Oroszló Község Önkormányzat képviselőtestületének 2/2018 (III.12..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 03. 13

Oroszló Község Önkormányzata képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

 1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2.§

A költségvetés bevételei és kiadásai

 1. A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

49.231.844 Ft

Költségvetési bevétellel

49.231.844 Ft

Költségvetési kiadással

állapítja meg.


 1. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület.
 2. A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
 3. A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselőtestület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.

A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20%-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy  az előző évi költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3.§

A költségvetés részletezése

A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

 1. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
 2. Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
 3. Az Önkormányzat 2018. évi fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
 4. Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
 5. Az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 1. melléklet 4. számú táblája szerint határozza meg.
 6. Az önkormányzat cél jelleggel nyújtott támogatásait a 8. melléklet részletezi.

4.§

Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem képez.

5.§

A költségvetés végrehajtásának szabályai

 1. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
 2. Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
 3. A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
 4. A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatát. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
 5. Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
 6. Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselőtestületi döntés alapján.
 7. A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselőtestület gyakorolja.
 8. A képviselőtestület a közalkalmazottat megillető cafeteria juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként 148.5 E Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat, adókat is magába foglalja.

 A képviselőtestülete munka-, és védőruha juttatást keret összegét 2018. évben 15.000,- Ft/ fő állapítja meg. Melynek részletes felhasználási feltételeit az önkormányzat munka-, és védőruha juttatási szabályzata tartalmazza.

6.§

 Az előirányzatok módosítása

 1. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
 2. A költségvetési szerv vezetője a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
 3. Az (1) bekezdés szerinti polgármesteri hatáskörbe adott előirányzat-módosításokat a képviselőtestület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
 4. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja.

7.§

A gazdálkodás szabályai

(1)   A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2)   A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben a képviselőtestület rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori költségvetési szerv vezetőjét terheli.

8.§

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1)   Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2)   Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a komlói kistérségi társulás belső ellenőre útján gondoskodik.

9. §

Záró és vegyes rendelkezések


 1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 2. A képviselőtestület a polgármesternek a rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló szóbeli beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások a rendeletbe beépítésre kerültek. A képviselőtestület az átmeneti gazdálkodásról szóló külön rendeletet nem fogadott el.

...........................................

...........................................

jegyző

polgármester


E rendelet kihirdetve:


Dr. Sitkei Lukács

jegyző