Oroszló Község Önkormányzat képviselőtestületének 7/2015 (VI.15..) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról

Hatályos: 2015. 07. 01

Oroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikke (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi sajátosságokhoz igazodva, a közterületek használatáról a következő rendeletet alkotja:

1.§


(1) E rendelet hatálya az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi számmutatójában közterületként (közút, járda, tér, közpark, árok) nyilvántartott belterületi és külterületi földrészletekre terjed ki.

(2) A közterületnek nem minősülő belterületi és külterületi földrészletek, valamint a közhasználatra még át nem adott közterületek bérbeadása a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint bérleti vagy haszonbérleti szerződéssel történik.

2.§


(1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához engedély szükséges.


(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:

a./ közterületbe nyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, árusító és egyéb fülke, sátor, pavilon, ponyva, asztal, állvány elhelyezésére,

b./ gépjármű-várakozóhely, taxi állomáshely céljára,

c./ film- és televízió felvételre,

d./ üzemképtelen gépjárművek és lakókocsik közterületi tárolására,

e./ önálló hirdető berendezés, reklámtábla elhelyezésére,

f./ tüzelőanyag tárolására, építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék, építőberendezések elhelyezésére 10 nap után,

g./ mozgó árusításra,

h./ gépjármű hirdetési, értékesítési céllal történő közterületen való tartására,

i./ mutatványos és cirkuszi tevékenységre,

j./ sport és kulturális rendezvényekre.

3.§


 1. A közterület használatáért a közterület-használati engedély jogosultja közterület-használati díjat köteles fizetni. A közterület-használati díj mértékét e rendelet melléklete alapján kell megállapítani.
 2. A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a létesítménynek a felülnézetből számított alapterületét kell figyelembe venni.
 3. Reklámtáblák, hirdető berendezések, transzparensek, zászlók felületének kiszámításánál a hirdetőfelületet kell figyelembe venni.
 4. A közterület-használati díjat napi, havi, évi díjakban kell meghatározni.
 5. A díjkötelezettség megállapításánál minden megkezdett m2, folyóméter, év, hó, nap egésznek számít.
 6. Az engedélyes a díjat a közterület tényleges igénybevételére tekintet nélkül köteles kifizetni, kivéve, ha a használatot hatósági intézkedés miatt kénytelen megszüntetni.
 7. A közterület-használati díjat 3 hónapot meg nem haladó közterület-használat esetén a közterület-használat megkezdése előtt kell megfizetni. A 3 hónapot meghaladó közterület-használat esetén a közterület-használati engedélyben rögzített időtartamra negyedéves bontásban kell megfizetni, oly módon, hogy a kezdő negyedévre vonatkozó közterület-használati díjat az engedély átvételével egy időben, ezt követő negyedévekre vonatkozó közterület-használati díjat minden megelőző negyedév utolsó hónapjának 15. napjáig kell megfizetni.
 8. A közterület-használati díjat számla ellenében postautalványon, átutalással vagy az önkormányzat pénztárába történő befizetéssel lehet teljesíteni.


4.§


(1)  A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos ügyekben a polgármester jár el.

(2) A polgármester döntése ellen Oroszló Községi Önkormányzat Képviselőtestületénél írásban benyújtott fellebbezéssel lehet élni.


5.§


(1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.


(2) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a./ az engedélyt kérő nevét és állandó lakó-/telep/ helyének címét,

b./ a közterület-használat célját, kezdő és befejező időpontját,

c./ a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását.

d./ ha a tevékenység engedélyhez kötött, a tevékenység gyakorlására jogosító okirat (iparjogosítvány, működési engedély, vállalkozói igazolvány stb.) számát

6.§


(1) Az engedély megadása során figyelembe kell venni a helyi építésügyi szabályzatot, a rendezési terveket, a településképi és műemlékvédelmi, a köztisztasági követelményeket, valamint a lakossági ellátás érdekeit.


(2) Közterület-használat göngyöleg, üzlethelyiség előtti tárolás, illetve sátorozás (kempingezés) céljára nem engedélyezhető.


(3) A nem önkormányzati szervek által szervezett rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátó, kereskedelmi célú közterület-használati kérelmekhez kérelmezőnek be kell szereznie a rendező szerv hozzájáruló nyilatkozatát. E nyilatkozat hiányában a közterület-használat nem engedélyezhető. A rendezvényhez kapcsolódónak tekintendő a rendezvény időpontjában annak helyszínétől (helyszíneitől) 300 méter távolságon belül elhelyezkedő közterület használatára vonatkozó kérelem.

