolódó számlát;

g) tanulói jogviszony igazolást;

h) az a)-g) pontokon túl csatolható minden a kérelemben leírtak alátámasztására vonatkozó dokumentum.

4. Támogatások folyósítása

7. § (1) E rendeletben megállapított ellátások folyósítása:

a) kérelmező lakcímére utalással, vagy

b) kérelmező bankszámlájára utalással, vagy

c) az érintett szolgáltató számlájára utalással, vagy

d) házipénztárból történhet.

(2) A folyósítás módjáról a támogatás megállapításáról szóló határozatban rendelkezni kell.

II. Fejezet

Települési támogatások formái

5. A rendkívüli települési támogatás

8. § (1) Az Önkormányzat települési támogatás keretében rendkívüli települési támogatást állapít meg, azon kérelmezőnek, ahol a család egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg a 199.500 forintot, egyedül álló esetében 228.000 forintot, és rendkívüli élethelyzetbe került.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni különösen:

a) tartós betegséget, vagy/és kórházi kezelést;

b) diagnosztizált súlyos betegséget;

c) közlekedési balesetből eredő jövedelem kiesést, jövedelemcsökkenést;

d) amennyiben a kérelmező, illetve a kérelmező családja által lakott lakás elemi kárt szenved (árvíz, villámcsapás, tűz stb.);

e) váratlan halálesetet;

f) az olyan élethelyzetet, amelyben az azonnali segítségnyújtás elmaradása életveszélyt vagy megélhetést súlyosan veszélyeztető élethelyzetet idézne elő.

(3) A támogatás alkalmankénti összege a rendkívüli élethelyzet adottságait, a családnak okozott terhet, a család egy főre jutó havi jövedelmét figyelembe véve 5.000 forinttól 100.000 forintig terjed.

(4) A támogatás összege éves szinten családonként nem haladhatja meg a 100.000 forintot.

6. Létfenntartási támogatás

9. § (1) Az Önkormányzat települési támogatás keretében létfenntartási támogatást állapít meg azon kérelmezőnek, ahol a család egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg a 114.000 forintot, egyedül álló esetében 142.500 forintot.

(2) A támogatás esetenkénti összege, tekintettel a jelentkező megélhetési probléma mértékére 1.000 forinttól 10.000 forintig terjed, éves összege pedig a 20.000 forintot nem haladhatja meg.

7. Családok karácsonyi támogatása

10. §2

8. A Covid járvány megelőzése vagy következményeinek kezelése kapcsán felmerülő kiadások részbeni hozzájárulás

11. §3

9. Téli tüzelő beszerzésének támogatása

12. §4 (1) Az önkormányzat települési támogatás keretében téli tüzelő beszerzésének elősegítése érdekében támogatást biztosít azon szociálisan rászorult igénylők részére, ahol az igénylő/család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a 285 000 forintot.

(2) A támogatást készpénzben vagy természetben kell biztosítani, melynek összege 20 000 forint azzal, hogy azonos lakcímen csak egy család/személy jogosult a támogatásra.

(3) A kérelmek minden év december 1. és december 09. között nyújthatók be, amely határidő jogvesztő.

10. Iskoláztatási támogatás

13. §5 (1) Az önkormányzat települési támogatás keretében - kérelemre - iskoláztatási, hallgatói támogatást biztosít annak az igénylőnek, ahol a család/igénylő egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg a 199.500 forintot. A támogatásra az a kiskorú jogosult, aki általános iskolai vagy középiskolai tanulmányokat folytat, illetve az a fiatal felnőtt 24. életévének betöltéséig, aki iskolarendszerű oktatás nappali tagozatán vesz részt.

(2) A támogatás támogatottanként és naptári évenként két alkalommal állapítható meg, melynek összege eseteként 15.000 forint.

(3) A kérelmeket a tárgyév január 01. napjától január 15. napjáig, illetve szeptember 01. napjától szeptember 15. napjáig lehet benyújtani. A határidők jogvesztőek.

11. Temetési költségekhez való hozzájárulás

14. §6

15. § (1) Az Önkormányzat települési támogatás keretében temetési költségekhez való hozzájárulást biztosít annak a személynek, akinek egy főre jutó havi nettó jövedelem, amely nem haladja meg a 171 000 forintot, és az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott.

(2) A támogatás összege:

a) amennyiben a kérelmező, illetve a család egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg a 114 000 forintot, 20 000 forint,

b) amennyiben a kérelmező, illetve a család egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg a 142 500 forintot, 15 000 forint,

c) amennyiben a kérelmező, illetve a család egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg a 171 000 forintot, 10 000 forint.

(3) Nem jogosult a támogatásra az a személy, aki az elhunyt eltemettetését tartási, életjáradéki szerződésben vállalta, vagy azt az elhunyt költségén végeztette, illetve az elhunyt végrendeleti örököse.

12. Közköltséges temetés

16. § (1) Kérelemre mentesül az eltemettetésre köteles személy a megállapított köztemetés költségeinek megfizetése alól, ha jövedelemmel nem rendelkezik.

(2) Kérelemre részletfizetést kell biztosítani a visszafizetésre kötelezett kérelmezőnek, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a 99.750 forintot.

(3) A megfizetésre egyetemlegesen köteles hozzátartozók esetén a (1)-(2) bekezdésben meghatározott feltétel meglétét külön kell vizsgálni.

(4) Amennyiben az elhunyt hagyatéka a köztemetés költségét részben fedezi az eltemettetésre köteles személy csak a köztemetés költsége és hagyatéki vagyon különbsége közötti összeg tekintetében lehet mentesíteni.

III. Fejezet

Szociális Szolgáltatások

13. Az önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatások

17. § (1) A Képviselő-testület a személyes gondoskodás keretében az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:

a) falugondnoki szolgáltatás,

b) étkeztetés,

c) házi segítségnyújtás.

(2) A Képviselő-testület a falugondnoki szolgálat biztosítását a falugondnoki szolgálatról szóló külön rendeletben foglaltak szerint látja el.

(3) A Képviselő-testület az étkeztetést és a házi segítségnyújtást feladatellátási megállapodás útján biztosítja.

14. Az étkeztetés szociális alapszolgáltatásra vonatkozó részletszabályok

18. § (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalábbi napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

a) koruk miatt rászorult 62 életévet betöltött személyek,

b) egészségi állapotuk miatt rászorultak:

ba) akiknek az egészségkárosodás mértéke legalább 30%-os, melyet szakvéleménnyel igazol,

bb) átmeneti jelleggel sérülése miatt önmaga ellátására képtelen,

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük miatt rászorultak:

ca) fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül, vakok személyi járadékéban, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesül,

cb) pszichiátriai betegségük fennállását pszichiáter vagy neurológus szakorvosi szakvéleménnyel igazolják,

d) szenvedélybetegségük miatt rászorultak: szakorvos véleménye alapján (addiktológus, pszichiáter) esetükben szenvedélybetegség került megállapításra.

(2) Étkezés igénybevétele a falugondnoki szolgálat általi házhoz szállítással történhet.

IV. Fejezet

Záró Rendelkezések

19. §7

20. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

1

A bevezető a Damak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 10. §-t a Damak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 11. §-t a Damak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 12. § a Damak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 13. § a Damak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 14. §-t a Damak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte.

7

A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.