Oroszló Község Önkormányzat képviselőtestületének 2/2015 (III.4..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 03. 05

Oroszló Község Önkormányzatának képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján, az alábbi rendeletet alkotja:

 1. §

 A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

  2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

 1. A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének fő összegét:

63.026 E Ft

Költségvetési bevétellel

63.026 E Ft

Költségvetési kiadással

állapítja meg.


 1. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület.
 2. A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
 3. A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselőtestület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.
 4. A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
  3. §

A költségvetés részletezése

A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

 1. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
 2. Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    
 3. Az Önkormányzat 2015. évi fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.     
 4. Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
 5. Az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 1. melléklet 4. számú táblája szerint határozza meg.
 6. Az önkormányzat cél jelleggel nyújtott támogatásait a 7. melléklet részletezi.
 7. Az Önkormányzat a kiadások között 2.000 E Ft általános tartalékot képez, melyből fejlesztésre felhasználható 2.000 E Ft, közművelődési érdekeltség növelő pályázathoz 300 E Ft céltartalékot állapít meg.
  4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

 1. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester a felelős.
 2. Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
 3. A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
 4. A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatát. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
 5. Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
 6. Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselőtestületi döntés alapján.
 7. A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselőtestület gyakorolja.
 8. A képviselőtestület a polgármestert megillető cafeteria juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként 200 E Ft-ban állapítja meg.  A képviselőtestület a közalkalmazottat megillető cafeteria juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként 120 E Ft-ban állapítja meg.  A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat, adókat is magába foglalja.
 9.  A képviselőtestület a közalkalmazott falugondnok részére 2015. évben 15.000,- Ft munka-, és védőruha juttatást állapít meg. Melynek részletes felhasználási feltételeit az önkormányzat munka-, és védőruha juttatási szabályzata tartalmazza.
  5. §

 Az előirányzatok módosítása

 1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselőtestület dönt.
 2. (4) A képviselőtestület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
 3. A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
 4. A képviselőtestület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési zárszámadási rendelet elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
 5. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
 6. Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja.
  6. §

A gazdálkodás szabályai

(1)   A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2)   Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

  7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1)   Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2)   Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a komlói kistérségi társulás belső ellenőre útján gondoskodik.

8. §

Záró és vegyes rendelkezések


 1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 2. A képviselőtestület a polgármesternek a rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló szóbeli beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások a rendeletbe beépítésre kerültek. A képviselőtestület az átmeneti gazdálkodásról szóló külön rendeletet nem fogadott el. 


Dr. Sitkei Lukács

Molnár Gábor

jegyző

polgármester


E rendelet kihirdetve: 2015.  év március hó 4. nap


Dr. Sitkei Lukács

jegyző