Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2006. (XII. 29.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgáltról

Hatályos: 2007. 04. 12- 2022. 02. 28

Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2006. (XII. 29.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgáltról1

2007.04.12.

Oroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „A helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv.-ben kapott felhatalmazás, valamint „A szociális igazgatásról és szociális ellátásról” szóló módosított 1993. évi III. tv. 59. § (2) bekezdése értelmében a falugondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladatok körét, valamint a falugondnok által ellátandó egyéb szolgáltatatási feladatokat is azok mértékét e rendeletben állapítja meg.

I.

A rendelet célja, hatálya

1. § A rendelet célja, hogy a falugondnoki szolgálat szabályozott keretek között:

a település lakói számára a településen hiányzó, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, illetve a közszolgáltatásokhoz való hozzájutást elősegítse, a rászorult személyek szállítási problémáját megoldja, továbbá, hogy a település lakosságát érintő információk gyűjtését és továbbítását biztosítsa.

2. § A rendelet hatálya a község közigazgatási területén:

életvitelszerűen tartózkodó személyekre, működő egyes meghatározott tevékenységet végző termelőkre és szolgálatokra terjed ki.

II.

a falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok

3. § A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladatok:

házi segítségnyújtásban való közreműködés,

4. § (1) A házi segítségnyújtásban való közreműködés során a falugondnoki szolgálat biztosítja a gondozott részére a gyógyszer kiváltását, bevásárlást.

(2) A házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó falugondnoki szolgáltatás térítésmentes.

5. § A falugondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok közé az alábbi feladatok tartoznak:

- személyszállítási feladatok,
- önkormányzati feladatokhoz tartozó egyéb szállítási feladatok,
- önkormányzati rendezvények szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok,
- kapcsolattartási feladatok az önkormányzat és a lakosság között,
- egyéb nem részletezett feladatok,

Személyszállítási feladatok

6. § A falugondnoki szolgálat a személyszállítási feladatai között ellátja:

meghatározott esetekben óvodás és iskoláskorúak nevelési intézménybe való szállítását, betegek háziorvoshoz, ill. egyéb egészségügyi intézménybe történő szállítását, szükség szerint hétvégi ügyeletre szállítását, munkanélküliek Munkaügyi Központba történő szállítását, kórházi látogatás céljából történő szállítást, családi eseményekre történő szállítást, önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre történő szállítást.

Betegek háziorvoshoz, illetve egyéb egészségügyi intézménybe történő szállítása.

7. § (1) A betegek háziorvosi rendelőbe, illetve egyéb egészségügyi intézménybe szállítása az érintett személy településről intézményig, illetve annak lakóhelyre szállítását jelenti.

(2) A szállítási feladatot a falugondnok csak a polgármester engedélye alapján teljesítheti.

(3) A szállítási engedélyezéskor figyelembe kell venni:

- igénylő egészségi állapotát,
- kezelés jellegét / szükséges, ajánlott, rehabilitációs jellege /
- igénylő és családja szociális helyzetét,
(4) A szállítási szolgáltatás térítésmentesen történik

Munkanélküliek szállítása

8. § (1) A munkanélküliek Munkaügyi Központba történő szállítása a kapcsolattartásra kötelezett munkanélküli személyek szállítási feladatát jelenti a Munkaügyi Központ kirendeltségére vagy kiszállási helyére, illetve onnan vissza a településre.

(2) A szállítás térítésmentesen történik

(3) A feladat ellátása nem kötelező, de lehetőség szerint úgy kell megszervezni ennek a feladatnak az ellátását, hogy az a falugondnok munkarendjébe illeszkedjen.

Kórházi, szociális otthoni látogatás, családi eseményeken való részvétel illetve nagybevásárlás céljára személyszállítás.

9. § (1) Az igénylők

- kórházi, szociális otthoni stb. látogatás céljára,
- családi eseményekre,
- nagybevásárlás céljára,
történő szállítása a településről valamint onnan vissza.
(2) A szállítás térítésmentesen történik
(3) A szolgáltatás általában csak egyszerre egy intézményt vagy szállítási helyet érintő több – legalább 4 fő – igény esetén nyújtható, egyedi igények csak kivételes esetben teljesíthetőek.
(4) A falugondnoki szolgálat számára a feladat nem kötelezően teljesítendő.

Önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre szállítás.

10. § (1) Az önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre szállítás az önkormányzat által olyan közzétett és meghirdetett rendezvényre vonatkozó közigazgatási területet érintő szállítási feladatot jelent, ahol a közzététel tartalmazza a személyszállítási feladat falugondnoki szolgálat keretében való megoldását is.

A személyszállítás történhet:
- meghatározott gyülekező helyről a rendezvényre, és / vagy
- rendezvényről meghatározott településrészre,
(2) A szállítás térítésmente, alanyi jogon jár.
(3) a feladat ellátása az (1) bekezdésben fennálló feltételek teljesülése esetében a falugondnoki szolgálat számára kötelező feladat.

