Oroszló Község Önkormányzat képviselőtestületének 1/2015 (II.26..) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 4/2013. (V. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 02. 27- 2015. 03. 02

Oroszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 134/E. §-ban írt feladat körében eljárva az egyes szociális ellátásai formák szabályozásáról szóló 4/2013. (V.15.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja

1.§

(1) Az R. címe hatályát veszti, helyébe a következő szövegrész lép:

„az egyes szociális ellátási formák és a települési támogatás szabályozásáról”

(2) Az R. 2. § (4) bekezdés helyébe az alábbi szövegrész lép: 

„A rendeletben meghatározott szociális feladat és hatásköröket a polgármester gyakorolja. Döntése ellen Oroszló Község Önkormányzatának Képviselőtestületéhez lehet fellebbezni a polgármester döntését tartalmazó határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.”

2.§

(1) Az R. 3.§ (2) bekezdése hatályát veszti.

(2) Az R. 3.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:

  „A kérelmezőnek igazolást, illetve nyilatkozatot kell csatolnia kérelméhez az alábbiakról:

a) a nyugdíjáról szóló igazolást (Nyugdíjfolyósító éves igazolása), nyugdíjas igazolvány másolata,  kérelem benyújtását megelőző hónap, nyugdíjszelvény postai kifizetésnél, banki átutalásnál bankszámlakivonat vagy banki igazolás a bejövő nyugdíjról,

b.) munkaviszony esetén munkáltatói igazolás a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről (megszűnt munkaviszony esetén a munkaviszony megszüntetését igazoló munkáltató által kiadott dokumentum.

c.) vállalkozó esetén előző évi adóbevallás vagy  könyvelő által kiállított igazolás a havi jövedelemről, megszűnt vállalkozás esetén azt ezt igazoló hiteles dokumentum.

d.) a társadalombiztosítási ellátás, Magyar Államkincstár által folyósított ellátás esetében (gyes, gyet, gyed, családi pótlék) a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló szelvényt, vagy társadalombiztosítási szerv igazolását,

e.) a szülői felügyeleti jog egyik szülő általi gyakorlása esetén az erre vonatkozó okiratot,

f.) a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást,

g.) a középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló nem tanköteles korú gyermek, fiatal  esetében az oktatási intézmény adott félévi igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról,

h.) álláskereső esetén az együttműködésről, az álláskereső ellátásról, vagy a regisztrálásról a munkaügyi központ illetékes kirendeltsége által kiadott előző havi igazolást, határozatot, vagy az aktív korú ellátásra való jogosultságot megállapító határozatot,

j.) a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozatot,

k.) vagyonnyilatkozat a kérelmezőtől,

l.) annak igazolására, hogy a szülő gyermekét egyedül neveli, illetve gyermektartásdíjban részesül, bontóperi vagy gyermekelhelyezésről szóló ítélet, képzelt apát megállapító határozat, gyermektartásdíjat megállapító bírói ítélet vagy ez irányú bírósági eljárás megindításáról szóló okirat szolgálhat,

m) a lakhatási célra nyújtott települési támogatás igényléséhez szükséges a kérelmezőnek nyilatkoznia arról, hogy a támogatást mely szolgáltatóhoz kéri folyósítani, ehhez a szolgáltató által megküldött, a kérelem benyújtását megelőző hónap számlakivonatát szükséges becsatolnia, továbbá amennyiben a számlán (áram, illetve gáz, víz) kéthavi részletet meghaladó tartozás áll fenn az önkormányzat a kérelmezőt kötelezheti az előrefizetős mérőóra felszerelésére, ismét továbbá amennyiben a kérelmező szociális bérlakában lakik, akkor a támogatást annak bérleti díjára, biztosítási díjára kell fordítani.

n.) a jövedelmi helyzet tisztázása érdekében környezettanulmány is készíthető.”

(3) Az R. 3.§ (5), (6), (7), (8) bekezdései hatályukat vesztik.

3.§

Az R. 4.§ hatályát veszti.

4.§

(1) Az R. 5.§ (1) bekezdés a./, b./ és c./ pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„a) lakhatási célra nyújtott települési támogatás;

b) rendkívüli települési támogatása;

c) gyógyszerköltségekhez illetve gyógyászati segédeszközök költségeihez való részbeni hozzájárulás;

d) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás;

e) a gyermek születése esetén nyújtott egyszeri támogatás (Babatámogatás),

nyújtható.”

(2) Az R. 5.§ (2) bekezdés b./ és c./ pontja hatályát veszti.

5.§

Az R. 6.§, 7.§, 8.§, 9.§, 10.§, 11.§, 12.§, 13.§ és a 15.§, 16.§ hatályát veszti

6.§

Az R. 17. § (10), (11), (12), (13), (14) bekezdései hatályukat veszítik.

7.§

Az R. 21.§-ban lévő szövegrész hatályát veszti és helyébe az alábbi szövegrész lép:

„(l) Lakhatási célra nyújtott települési támogatás kizárólag természetbeni formában nyújtható. Természetbeni forma esetében a megjelölt szolgáltató felé, ill. lakbértámogatásra történik a támogatás kiutalása, illetve amennyiben a kérelmező tüzelő vásárlását jelöli meg az éves megállapított támogatási összeg alapján (legkedvezőbb áron beszerzett fa, illetve szén) adott év szeptemberében történik az összeg arányában meghatározott mennyiségű tüzelőanyag biztosítása.   A kérelem benyújtásánál a kérelmező által lakott házban életvitelszerűen ott élő  valamennyi személy jövedelmi helyzetét vizsgálni szükséges. Csak lakott ingatlanra nyújtható be ezen jogcímen kérelem. Azon lakásra, ingatlanra, mely az önkormányzat tudomása szerint nem lakott életvitelszerűen, csak ott bejelentkezőként szerepel a kérelmező nem nyújtható be kérelem.

