Oroszló Község Önkormányzat képviselőtestületének 4/2015 (IV.16..) önkormányzati rendelete

A mezőőri szolgálat működéséről

Hatályos: 2015. 05. 01- 2018. 05. 29

Oroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Oroszló község közigazgatási területéhez tartozó termőföldek (szántók, rétek, legelők), őrzésére, azok tulajdonosaira, bérlőire, használóira terjed ki.


2. §

Az 1.§-ban meghatározott terület védelmét, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvényben (továbbiakban: Mtv) meghatározott mezei őrszolgálati feladatokat Oroszló Község Önkormányzati mezőőrök alkalmazásával látja el.

3. §

Oroszló község közigazgatási területén 2 fő mezőőr látja el a mezei őrszolgálat feladatait.

4. §

(1) A mezőőr feladata, hogy Oroszló község Polgármesterének utasítása alapján a mezőgazdasági termőföld, mezőgazdasági termények és termékek, gépek, felszerelések és eszközök, mezőgazdasági, valamint geodéziai építmények  őrzését biztosítsa, és megakadályozza a hulladék-, építési törmelék illegális lerakását.

(2) A mezőőr fokozottan együttműködik a Rendőrkapitánysággal, körzeti megbízottakkal, közterület-felügyelőkkel, Polgárőrséggel.

5. §

  1. A mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeinek fedezésére – önbevallás alapján – termőföldek esetében hektáronként 770.- Ft/év/ha, mezőőri járulékot köteles megfizetni az, akinek a tárgyév január 1. napján a termőföld a használatában van, továbbá ha a földhasználó ismeretlen, akkor a tulajdonos.
  2. Amennyiben a földhasználó vagy a tulajdonos személyében változás történik, úgy azt a változástól számított 30 napon belül be kell jelenteni a Magyarszéki Közös Önkormányzati Hivatalba.
  3. A mezőőri járulékot két részletben, minden év január 20-ig és július 20-ig kell megfizetni.
  4. Mentes a mezőőri járulék alól a szántó, rét, legelő esetében az 1000 m2 meg nem haladó terület.


6. §

E rendelet 2015. május 1-jén lép hatályba.                                   Molnár Gábor                                       Dr. Sitkei Lukács

                                    polgármester                                       jegyző


Záradék:


A rendelet 2015. április 16-án kihirdetésre került.                                                                                              Dr. Sitkei Lukács

                                                                                                      jegyző