Oroszló Község Önkormányzat

Oroszló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete a közművelődési feladatok helyi ellátásának szabályairól

Hatályos: 2014. 02. 28- 2018. 04. 23

Oroszló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

 a közművelődési feladatok helyi ellátásának

szabályairól

  

Oroszló Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: törvény) 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi lakosság művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembe vételével a helyi közművelődési feladatok ellátásának szabályairól az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

  A rendelet hatálya Oroszló Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő közművelődési intézményére terjed ki

A rendelet célja

2. §

 (1)       A rendelet célja, hogy a település művelődési és kulturális szükségleteinek figyelembevételével a lehetőségek és hagyományok alapján határozza meg az Önkormányzat közművelődési tevékenységét, a közművelődési feladatok ellátásának módját.


(2) Az (1) bekezdésben írt cél megvalósítása érdekében:

a)   A közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása.

b)  A település hagyományainak ápolása, a lokálpatriotizmus, a helyi érdekek védelmének erősítése.

c)  Az ifjúság kulturális életének fejlesztése, az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének támogatása.

d)  Az nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése, gazdagítása, hagyományainak megőrzése, gondozása, fejlesztése.

e)   Az élet minőségének, az ünnep örömeinek gazdagítása, amatőr művészeti körök, műhelyek, kiemelkedő tehetségű helyi alkotók szakmai támogatása, a szórakozási és közösségi igényekhez lehetőség biztosítása.

f)    A civil közösségek együttműködésének ösztönzése.

g)  A település közösségi értékeinek közismertté tétele, találkozók, fesztiválok, bemutatók, kiállítások rendezése, kapcsolatok az ország kulturális intézményeivel, egyesületeivel, a kulturális turizmus támogatása.

h)  A helyi kulturális nyilvánosság kiszélesítése.

Az önkormányzat közművelődési feladatai

3. §

  Az önkormányzat kötelező közművelődési feladatai:

a)   A szellemi, művészeti értékek, hagyományok feltárása, megismertetése.

b)  Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi értékek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása.

c)  Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása.

d)  A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése.

e)   A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, térségi, regionális, országos és  nemzetközi kulturális kapcsolatok ápolása.

f)    A szabadidő kulturális célú eltöltése, feltételeinek biztosítása.

g)  Az iskolai képzést kiegészítő, képességfejlesztő lehetőségek biztosítása, humán-erőforrás fejlesztése.

h)  Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása.

i) A nemzetiségi kulturális identitását, hagyományápolását előmozdító programok és szolgáltatások biztosítása.

A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei

4. §

  (1)             Az Önkormányzat a 3. §-ban meghatározott kötelező közművelődési feladatainak ellátását az intézményi adottságokra, hagyományokra figyelemmel ösztönzi, továbbá lehetőségeihez mérten támogatja az öntevékeny közművelődési szervezetek működését.

 (2)             A kötelező közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei:

·       a közművelődési intézmény funkciót ellátó Faluház,

·       közművelődési szervezetek, egyesületek, alapítványok.

(3) Az önkormányzat költségvetési intézményt a helyi közművelődési feladatok ellátására nem hoz létre.


A közművelődési feladatokat ellátó rendezvények támogatása

5. §

  (1) A község kulturális életében kiemelkedő, hagyományos rendezvények, fesztiválok, jeles személyekhez és évfordulókhoz kötődő ünnepi rendezvények támogatásáról, melyek intézmények, civil és társadalmi szervezetek szervezésében valósulnak meg, az elfogadott költségvetés figyelembevételével, a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő- testület anyagi lehetőségeihez mérten támogatást nyújt a település egész lakosságát érintő alábbi rendezvényekhez:

            - Falunap

            - Idősek napja

            - Gyermeknap

            - Húsvéti, mikulás és karácsonyi ünnepség

            - Állami és nemzeti ünnepek

            - Nemzetiségi rendezvények.

Az együttműködő szervezetek köre

6. §

A helyi kulturális közcélok érdekében feladatot vállaló szervezetekkel, intézményekkel az Önkormányzat együttműködés kialakítására törekszik.

Az együttműködés elsődleges területei:

     a) Oktatási intézmények

b)  Kulturális és sportegyesületek, alapítványok

c)  Egészségügyi intézmények,

    d)  Történelmi egyházak.

     f)    Kistérségi, regionális, országos, nemzetközi kulturális kapcsolatok

     g) Helyi kultúrcsoportok.

Hatályba lépés

7. §

  

Jelen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.                         Kázmér Miklósné                                                        Dr. Sitkei Lukács

                             polgármester                                                                    jegyző 


Kihirdetve: 2014. február 28-án! 


                                                              Dr. Sitkei Lukács

                                                                       jegyző