Oroszló Község Önkormányzat képviselőtestületének 1/2021 (III.8..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 24

Oroszló Község Önkormányzata képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 27/2021. (I.29.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az alábbi rendeletet alkotom:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

 1. A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

54.330.918 Ft

Költségvetési bevétellel

54.330.918 Ft

Költségvetési kiadással

állapítja meg.


 1. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület.
 2. A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
 3. A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselőtestület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
 4. A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20%-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző évi költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. §

A költségvetés részletezése

A Képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

 1. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
 2. Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    
 3. Az Önkormányzat 2021. évi fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.     
 4. Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
 5. Az önkormányzat cél jelleggel nyújtott támogatásait a 7. melléklet részletezi.
 6. Az Önkormányzat a kiadások között általános tartalékot nem képez.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

 1. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
 2. Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
 3. A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
 4. A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatát. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
 5. Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
 6. Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselőtestületi döntés alapján.
 7. A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselőtestület gyakorolja.
 8. [1]
 9. A Képviselőtestület a polgármestert, közalkalmazottakat, munkatörvénykönyve hatálya tartozókat megillető cafeteria juttatás éves keret összegét 200.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat, adókat is magába foglalja.
 10. [2]​ A képviselőtestület a munka-, és védőruha juttatás részletes felhasználási feltételeit az önkormányzat munka-, és védőruha juttatási szabályzata tartalmazza.

5. §

 Az előirányzatok módosítása

 1. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
 2. A költségvetési szerv vezetője a költségvetése előirányzatai és az előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
 3. Az (1) bekezdés szerinti polgármesteri hatáskörbe adott előirányzat-módosításokat a képviselőtestület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
 4. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
 5. Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja.

6. §

A gazdálkodás szabályai

(1)   A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2)   A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben a képviselőtestület rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozás béli hiányosságért, a felelősség a mindenkori költségvetési szerv vezetőjét terheli.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1)  A költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2)  Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a komlói kistérségi társulás belső ellenőre útján gondoskodik.

8. §

Záró és vegyes rendelkezések

 1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 2. A képviselőtestület a polgármesternek a rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló szóbeli beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások a rendeletbe beépítésre kerültek. A képviselőtestület az átmeneti gazdálkodásról szóló külön rendeletet nem fogadott el. 
Dr. Mátéka Gyöngyi

Molnár Gábor

jegyző

polgármesterE rendelet kihirdetve: 2021. március 8. napján

Dr. Mátéka Gyöngyi

jegyző

[1]

Hatályon kívül helyezte a 2/2021.(III.23.) ör. 1.§ (1) bekezdése

[2]

​Módosította a 2/2021.(III.23.) ör. 1.§ (2) bekezdése