Oroszló Község Önkormányzat képviselőtestületének 12/2015 (X.30..) önkormányzati rendelete

A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIRÓL, ÉS EZEK ELMULASZTÁSÁNAK JOGKÖVETKEZMÉNYEIRŐL

Hatályos: 2018. 05. 30Oroszló Község Önkormányzata Képviselőtestületének

12/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelete

A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIRÓL, ÉS EZEK ELMULASZTÁSÁNAK JOGKÖVETKEZMÉNYEIRŐL

egységes szerkezetbe foglaltan a 8/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet szerinti módosítással


Oroszló Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az Mötv. 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről a következőket rendeli el.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1.  §

(1) E rendelet hatálya kiterjed a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokra,
valamint a magatartások elkövetőivel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályaira.

 1. E rendelet Oroszló Község közigazgatási területén 14. életévét betöltött természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által elkövetett, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokra kell alkalmazni.
 2. Nem állapítható meg a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás megvalósulása, ha a tevékenységgel, mulasztással vagy jogellenes állapot fenntartásával szabálysértés vagy bűncselekmény valósul meg, vagy a tevékenység, mulasztás vagy jogellenes állapot fenntartása esetére más jogszabály közigazgatási bírság alkalmazását írja elő.
 3. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás bejelentés vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul. A közigazgatási hatósági eljárás

a)    valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől,

 1. mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától,
 2. jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől számított 6 hónapon belül indítható meg.

(5)   Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

2.  §

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben 50.000
forintig terjedő helyszíni bírság, illetve 150.000 forintig terjedő közigazgatási bírság
kiszabásának van helye.

(2) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskör gyakorlását Oroszló Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jegyzőre (a továbbiakban: Jegyző) ruházza át.

 1. Az (1) bekezdésben foglalt szankció helyett, különösen a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás csekély súlyára tekintettel figyelmeztetés alkalmazható, ha ettől az intézkedéstől kellő visszatartó hatás várható.
 2. Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírság kiszabásának akkor van helye, ha a fiatalkorú önálló jövedelemmel rendelkezik vagy önként vállalja a közigazgatási bírság megfizetését.
 3. A közigazgatási bírságot a határozat közlésétől számított 30 napon belül kell megfizetni.
 4. A közigazgatási bírság mértékének megállapításakor figyelembe kell venni a közösségi
  együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyát, a magatartás elkövetőjének szociális,
  vagyoni körülményeit.

Értelmező rendelkezések

3. §

E rendelet alkalmazásában:

 1. közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás: az a tevékenység vagy mulasztás, vagy jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás, amely szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, azt sérti, vagy veszélyezteti, és amelyet Oroszló Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) e rendeletben közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősít (a továbbiakban: közösségellenes magatartás).
 2. [1]
 3. járda tisztántartásának elmulasztása: a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet mellékletének 3.2.2. pontjának b) alpontjában írt kötelezettség elmulasztása.
 4. szabálytalan csapadékvíz elvezetés: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 47.§ (8) bekezdésébe ütköző csapadékvíz elvezetés.
 5. közterület rendjének engedély nélküli megváltoztatása: a közterülettel rendelkezni jogosult engedélye nélkül a közterület rendjének olyan megváltoztatása, amelynek eredményeként a közterület a rendeltetésszerű használatra részben vagy egészben alkalmatlanná válik vagy a közterület használatát korlátozza.

II. Fejezet

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások

4. §

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki a 3. § 2. pontjában írt kötelezettségét nem teljesíti, továbbá az is, aki a járda tisztántartását elmulasztja, ismét továbbá az is, aki szabálytalanul vezeti el a csapadékvizet, közterület rendjét engedély nélkül megváltoztatja.

Záró rendelkezések


5. §

(1) E rendeletben foglalt szabályokat a hatálybalépést követően elkövetett, a közösségi
együttélés alapvető szabályait sértő magatartások esetén kell alkalmazni.                                                  

(2) Jelen rendelet 2015. november 1. napján lép hatályba.                                                                       

Molnár Gábor sk.                                                                                                                   Dr. Sitkei Lukács sk.

polgármester                                                                                                                          jegyző

Kihirdetve: 2015. október 30-án!
Dr. Sitkei Lukács sk.

jegyző

[1]

Hatályon kívül helyezte a 8/2018.(V.30.) ör.1.§