Oroszló Község Önkormányzat

Oroszló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 4/2013. (V. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 12. 31- 2013. 12. 31

Oroszló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

 6/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló

4/2013. (V. 15.) önkormányzati rendelet

módosításáról

Oroszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikke (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényre az egyes szociális ellátásai formák szabályozásáról szóló 4/2013. (V.15.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:

1.§


Az R. 5. § (1) bekezdés  b./ és c./ pontjai hatályukat vesztik, helyettük az alábbi szövegrész lép:


„b./ önkormányzati segélyt”.

2. §


(1) Az R. 11.§. hatályát veszti helyébe az alábbi szövegrész lép:


„Önkormányzati segély

11. §

  1. A települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére önkormányzati segély nyújt. Önkormányzati segély pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősül kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható.
  2. Önkormányzati segély adható eseti jelleggel vagy meghatározott időszakra havi rendszerességgel.
  3. Önkormányzati segélyben elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anyag gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.
  4. Önkormányzati segély esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető, egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át.
  5. Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 %-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti.
  6. A temetési költségek finanszírozása érdekében önkormányzati segély nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül.
  7. Az önkormányzati segély kérelemre és hivatalból – különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére – is megállapítható.
  8. Az önkormányzati segély iránti kérelemről a kérelem beérkezését vagy a hivatalból indult eljárás megindítását követő 15 napon belül kell dönteni.


(2) Az R. 14.§ hatályát veszti.

3.§

(1) Az R. 21.§ (1) bekezdésben írt „temetési” szövegrész hatályát veszti, helyébe az „önkormányzati” szövegrész lép.

(2) Az R. 21.§ (2) bekezdésben írt „átmeneti” szövegrész hatályát veszti, helyébe az „önkormányzati” szövegrész lép.

4.§


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2014. január 2-án hatályát veszti.

                        Kázmér Miklósné                                                           Dr. Sitkei Lukács

                            polgármester                                                                       jegyző
Kihirdetve: 2013. december 31-én!


Dr. Sitkei Lukács

jegyző