Damak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelete

A közterületnév megállapításának, valamint a házak számozásának szabályairól

Hatályos: 2023. 04. 01- 2023. 04. 01

Damak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelete

A közterületnév megállapításának, valamint a házak számozásának szabályairól

2023.04.01.

Damak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében és 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Damak Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével el a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Damak Község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet. A közterületek elnevezésére, illetve annak megváltoztatására irányuló eljárás írásban, vagy az elektronikus és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton benyújtott kérelemre, vagy hivatalból indulhat.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti közterület.

b) Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló kormányrendelet szerinti közterületnév.

c) Házszám: olyan számmal, vagy számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.

3. A közterület nevének megállapítása és megváltoztatása

3. § (1) A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) Az újonnan létesített közterület nevét a közterületnek a földhivatali ingatlan nyilvántartásban történő bejegyzését követő egy éven belül meg kell állapítani.

(3) Minden házszámnak valamely közterülethez kell tartozni, de közterületnevek létezhetnek házszámok nélkül is.

(4) Elágazó, több ágú utcákat áganként kell elnevezni.

(5) A lakótelepek épületei közötti szervízutakat, továbbá a mezőgazdasági célú és lakónépességet nem érintő dűlőutakat nem szükséges elnevezni.

(6) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz a már elnevezett közterület nevét veszi fel.

(7) Az új elnevezésnél betűk vagy számjegyek nem helyettesíthetik a közterületneveket.

(8) Meglévő közterületnevet az új elnevezéseknél nem lehet felhasználni.

(9) A közterület elnevezése a közterület nevéből és a közterület közlekedési, funkcionális vonatkozású meghatározásából

a) beépített, vagy beépítésre szánt területen: főút, út, utca, tér, park, köz, sor, sétány, tanya, telep, völgy, vagy

b) a beépítésre nem szánt területen: dűlő, út áll.

(10) A közterület elnevezés és megváltoztatás előkészítő munkát az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal városfejlesztési feladatokat végző osztálya látja.

4. § (1) A közterület elnevezését a megállapításától számított 10 éven belül nem lehet megváltoztatni.

(2) A közterületnév megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(3) A közterület jellegének – városrendezés, beépítés vagy más módon történő – megszűnésével külön döntés nélkül a közterületnév is megszűnik.

(4) A megszűnt közterület nevét a nyilvántartásban továbbra is fel kell tüntetni, jelölve a megszűnés okát és idejét.

5. § A Közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

a) a polgármester,

b) a helyi önkormányzat képviselője,

c) Damak község közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár, vagy

d) Damak község közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy.

6. § (1) Személyről közterületet elnevezni leghamarabb halála után 25 évvel lehet.

(2) A közterületnév előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel.

(3) Kizárólag családi nevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó így ismert, vagy az elnevezés egy családról történik.

4. Közterületnév-jegyzék

7. § A közterület nevének megállapításáról, megváltoztatásáról a Képviselő-testület döntését követő 30 napon belül az elsőfokú ingatlanügyi hatóságot a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából értesíteni kell.

5. Közterületnév táblák elhelyezése

8. § (1) A közterület nevét a tájékozódást jól segítő közterületnév táblákon kell feltüntetni. A táblák kihelyezése a közterület tulajdonosának a kötelessége.

(2) A közterületnév táblán feltüntetett névnek meg kell egyeznie a Közterület-névjegyzékben szereplő írásmóddal.

(3) A közterületnév táblát a közterület mindkét oldalán, a közterület elején és végén, valamint az utcakereszteződésnél minden sarokingatlanon el kell helyezni.

(4) A közterületnév táblát épületen, kerítésen, vagy ezek hiányában külön tartószerkezeten, jól látható helyen kell elhelyezni.

(5) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a közterületnév tábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles. A közterületnév táblán és a közterületnév tábla szélétől 1,0 m-en belül reklám céljára szolgáló feliratot, táblát elhelyezni nem szabad.

(6) A közterületnév táblák kihelyezéséről a kihelyezéssel érintett ingatlan tulajdonosát, kezelőjét vagy használóját a kihelyezésért felelős szerv a kihelyezés előtt 15 nappal köteles értesíteni.

(7) Megváltozott közterületnév táblákat a tájékozódás zavartalansága érdekében az elnevezéstől számított két évig eredeti helyükön kell hagyni és piros színű, átlósáthúzással kell jelölni. Az új közterületnév táblát az áthúzott régi tábla alá vagy fölé kell felszerelni. A régi közterületnév táblát a névváltozást követő két év elteltével a közterület kezelőjének el kell távolítania.

6. A házszámozás szabályai

9. § (1) A névvel ellátott közterületeken házszámmal kell ellátni a beépített és beépítetlen ingatlanokat. A közterületen több ingatlan azonos házszámmal nem jelölhető.

(2) A házszámot ahhoz a közterülethez kapcsolódóan kell megállapítani, amellyel az ingatlan határos.

(3) Ha az ingatlan több közterülettel érintkezik, a házszámozást az ingatlannak az a közlekedési csatlakozása határozza meg, amelyről az ingatlan főépületének gyalogos megközelítése biztosított.

(4) Az ingatlanok számozását úgy kell elvégezni, hogy a számok a település központjától kifelé haladva növekedjenek és a közterület jobb oldalán lévő ingatlanokat páros, bal oldalán lévő ingatlanokat páratlan számmal kell ellátni. Ha a közterület teret érint, akkor a számozás az óramutató járásával megegyezően történik. Egyoldalas beépítésű utcában a számozás folyamatos.

