Oroszló Község Önkormányzat képviselőtestületének 5/2014 (VIII.18..) önkormányzati rendelete

Oroszló Község Önkormányzati Képviselőtestének 5/2014. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

Hatályos: 2014. 08. 19

Oroszló Község Önkormányzati Képviselőtestének

5/2014. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól


Oroszló Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. §. (5) bekezdésében és 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1.§


 1. A rendelet célja, hogy a közterületek elnevezésének és a házszám-megállapításnak az egységes rendjét biztosítsa, és ennek során érvényesítse a helyi sajátosságokat, illetve az igazgatási, földrajzi, történelmi, közlekedési- tájékozódási és nyelvhelyességi szempontokat.


 1. Oroszló község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet.


2.§


E rendelet alkalmazásában:

 1. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény 2.§ 13. pontjában meghatározott terület.
 2. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI.14.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés j) pontjában meghatározott név.
 3. Házszám: olyan számmal, vagy számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.


II.

A KÖZTERÜLETEK  ELNEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ  SZABÁLYOK


3. §


 1. Oroszló község belterületén és a külterületi lakott helyeken a közterületeket el kell nevezni. A külterületi egyéb közterületeket elnevezéssel lehet ellátni.


 1. A közterület elnevezése előtagként a közterület nevéből, és utótagként a közterület jellegére utaló meghatározásból (út, utca, tér, köz, sor stb.) áll.
 2. A közterületek elnevezésénél figyelemmel kell lenni a helyi kulturális, természeti vagy történelmi értékekre, sajátosságokra, a magyar nyelvhelyesség követelményeire, továbbá arra, hogy az elnevezés közérthető legyen.


 1. A város közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.


 1. Az újonnan létesített közterület nevét a közterületnek a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzését követő egy éven belül meg kell állapítani.


 1. Ha egy közterület városrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagozódik, egységes közterületként megszűnik és – az elkülönüléstől számított egy éven belül – új nevet kell adni a közterületnek.


 1. A közterület nevének megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

4.§


 1. A közterületek elnevezésére, illetve annak megváltoztatására irányuló eljárás írásbeli kezdeményezés alapján hivatalból indulhat.


 1. A közterületek elnevezésével kapcsolatos előkészítő feladatokat a Képviselőtestület látja el.


 1. A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Oroszló Község Önkormányzati Képviselőtestületének hatáskörébe tartozik.


 1. A közterület elnevezéséről szóló képviselőtestületi döntést a helyben szokásos módon – az önkormányzat hirdetőtábláján – közzé kell tenni, a közzétételről a polgármester gondoskodik a döntés meghozatalát követő 15 napon belül.

5.§


 1. A közterületi névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata.


 1. A közterületi névtáblákat jól látható, az eligazodást, tájékoztatást segítő helyen, a helyszíni adottságok figyelembevételével kell elhelyezni.


 1. A régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntést követő 1 évig átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi mellett kell elhelyezni.

III.

A  HÁZSZÁM  MEGÁLLAPÍTÁSÁRA  VONATKOZÓ  SZABÁLYOK


6.§


 1. A névvel ellátott közterületeken az ingatlanokat házszámmal kell ellátni. A közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető.


 1. Külterületi ingatlant – közterületi elnevezés hiányában – helyrajzi számmal kell jelölni.


 1. A közterület házszám-megállapítását úgy kell elvégezni, hogy a számok a község központjától kifelé haladva 1-től kezdődően növekedjenek és az utca bal oldalán a páros, jobb oldalán a páratlan számok legyenek. Amennyiben ez a megoldás nem alkalmazható, az érintett közterület számozását a magasabb rendű közút irányából kell megkezdeni.


 1. A csak egyoldalon beépíthető közterület házszám-megállapítása 1-től kezdődően folyamatosan is történhet.


 1. Terek esetén a házszám-megállapítás 1-től kezdődően folyamatosan, az óramutató járásával megegyezően alakítandó ki.


 1. Saroktelek esetében csak annak az oldalnak kell házszámot megállapítani, amelyen a gyalogos közlekedésre alkalmas kapubejárat van.


 1. Tömbtelken kialakított többszintes épületeknél minden lépcsőházat önálló házszámmal kell ellátni.


7.§


 1. Az ingatlanok számozására arab számokat kell használni. Kisegítő jelzésként alátöréssel a magyar ABC ékezet nélküli betűi vagy arab számok is alkalmazhatóak.


 1. Telekfelosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlanok esetén a kisebb számú ingatlan marad az eredeti számon, a további ingatlanok számozását pedig alátöréssel a magyar ABC ékezet nélküli nagybetűinek alkalmazásával kell elvégezni.


 1. Telekegyesítés után az ingatlanok házszámát össze kell vonni. A házszámot úgy kell feltüntetni, hogy az egyesítés előtti legalacsonyabb és legmagasabb számot kötőjellel kell összekötni.


 1. Ha az ingatlanon újabb lakások létesülnek, akkor a többlakásos épület házszámának megállapítását úgy kell elvégezni, hogy meglévő házszámot meghagyva alátöréssel, a magyar ABC ékezet nélküli kisbetűivel kell az új lakásokat ellátni.

8.§


 1. E rendelet 7-8.§-ainak rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglevő közterületek házszámozását nem érintik.


 1. A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetben, olyan rendezetlen állapot megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok azonosítását akadályozzák.

9.§


 1. Az ingatlan házszámát a polgármester határozattal állapítja meg.


 1. A házszám-megállapításra irányuló eljárás írásbeli kezdeményezés alapján hivatalból indulhat.


 1. Több ingatlant érintő házszám-megállapítás közterületenként egy határozatban történik.


 1. A házszám megállapításáról szóló határozatot az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell az ingatlannal közvetlenül határos ingatlan tulajdonosaival, továbbá az ingatlan- vagy lakcímnyilvántartó hatóságokkal.


 1. A házszám-megállapítására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

10.§


 1. Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan házszámát, vagy – amennyiben az ingatlan más módon egyértelműen nem azonosítható – helyrajzi számát tartalmazó táblát (továbbiakban együtt: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, vagy külön tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon kihelyezni.


(2) A házszámtáblát az önkormányzat térítésmentesen biztosítja, amelynek kihelyezéséről a tulajdonos köteles gondoskodni.

IV.


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


11.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Dr. Sitkei Lukács

jegyző

Kázmér Miklósné

polgármester
Kihirdetve: 2014. augusztus 18-án
Dr. Sitkei Lukács

        jegyző