Oroszló Község Önkormányzat képviselőtestületének 5/2016 (V.30..) önkormányzati rendelete

5/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 05. 31

Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2015. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

120 738,- E Ft

Költségvetési bevétellel103 219,- E Ft

Költségvetési kiadással


17 519,- E Ft

alaptevékenység szabad maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:


(1) A Képviselő-testület az 1.§-ban megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait összesítve mérlegszerűen az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.

(2)  A képviselő-testület 1.§-ban megállapított az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi alaptevékenység szabad maradványának kimutatását a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat a 2015. december 31-i állapot szerint vagyonát a 3. számú melléklet részletezett mérlegadatok alapján mérlegfőösszeget 244 400,- e Ft-ban állapítja meg.


3. §

(1) A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.


(3) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évre összesített teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – (közfoglalkoztatottak nélkül): 2 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 33 fő

- ebből közfoglalkoztatott 31 fő


4.§

 A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetést jelen rendelet elfogadásával egyidejűleg felülvizsgálta, és a 2015. évi előirányzatok módosítását jóváhagyja a 4. számú melléklet szerint.

5. §


 A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dr. Sitkei Lukács sk.

Molnár Gábor sk.

jegyző

polgármester

Kihirdetve:2016. év május hó 30. napon.                       

Dr. Sitkei Lukács sk.

jegyző