7.§


(1) Mentes a közterület-használati díj fizetése alól:

a./ a fegyveres erők, rendészeti szervek, mentők létesítményeinek elhelyezése,

b./ a közművek (elektromos-, gáz-, víz- és csatornázási művek), valamint a köztisztasági szerveknek, a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítmények lehelyezése,

c./ a postai és távközlési tevékenységgel kapcsolatos létesítmények és berendezések elhelyezése,

d./ a szobrok, emlékművek, díszkutak, szökőkutak, alapzatos zászlórudak és köztárgyak elhelyezése, amennyiben kihelyezésük az önkormányzat megbízásából történik,

e./ az önkormányzat által szervezett lomtalanítás ideje alatt kihelyezett lom elhelyezése

f./ az önkormányzat, vagy intézményei által megrendelt beruházásokhoz kapcsolódó közterület-használat,

g./ a településhez kapcsolódó ünnepi és egyéb kulturális vagy sportrendezvényeivel összefüggő közterület-használat, ha azt az önkormányzat, annak szerve rendezi vagy a polgármester a rendezvényt községi rendezvényként elismeri,

h./ a hatóság által elrendelt közvetlen életveszély elhárítása céljából végzett építési munkák.

i/ a filmforgatáshoz igénybe vett közterület ha nem haladja meg a 20 m2-t, vagy a forgatás időpontja kevesebb, mint egy nap,

j/ a filmforgatás, ha célja Oroszló bemutatása, a helyi turizmus és sport népszerűsítésére, továbbá egyéb humanitárius, karitatív, oktatási, tudományos, kulturális célok szolgálata.


(2) a./ Nem kell közterület-használati díjat fizetnie annak, aki:

 • kizárólag saját előállítású élelmiszertermékeit árulja,
 • és az első árusítás megkezdése előtt az adott évre regisztráltatta magát a polgármesternél.

b./ A polgármester a regisztrációról igazolást állít ki, amely az a./ pontban foglalt, vagy az árusításra egyébként vonatkozó jogszabályi előírások megszegése esetén visszavonható.8.§.


(1) A közterület-használat közérdekből 30 napos határidő biztosításával, nyomós közérdekű okból pedig azonnali hatállyal megszűntethető. Ilyen esetben az engedélyes részére lehetőség szerint másutt kell a közterület-használat lehetőségét biztosítani.

(2) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig nem tesz eleget.

A közterület-használati engedély ezen okból történő megvonása miatt a már befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet.

(3) Az engedélyes köteles az általa használt közterületet -tevékenységétől függően környékét is- tisztán tartani, az engedély lejártával, vagy visszavonása esetén saját költségén az eredeti állapotot -minden kártalanítási igény nélkül- helyreállítani.9.§.


(1) A közterület bontása iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét és állandó lakó-(telep) helyének címét,

b) a közterületbontás céljának megjelölését,

c) az érintett közterület-burkolatok nagyságát (m2) és minőségének (út, járda, burkolatfajta) megjelölését,

d) a fakivágási engedélyt (szükség esetén),

e) a munkálatok által érintett zöldfelület nagyságát és jellegét,

f) a végleges helyreállításra vonatkozó megrendelő egy példányát,

g) a beruházó, a kivitelező, továbbá a terület helyreállítását végző szerv nevét és címét, a teljes értékű helyreállítás befejezésének határidejét,

h) a kivitelezésért felelős személy nevét és címét

i) a közműtérkép nyilvántartásával megbízott szervezet által hitelesített, összevont közmű-helyszínrajzot.


(2) Ha a körülmények úgy indokolják, az engedélyben két határidőt kell megállapítani:


 1. az ideiglenes helyreállítás határidejét,
 2. a végleges helyreállítás határidejét.


(3) A polgármester forgalombiztonsági okokból előírhatja a közterület azonnali helyreállítását.

(4) A közterület felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény elhelyezéséhez, a közterület egyéb célú igénybevételéhez a közterület kezelőjének engedélye szükséges. Az engedélyben a kezelő feltételeket írhat elő

(5) Kezelői engedély nélkül a közterület abban az esetben vehető igénybe (rendkívüli igénybevétel) , ha az közmű, közműalagút, vasútüzemi berendezés, távközlési vezeték vagy csővezeték halasztást nem tűrő kijavítása, árvíz- vagy belvízvédekezés, helyi vízkárelhárítás, vagy elemi csapás miatt szükséges. Ebben az esetben a közterület kezelőjét a következő munkanapon írásban értesíteni kell, utólagos engedélyezés miatt. Az értesítésnek tartalmazni kell a felelős kivitelező nevét, címét, a felbontott közterület jellegét és mértékét. A közút kezelője a kérelem benyújtását követő munkanapon a közterület-felbontási engedélyt kiadja.

