Oroszló Község Önkormányzat képviselőtestületének 8/2015 (VI.15..) önkormányzati rendelete

A mezőőri szolgálat működéséről szóló 4/2015. (IV.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2015. 07. 01- 2015. 07. 01

Oroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a mezőőri szolgálat működéséről szóló 4/2015. (VI. 16.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja.


  1. §


 Az R. 1. §-ában lévő szöveg hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegrész lép:

„A rendelet hatálya Oroszló község közigazgatási területéhez tartozó termőföldek (szántók, rétek, legelők), zártkertek őrzésére, azok tulajdonosaira, bérlőire, használóira terjed ki.”


2. §


(1) Az R. 5. § (1) bekezdésében lévő szöveg hatályát veszti, helyébe az alábbi szöveg  lép:

„(1) A mezőőri szolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségének fedezésére – önbevallás alapján – termőföldek esetében hektáronként 770.-Ft/év/ha, míg zártkertek esetében 3.000.-Ft/év mezőőri járulékot köteles megfizetni az, akinek a tárgyév január 1. napján termőföld vagy a zártkert a használatában van, továbbá, ha a földhasználó ismeretlen, akkor a tulajdonos.”

(2) Az R. 5.§ (4) bekezdésében lévő szövegrész hatályát veszti helyébe az alábbi szövegrész lép:

„Mentes a mezőőri járulék alól a szántó, rét, legelő, valamint zártkert esetében az 1000 m2 meg nem haladó terület.”

3. §

(1) E rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet 2015. július 2-án hatályát veszti.

                                   Molnár Gábor                                     Dr. Sitkei Lukács

                                    polgármester                                      jegyző
Záradék:


A rendelet 2015. június  15-én kihirdetésre került.                                                                                              Dr. Sitkei Lukács

                                                                                                      jegyző