Oroszló Község Önkormányzat

Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2013 (XII. 31.) önkormányzati rendelete a közterület filmforgatás célú hasznosításáról

Hatályos: 2013. 12. 31

Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete

8/2013 (XII. 31.) önkormányzati rendelete

a közterület filmforgatás célú hasznosításáról


Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a  mozgóképről szóló  2004. évi II. törvény 37. § (4)  bekezdésében kapott  felhatalmazás alapján, a  mozgóképről  szóló  2004.  évi II. törvény  34. § (5)  bekezdésében  és  az  egyes törvényeknek  a  közigazgatási  hatósági  eljárásokkal,  az  egyes  közhiteles  hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény 98. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban:  Mgtv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában e rendelet szabályait kell alkalmazni

2.§

(1) A  filmforgatás  célú  közterület-használattal  összefüggő,  Mgtv-ben   meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.

(2) A képviselő testülete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek filmforgatási célú használatának díját az 1./ számú melléklet szerinti díjtételek alapján állapítja meg.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott díj megfizetése alól mentesség nem adható.

(4) Kedvezmény kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható.Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások.

(5) A közterület használati díjkedvezmény mértéke maximum 50% lehet.

3.§

 (1)A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg az egy hét időtartamot.

(2) Vasárnap és ünnepnapokon  filmforgatás célú  közterület-használat nem engedélyezhető.. A közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat.

(3)A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt.

(4) A közterület-használatot a (3) bekezdés szerinti esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal,  természeti  esemény esetén az  esetleges  kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.

4.§

(1) A település központjában, valamint a polgármesteri hivatal előtti közterületen a közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb-parkolás) nem haladhatja meg a 150 m2 területet.

(2) Kizárólag stáb-parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterület használathoz az e rendelet szerinti közterület-használati hozzájárulás szükséges.

(3) A filmforgatás során a szomszédos  lakó ingatlanok  gyalogos  vagy  gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

(4) Ha az Mgtv.  szerinti  hatósági  szerződés  megküldésének  időpontjában  a  közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van,a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.

5. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                               Kázmér Miklósné                                               Dr. Sitkei Lukács

                                 polgármester                                                     jegyző

1. számú melléklet a közterület filmforgatás célú használatáról szóló  8/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelethez.


1.) A település központjában, vagy  díszburkolattal ellátott területen fizetendő térítési díj:

a.) forgatási helyszín : 400 Ft/m2/nap

b.) Technikai kiszolgálás: 200 Ft/m2/nap

c.)Stáb parkolás             :   150 Ft/m2/nap

                                                                                               

2.) A település közterületén, vagy  díszburkolattal el nem látott területen fizetendő térítési díj:

  1. forgatási helyszín : 200 Ft/m2/nap
  2. Technikai kiszolgálás: 150 Ft/m2/nap
  3. Stáb parkolás             :   100 Ft/m2/nap

E melléklet alkalmazásában a forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb parkolás fogalmak vonatkozásában a 2004 évi II. törvény 3.számú mellékletében meghatározott fogalom meghatározásokat kell alkalmazni.