(5) Az ingatlanok számozására arab számokat kell használni. Kiegészítő jelzésként a számok alátöréseként arab számok vagy a latin ábécé nagybetűi alkalmazhatók.Ha a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént és az ingatlanon újabb lakások létesülnek, akkor a meglévő házszám arab számokkal történő alátörésével kell az új házszámokat megállapítani.

(6) Ha a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént, de telekmegosztás révén új ingatlan ékelődik be, akkor a meglévő házszámot változatlanul hagyva, a latin ábécé nagybetűivel történő alátöréssel kell az új házszámokat megállapítani.

(7) Ha a társasház olyan ingatlanon létesül, ahol az ingatlanok számozása már megtörtént, az ingatlan eredeti házszámából kiindulva, lépcsőházanként kell megállapítani a házszámot, a latin ábécé nagybetűivel történő alátöréssel.

(8) Ha a társasház olyan ingatlanon létesül, ahol az ingatlanok számozása még nem történt meg, a házszámot lépcsőházanként kell megállapítani.

(9) Az ajtószámot emeletenként 1-gyel kezdődően az óramutató járásával megegyezően kell megállapítani.

(10) A házszám megállapítható az érintett ingatlan tulajdonosának, kezelőjének, vagy használójának kérelmére, illetve hivatalból.

10. § (1) A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetekben, olyan rendezetlen állapotok megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok azonosítását akadályozza. Ilyen esetnek minősül, ha:

a) több ingatlan azonos közterületnévvel és azonos házszámmal szerepel a hivatalos nyilvántartásban,

b) az ingatlan egyedi számszerű megjelölése nem a kialakult növekvő számsorban található,

c) az ingatlan házszáma téves, vagy

d) az ingatlan megosztására vagy egyesítésére került sor.

(2) Ha a közterületen több ingatlan azonos házszámmal rendelkezik, vagy az ingatlanok számozása hibás, akkor a közterületet vagy annak egy részét a legkisebb érdeksérelemmel járó módon kell átszámozni.

(3) Ha a társasház vagy az abban lévő lakások számozása hibás, vagy a beazonosítás körülményes, a társasház lakásait a legkisebb érdeksérelemmel járó módon kell átszámozni.

11. § (1) Az épület, a beépítetlen építési telek és az egyéb földterület házszámát a jegyző határozattal állapítja meg.

(2) A házszámot a jegyző hivatalból állapítja meg:

a) új közterület létrejötte:

aa) utcanyitás,

ab) meglévő közterület szakaszolása,

ac) terület újraosztása,

b) a kialakult házszámozási rendben fennálló hiba vagy hiány

esetén.

(3) Több ingatlant érintő házszám megváltoztatása közterületenként, az összes érintett ingatlanra vonatkozóan, egy határozatban történik.

(4) A határozatnak a törvényben előírtakon túl tartalmaznia kell:

a) kérelemre indult eljárások esetén:

aa) a kérelmező nevét, és

ab) a kérelmező bejelentett lakcímét,

b) hivatalból indult eljárások esetén:

ba) a házszám megállapítás okát,

bb) a házszám változásával érintett ingatlanok helyrajzi számát, és

bc) a házszám változásával érintett ingatlanok változás előtti és változás utáni pontos címét.

(5) A határozatot a törvényben előírtakon túl közölni kell:

a) a kérelmezővel,

b) a házszámozással érintett ingatlanok tulajdonosaival,

c) a területileg illetékes ingatlanügyi hatósággal,

d) az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal népesség-nyilvántartási feladatokat végző osztályával a nyilvántartásokban történő átvezetés céljából.

(6) A házszámozási eljárásra egyebekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(7) A közterület egészének vagy egy részének átszámozásával kapcsolatos eljárás során a házszámtáblák kihelyezésével kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik.

(8) A házszámozás előkészítő munkáit az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal városfejlesztési feladatokat végző osztálya látja el.

12. § (1) Az ingatlanokat a közterületről jól látható, a nyilvántartással megegyező házszámtáblával kell megjelölni.

(2) Amennyiben az ingatlan más módon egyértelműen nem azonosítható, a közterületről jól látható táblán kell a helyrajzi számával jelölni.

(3) A házszámot az épület közterület felé néző homlokzatán, annak bejárat felőli részén kell elhelyezni.

(4) Előkertes beépítési mód esetén, amennyiben a közterületről a házszám nem lenne olvasható, a házszámtáblát a kerítésen a bejárat mellett, kerítés hiányában a telek közterületi határvonalán jól láthatóan kell elhelyezni.

(5) A beépítetlen építési telek esetén az előbbieket értelemszerűen kell alkalmazni.

(6) Az ingatlan (1)-(2) bekezdés szerinti táblával történő ellátásáról, az ingatlan tulajdonosa, kezelője, vagy használója a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül, míg a táblák karbantartásáról és szükség szerinti pótlásáról folyamatosan köteles saját költségén gondoskodni.

(7) Az (1)-(6) bekezdésben foglalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási és Szociális feladatokat végző osztályának feladatkörébe tartozik.

7. Záró rendelkezések

13. § Hatályát veszti A közterületnév megállapításának, valamint a házak számozásának szabályairól szóló 7/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet.

14. § Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.