(6) A közterület felbontásával kapcsolatos hatósági feladatokat a jegyző végzi.

(7) Szilárd burkolatú közterületek bontása során a technológiai előírásokat be kell tartani.

(8) December 1. és március 1. közötti időszakokban közterületet felbontani csak kivételesen indokolt esetben szabad.

(9) Az engedélyező hatóság szükség esetén előírhatja forgalomkorlátozási, forgalomterelési terv készítését.

(10)Az engedélyező hatóság indokolt esetben a közművezeték elhelyezéséhez csak átfúrással (átsajtolással) járul hozzá.

(11) Az új burkolat elkészítésétől számított 5 éven belül közterület bontási engedély csak különösen indokolt esetben adható.

(12) Amennyiben a közúton (szilárd burkolaton) 3 éven belül – nem közlekedési célú vagy rendkívüli igénybevétel folytán- süllyedés vagy más hiba keletkezik, úgy azt az igénybevevő vagy az engedélyes köteles saját költségén kijavítani. Ha e kötelezettségének nem tesz eleget, a hatóság a süllyedés vagy a hiba kijavítását rendeli el az engedélyes költségére.


10.§


 1. Falragaszt elhelyezni csak az arra kijelölt hirdető–berendezésen lehet.
 2. Tilos falragaszt elhelyezni középület falára és kerítésére, élő fára, köztéri szoborra, padokra, elektromos és világítóberendezések oszlopaira, szekrényeire, közlekedési jelzőberendezésekre, jelzőtáblákra, úttartozékokra, autóbuszvárókra.

11.§


(1) Aki közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon, illetve azt meghaladó mértékben használ, köteles az önkormányzat vagy megbízottja felhívására a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül kötelezhető a közterület eredeti állapotának helyreállítására. E kötelezettség elmulasztása esetén az önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettségét elmulasztó költségére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz eleget.

(2) Az önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja, ha az élet-és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, illetve a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében, vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.

(3) Nem kaphat közterület-használati engedélyt az, akinek korábbi közterület- használati díj tartozása van.


12.§


 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közterületek használatának és a közterületi rend betartatásának ellenőrzésébe önkéntes közterületi őröket vonjon be.
 2. Az önkéntes közterületi őr jogosult a hozzáfordulóknak és a közterületet használóknak tájékoztatást adni a közterület-használat szabályairól, felhívhatja a közterület használókat a szabályok betartására, és jelzést ad a polgármesternek a szabályellenes használatról.
 3. A polgármester az önkéntes közterületi őrt e minőségét igazoló sorszámozott okirattal látja el.

13.§


A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.

14.§


A rendelet 2015. július 1. napján lép hatályba.


Molnár Gábor                                                                                               Dr. Sitkei Lukács

 polgármester                                                                                                    jegyző
Kihirdetve: 2015. június 15.
                                                                  Dr. Sitkei Lukács

                                                                           jegyző

Melléklet Oroszló Község Önkormányzata Képviselőtestületének a közterületek használatáról szóló 7/2015. (VI. 15.) önkormányzati rendeletéhezA közterület-használat díjaI. Általános díjtétel nem változó helyű 5 napot meghaladó                                               

közterület igénybevétele után                                                                                 500 Ft/m2/hó


II. Üzemképtelen gépjárművek, lakókocsik, utánfutók tárolása                             1.000 Ft/nap


III. Önálló hirdető-berendezés, reklámtábla tényleges                                          

felülete alapján                                                                                                     600 Ft/ m2/hó,

de legkevesebb                                                                                                         600 Ft/hó


IV. Tüzelőanyag, építőanyag, építési törmelék, állvány, építő-berendezések

15 napot meghaladó elhelyezése                                                                             20 Ft/ m2/napV. Mozgóárusítás, mozgóbolt (az árus választása szerint)                                        6.000 Ft/hó

vagy                                                                                                                             500 Ft/nap


VI. Hirdetési, értékesítési céllal elhelyezett gépjármű                                          200 Ft/ m2/nap


VII. Mutatványos és cirkuszi tevékenység                                                             50 Ft/ m2/nap


VIII. Sport és kulturális rendezvények                                                                  10 Ft/ m2/nap


Közhasználatra még át nem adott közterületek bérbeadása a Ptk. szabályai szerint külön megállapodással történik.