Oroszló Község Önkormányzat képviselőtestületének 1/2017 (II.15..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 16

Oroszló Község Önkormányzata képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

 1. §

 A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira és a polgármesteri hivatalra terjed ki.

2.§

A költségvetés bevételei és kiadásai

 1. A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

57 726 297 Ft

Költségvetési bevétellel

57 726 297 Ft

Költségvetési kiadással

állapítja meg.


 1. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület.
 2. A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
 3. A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselőtestület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.
 4. A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20%-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy  az előző évi költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3.§

A költségvetés részletezése

A Képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

 1. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
 2. Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
 3. Az Önkormányzat 2017. évi fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
 4. Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
 5. A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 7.1;7.2;7.3;7.4, mellékletek szerint határozza meg.
 6. Az önkormányzat cél jelleggel nyújtott támogatásait a 8. melléklet részletezi.
 7. Az Önkormányzat a kiadások között 2 119000 Ft általános tartalékot képez, fejlesztésre 1 813 564 Ft tartalékot képez.

4.§

A költségvetés végrehajtásának szabályai

 1. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
 2. Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
 3. A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
 4. A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatát. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
 5. Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
 6. Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselőtestülete i döntés alapján.
 7. A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja.
 8. A Képviselőtestület a polgármestert megillető cafeteria juttatás éves keret összegét 200 E Ft-ban állapítja meg.A Képviselőtestület a közalkalmazottakat, munkatörvénykönyve hatálya alá tartozókat megillető cafeteria juttatás éves keret összegét 132 E Ft-ban állapítja meg, kivételt képez a mezőőri munkakör, tanyagondnoki munkakör, amelyeknél az éves keret összege 200 E Ft.A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat, adókat is magába foglalja.
 9. A képviselőtestülete munka-, és védőruha juttatást keret összegét 2017. évben 15.000,- Ft/ fő állapítja meg. Melynek részletes felhasználási feltételeit az önkormányzat munka-, és védőruha juttatási szabályzata tartalmazza

5.§

 Az előirányzatok módosítása

 1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselőtestület dönt.
 2. (4) A képviselőtestület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
 3. A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
 4. A képviselőtestület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
 5. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
 6. Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselőtestülete et tájékoztatja.

6.§

A gazdálkodás szabályai

(1)   A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2)   A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben  a Képviselő-testület rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori költségvetési szerv vezetőjét terheli.

7.§

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1)   Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2)   Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a komlói kistérségi társulás belső ellenőre útján gondoskodik.

8. §

Záró és vegyes rendelkezések


 1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 2. A képviselőtestület a polgármesternek a rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló szóbeli beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások a rendeletbe beépítésre kerültek. Képviselőtestület az átmeneti gazdálkodásról szóló külön rendeletet nem fogadott el.Dr. Sitkei Lukács

Molnár Gábor

jegyző

polgármester
E rendelet kihirdetve: 2017 év február hó15 nap

Dr. Sitkei Lukács

jegyző