Oroszló Község Önkormányzat képviselőtestületének 7/2016 (XII.20..) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Hatályos: 2016. 12. 21

Oroszló község Önkormányzatának Képviselő - testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Oroszló község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra

Záró rendelkezések

2. §

Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapítását a rendelet melléklete tartalmazza.

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.   Molnár Gábor                                                                     Dr. Sitkei Lukács

    polgármester                                                                                      jegyző
Jelen rendelet Oroszló községben 2016. december 20. napján kihirdetésre került!Dr. Sitkei Lukács

 jegyző

Melléklet az Oroszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 7/2016. (XII.20.) önkormányzati rendeletéhez.


1) Oroszló község Önkormányzat teljes közigazgatási területe más településekkel együtt alkot egy háziorvosi és házi gyermekorvosi körzetet. A körzet székhelye: Háziorvosi rendelő 7370 Sásd, Szent Imre u. 23.

2) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat feladat-ellátási szerződés keretében látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye: 7370 Sásd, Akácfa u. 2/b

3) Oroszló község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe más településekkel együtt alkot egy védőnői körzetet. A körzet székelye: 7370 Sásd, Rákóczi u. 39.

4) Oroszló község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot további más településekkel. A fogorvosi körzet székhelye: 7370 Sásd, Szent Imre u. 23.

5) Oroszló község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe a fogorvosi ügyelet vonatkozásában további más településekkel alkot egy fogorvosi körzetet. A rendelési időn túli fogorvosi ügyelet székhelye: 7621 Pécs, Lánc u. 12.

6) A fogorvosi sürgősségi ellátás (hétvégén és ünnepnapokon) ügyelet székhelye: 7621 Pécs, Dischka Győző u. 5.

7) Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet a 7370 Sásd, Szent Imre u. 23. szám alatti orvosi rendelőben biztosítanak.