a.) Lakhatási célra nyújtott települési támogatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, akinél az ingatlanban élő személyek és a kérelmező jövedelme szerint az egy hónapra,, egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedülálló szülő, három,- vagy többgyermekes család esetében illetve ha  tartós beteg vagy fogyatékos személy él a kérelmezővel az érintett ingatlanban az öregségi nyugdíjminimum 150 %- át nem haladja meg a havi nettó egy főre eső jövedelem.

b.) Lakhatási célra nyújtott települési támogatás esetén a támogatási összeg, ha nem éri el a meghatározott nettó jövedelem 50%-át, akkor havonta 5000 Ft, más esetben 2500 Ft természetben formában a megjelölt (lakbér, áram, gáz, víz) szolgáltató felé történő átutalással. Ha az igénylő a tüzelő támogatást igényli, amennyiben megfelel az a.) pont szerinti jövedelemhatárnak adott év szeptember hónapjában 25.000 forint értékben tüzelőanyag biztosítását választhatja. A két ellátás egyszerre nem vehető igénybe.

(2) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek aki, létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. (A polgármester saját hatáskörben 20 000 Ft-ig dönt) Az önkormányzat képviselő testülete bírálja el a kérelmet. Jövedelemhatárt nem határoz meg, de vizsgálja azt a kérelem elbírálása során.  A kérelemhez a kérelmező és családtagjai jövedelmét vizsgálja.

Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet lehet:

a) tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem-kiesése előreláthatólag két hónapot meghaladóan nem lesz jövedelme következett be vagy

b) elemi kár, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett vagy

c) önhibáján kívül  (Pl. ha munkaviszonyát elvesztette, vagy hosszabb ideig volt táppénzen, korábban és ez miatt jövedelmvesztése volt, így maradt el a hátralékkal) legfeljebb 2 havi közüzemi díjhátraléka, lakbérhátraléka halmozódott fel, melyet önerőből nem tud kiegyenlíteni vagy

d) gyermek nevelésével, gondozásával, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba történő visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásai keletkeztek.

e.) a rendkívüli támogatás összegéről a pogármester ill.   az  önkormányzat képviselő-testülete eseti elbírálással határoz.

f.) a rendkívüli támogatás összegéről az önkormányzat estei jelleggel dönt

g.) a rendkívüli támogatás nyújtható természetbeni és pénzbeli formában is

h.) a rendkívüli támogatás pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható.

(3) Gyógyszerköltséghez illetve gyógyászati segédeszközök költségeihez való részbeni hozzájárulás. Az egészségi állapotban bekövetkezett, (nem krónikus megbetegedés) akkut elhúzódó, két hetet meghaladó megbetegedés esetében gyógyszerköltséghez, egyéb gyógyászati segédeszköz beszerzéséhez való részbeni hozzájárulás állapítható meg annak a kérelmezőnek, akinek a családjában az egy hónapra, egy főre eső nettó jövedeleme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.

a.) a támogatás összege maximum 5.000 Ft lehet. A képviselő testület kérelemre a jövedelem határok figyelembe vétele nélkül dönthet magasabb összegű egyszeri támogatásról.

b.) orvosi igazolás szükséges az akkut, két hetet meghaladó megbetegedésről.

c.) a támogatás pénzbeli illetve természetbeni formában is adható. (Természetben forma a gyógyszerek Önkormányzat által történő kiváltása, és a támogatottnak átvételi elismervénnyel történő átadása. Jelen esetben a számla igazolja a gyógyszerköltséget)

 (4) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás nyújtható annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át.

(a) A segély mértéke az eredeti temetési számla költségének 20%-a, de maximum 25.000.- Ft. lehet.

(b) A támogatás összegét 1.000 Ft-ra kerekítve kell megállapítani.

(5) Gyermek születése esetén nyújtott egyszeri támogatás (Babatámogatás) állapítható meg annak a szülőnek, aki a településen életvitelszerűen él és a hivatalhoz benyújtja a gyermek születési anyakönyvi kivonatát a kérelem adatlappal együtt a gyermek születését követő 30.-adik napig. Jövedelmet nem vizsgál a hivatal.  A támogatás összege egyszeri 10.000 Ft.

(6) Nem állapítható meg települési támogatás annak az aktív korú személynek, aki álláskeresőként, illetve akinek a családjában élő személy munkanélküliként a munkahely keresés céljából nem


működik együtt a Komlói Kormányhivatal Munkaügyi Központjával.

(7) Nem jogosult lakhatási célra nyújtott  települési támogatásra

a) aki albérlőt tart, vagy más módon hasznosítja a lakását;

b) olyan jogcímnélküli lakáshasználó, aki elhelyezésre nem jogosult;

c) akinek a tulajdonjogára vonatkozóan tartási, életjáradéki.

(8) A települési támogatás iránti kérelmeket az igénylésére rendszeresített nyomtatványon (kérelem) egész évben, folyamatosan lehet benyújtani. A kérelmeket Oroszló Község Önkormányzat Polgármesteréhez, illetve a Magyarszéki Közös Önkormányzati Hivatalnál (hivatal) lehet benyújtani.

8.§

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2015. március 3-án hatályát veszti.
                           Molnár Gábor                                                             Dr. Sitkei Lukács

                            polgármester                                                                       jegyző


Kihirdetve: 2015. február 26.
                                                                       Dr. Sitkei Lukács

                                                                             jegyző