Önkormányzati rendezvények, összejövetelek szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok.

11. § (1) A falugondnoki szolgálat feladat önkormányzati rendezvények szervezésében, lebonyolításában való részvétel.

A szervezésben, lebonyolításban való részvétel konkrét feladatait a polgármester, képviselő-testület tagjai irányításának megfelelően kell ellátni.
(2) Önkormányzati rendezvénynek, összejövetelnek számít többek között:
- képviselő-testületi ülés,
- közmeghallgatás,
- falugyűlés,
- egyéb lakossági fórum,
önkormányzat által szervezett egyéb rendezvények:
- falunap,
- gyereknap,
- idősek napja, stb.
(3) A feladatellátás a polgármester intézkedése alapján kötelező, térítés nélküli szolgáltatás.

Kapcsolattartás

12. § (1) a falugondnoki szolgálat kapcsolattartási feladatot is ellát:

- az önkormányzat és a lakosság, valamint
- az önkormányzat intézménye és a lakosság között.
A falgondnoki szolgálat köteles a lakosságtól érkező, önkormányzatot vagy intézményét / Teleház / érintő közérdekű kéréseket, javaslatokat egyéb információkat haladéktalanul továbbítani az illetékes vezető felé.
(2) Az (1) bekezdés alapján leírt általános, valamint az általános feladat alapján konkretizált feladat ellátása a falugondnoki szolgálat számára kötelező.
(3) A feladatellátásért a falugondnoki szolgálatnak térítés nem jár.

III.

A falugondnoki szolgáltatás igénybevételi rendszere.

13. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy határozatban döntsön egyes falugondnoki szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről, ha az adott helyzet azonnali intézkedést kíván, az igénylő, illetve ellátásra szorult személy a szolgáltatást a soron következő képviselő-testületi ülés előtti időpontban igénybe kívánja venni.

(2) A polgármester az átruházott hatáskörében hozott döntéseiről a képviselő-testületnek a soron következő ülésen beszámolni köteles.

(3) A polgármester által hozott határozat ellen fellebbezésnek van helye, melyet az önkormányzati hivatalhoz kell benyújtani és a Képviselő-testületnek címezni.

A Képviselő-testület másodfokon köteles az igényt elbírálni és arról határozattal dönteni.

16. § (1) A falugondnoki szolgáltatás keretében nyújtott ellátások igénybevételének lehetősége:

- egyes szolgáltatások esetében kérelem alapján, vagy hivatalból hozott határozattal nyílik meg,
- más szolgáltatások esetében alanyi jogon jár.
(2) Ahol a rendelet az alanyi jogon való igénybevételről nem rendelkezik, ott a szolgáltatás igénybevételét kérelmezni kell.
A kérelem történhet írásban vagy szóban.
Az igénybevétel lehetőségéről a kérelmezőt határozattal kell értesíteni.
(3) A határozat egy példányát a falugondnok részére is át kell adni.
A határozatnak tartalmazni kell, hogy az adott ellátás:
- a falugondnoki szolgálat számára kötelezően előírt feladat, tehát a szolgáltatás az ellátást megítélő határozat alapján ténylegesen igénybe vehető, ill. hogy
- a falugondnoki szolgálat számára nem kötelezően előírt feladat, ezért a határozat a vonatkozó ellátás igénybevételének lehetőségét nyitja meg, de adott szolgáltatás falugondnoki szolgálat keretében való ténylege megvalósítását nem, garantálja.
(4) Alanyi jogon igénybe vehető ellátások esetében határozatot nem kell hozni. A szolgáltatás igénybevételének jogosságát a falugondnoki szolgálatot ellátó személy ítéli meg. Az igénybevétel jogtalansága gyanúja esetén haladéktalanul megkeresi az önkormányzati hivatalt, amely intézkedik a jogosultság megvizsgálása tárgyában.

A falugondnoki szolgálat ellátása

17. § (1) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat a falugondnok – szolgálat rendelkezésére álló gépjármű segítségével – látja el.

A falugondnoknak a feladatait a munkaköri leírásban, valamint a polgármester utasításának megfelelően kell ellátni.
(2) Munkarendjét a feladatellátáshoz legjobban igazodó rend szerint kell megállapítani.
(3) A falugondnoki szolgálatot a falugondnok szabadsága, betegsége egyéb törvényes távolmaradása esetén helyettesíteni kell.
Helyettesítés rendjét a polgármester határozza meg.

IV.

Vegyes és záró rendelkezés

21. § Jelen rendelet a kihirdetéssel lép hatályba

1

Az önkormányzati rendeletet az Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 30. §-a hatályon kívül helyezte 2022. március 1. napjával.