Oroszló Község Önkormányzat képviselőtestületének 11/2015 (X.30..) önkormányzati rendelete

a szociális tüzelő támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2015. 10. 31- 2018. 01. 21

Oroszló Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában; a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában és 32. § (3) bekezdésében; a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 13. „A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása”című pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

I. fejezet

A támogatásra vonatkozó általános szabályok

A rendelet célja, hatálya

1. §

(1) E rendelet célja, hogy Oroszló településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, egyszeri tüzelő juttatás ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.

(2) E rendelet hatálya kiterjed Oroszló Község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

A támogatás feltételei

2. §

(1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást háztartásonként legfeljebb 5 m3 tüzelőt biztosít annak a személynek, aki

  1. Aktív korúak ellátására jogosult,
  2. Időskorúak járadékára jogosult
  3. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,

továbbiakban adható azoknak, aki benyújtja jövedelem igazolását és az alábbi feltételek közül legalább egynek megfelel

  1. Közgyógyellátásra jogosult, vagy
  2. 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy
  3. Ápolási díjra jogosult, vagy
  4. 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas,
  5. családjában igazolhatóan mozgáskorlátozott él.

(2) A tüzelő támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

(3) Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tüzelőben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

3. §

(1) Nem jogosult szociális célú tüzelő támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család

  1. aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett,
  2. azon ingatlan vonatkozásában, mely tüzelővel egyáltalán nem fűthető.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

A támogatás igénylésének menete

4. §

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 1. számú melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelmeket minden év december 15. napjáig az Magyarszéki Közös Önkormányzati Hivatalban lehet benyújtani.

(3) A kérelmek elbírálása Oroszló Község Önkormányzat Képviselőtestülete hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról a kérelem benyújtását következő rendes ülésén dönt.

(4) A döntést követő 5 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tüzelő kiszállításáról.

(5) A tüzelő átvételét a jogosult a rendelet 2. számú mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

5. §

A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított kiegészítő támogatás. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. § meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §-ban meghatározott határidőre érkeztek-e – el kell utasítani.

II. fejezet

Záró rendelkezések

6. §

(1) E rendelet alkalmazásában szociális tüzelő a tűzifa, a szén, a fa- papír- egyéb tüzelhető brikett, a pellet, a faapríték, a tüzelhető biomassza.

(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Molnár Gábor                                                    Dr. Sitkei Lukács

                        polgármester                                                               jegyzőKihirdetve: 2015. október 30-án!Dr. Sitkei Lukács

jegyző