Oroszló Község Önkormányzat képviselőtestületének 8/2017 (XII.8..) önkormányzati rendelete

a reklámelhelyezésekről

Hatályos: 2017. 12. 09- 2018. 12. 14

Oroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A§ (1) bekezdés aa) alpontjában és a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.                 Fejezet

 

Általános rendelkezések

 

1.     A rendelet célja

1.     §

 

A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek — településképi, közlekedésbiztonsági szempontok, valamint a reklámtevékenységgel kapcsolatos követelmények figyelembevételével — meghatározzák a településen a reklámok,  reklámhordozók, cégérek kialakítását, elhelyezését.

2.  A rendelet hatálya

2.     §

 

(1)   A rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, akik/amelyek Oroszló község közigazgatási területén reklámot, reklámhordozót és cégért kívánnak elhelyezni, illetve helyeztek el.

 

3.  Reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének általános szabályai

3.    §

 

(1)   A rendelet hatálya alá tartozó területen reklámok, reklámhordozók és cégérek csak a jelen rendeletben előírt célra és módon, településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően helyezhető el, a 104/2017.(IV.28.) Korm.rendelet 1. és 2. mellékletei által meghatározott területfelhasználású területen és módon.

4. Reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésére vonatkozó előírások

4.§


 1. A település területén az épületek tetőzetén reklámhordozók, fényreklámok nem helyezhetők el.
 2. Új épület létesítésénél, meglévő épületek átalakításánál vagy homlokzatának felújításakor a közterülettől látható felületen reklámot, reklámhordozót, cégért úgy lehet elhelyezni, hogy az épület architektúráját ne változtassa meg.
 3. Reklámcélú építmény, reklámhordozó, reklámnak minősülő falfestés, felirat, plakát helyi egyedi védelem alatt álló épületen, illetve az előtte lévő közterületen nem helyezhető el.
 4. A0-ás (841x1189 mm), illetve ezt meghaladó ívméretű óriásplakát, illetve reklámhordozó a település közigazgatási területén nem helyezhető el.
 5. Épülethomlokzaton reklám, reklámhordozó felület, gépjárműforgalmat nem zavaró elhelyezéssel és mérettel helyezhető el.
 6. Reklámcélú védőháló, illetve ponyva – az építés, felújítás ideje alatt, de legfeljebb6 hónapos időtartamra - épületállványon elhelyezhető, amennyiben azt más jogszabály nem tiltja. A felületen továbbá az építkezésre vonatkozó tájékoztatás, épületterv, látványterv tüntethető fel.
 7. Építési reklámháló kihelyezése az építési tevékenység időtartamára településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően lehetséges.
 8. Az elhasználódott, felújítandó, aktualitását vesztett egyéb reklámhordozót, cégért a tulajdonosnak 30 napon belül el kell távolítania. Felújítást követően új településképi bejelentési eljárás szerint helyezhető el.


5. Reklámok, reklámhordozók és cégérek színére, méretére, anyagára vonatkozó településképi követelmények

5.§

 1. Az épületeken elhelyezhető reklámhordozó szerkezeteinek, felülete rikító színű, káprázást okozó, illetve fényvisszaverő kialakítású nem lehet, az összképben zavaró hatás nem engedhető meg.
 1. Fényreklám kialakítására vonatkozó előírások:
 • a reklámok csak alacsony fényintenzitásúak lehetnek,
 • nem alakítható ki villogó effektussal, illetve
 • a lakások rendeltetésszerű használatát nem zavarhatja.
 • Üzlethelyiségenként legfeljebb egy db álló A1-es méretű kétoldalas vagy fordított „V” alakú mobil reklámtábla helyezhető el a közterületen, mely az üzlet kirakatától maximum 1,5 méterre állhat, a gyalogosforgalmat nem akadályozó módon.
 • Belterületen 1,0 m2-es nagyságot meghaladó reklám, reklámhordozó szerkezet nem helyezhető el, és nem engedélyezhető 1 m2 felületet meghaladó reklámjellegű homlokzatfestés sem.

6. Reklám- és reklámberendezések közterületen történő elhelyezése

6     §

 

A reklámhordozó közterületen történő elhelyezése esetén a Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat általános rendjéről, engedélyezéséről szóló 7/2015. (VI. 15.) önkormányzati rendeletében foglaltakat is megfelelően alkalmazni kell.

II. Záró rendelkezések

7.§


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
                    Molnár Gábor                                                           Dr. Sitkei Lukács

                     polgármester                                                                     jegyző