Oroszló Község Önkormányzat képviselőtestületének 3/2017 (V.30..) önkormányzati rendelete

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

Hatályos: 2017. 06. 01

Oroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

1. Általános rendelkezések

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Oroszló Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) illetékességi területén történő házasságkötések, (a továbbiakban: anyakönyvi esemény).

2.§ E rendelet alkalmazásában:

a) hivatali helyiség: Házasságkötő Terem (Faluház) 7370 Oroszló, Petőfi Sándor u. 29.

b) hivatali munkaidő: Magyarszéki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend.

II. Fejezet

2. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai

3.§ (1) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezését formanyomtatványon kell kérni az anyakönyvi eseményre történő bejelentkezéskor.

(2) A kérelemről a jegyző az anyakönyvvezető javaslatának figyelembe vételével dönt.

(3) Anyakönyvi eseményt lebonyolítani munkanapokon, valamint szombaton lehet.

(4) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőn belül csak ügyfélfogadási időn kívül lehet lebonyolítani.

(5) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell lenni a már előjegyzésbe vett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását az engedélyezendő hivatalon kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.

(6) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény megtartása akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvvezető a helyszínen meggyőződött arról, hogy a helyszínen az anyakönyvi esemény ünnepélyes és méltó körülmények között megtartható, valamint az anyakönyvi alapiratok és a személyes adatok védelme biztosított. A külső helyszínen zajló anyakönyvi események lebonyolításakor az anyakönyvi alapiratok biztonságos szállításáért és épségéért az anyakönyvvezető felel.

3. Az anyakönyvi események díjazása

4.§ Hivatali helyiségen és hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolítása díjtalan.

4. Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke

5.§ A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény bonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt egy szabadnap (felmentés a munkavégzés alól) illeti meg.

III. Fejezet

5. Záró rendelkezések

6.§ A rendelet 2017. június 1-én lép hatályba.Molnár Gábor                                                                          Dr. Sitkei Lukács

 polgármester                                                                                      jegyző


Kihirdetve: 2017. május 30-án!


                                                              Dr. Sitkei Lukács

                                                                       jegyző