Oroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Oroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Az önkormányzat képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 27/2021. (I.29.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, Oroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva a 2020. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotom:

1. § Az önkormányzat képviselőtestülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

68.125.624.- Ft Költségvetési bevétellel

58.138.608.- Ft Költségvetési kiadással

9.987.016.- Ft Alaptevékenység szabad maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) A képviselőtestület az 1. §-ban megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait összesítve mérlegszerűen az 1. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A képviselőtestület 1. §-ban megállapított az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi alaptevékenység szabad maradványának kimutatását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat a 2020. december 31-i állapot szerint vagyonát a 3. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 263.574.660.- Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat a 2020. évi eredménykimutatását a 4. melléklet szerint részletezett adatok alapján -11.244.089 Ft-ban állapítja meg.

(5) A 2020. évben az önkormányzat nem valósított meg olyan fejlesztési célt és nem vállalt olyan kötelezettséget, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé és ilyen kötelezettsége a költségvetési évre áthúzódóan sem áll fenn.

3. § (1) A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) A polgármester a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

(3) A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évre összesített teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

  • a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – (közfoglalkoztatottak nélkül): 2 fő
  • b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 19 fő - ebből közfoglalkoztatott: 12 fő

4. § A képviselőtestület a 2020. évi költségvetést jelen rendelet elfogadásával egyidejűleg felülvizsgálta, és a 2020. évi előirányzatok módosítását jóváhagyja a 1. melléklet szerint.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. számú melléklet a 3/2021.(V.28.) számú önkormányzati rendelethez

1. melléklet Oroszló Község Önkormányzata képviselő testületének a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez.
Oroszló Község Önkormányzata 2020. évi bevételei és kiadásai.

Költségvetési kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

9 069 343

15 283 707

15 121 016

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

251 046

251 046

Béren kívüli juttatások (K1107)

0

168 061

168 061

Közlekedési költségtérítés (K1109)

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

87 169

87 169

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

9 069 343

15 789 983

15 627 292

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

5 276 072

5 480 860

5 480 860

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

690 443

690 443

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

100 000

100 000

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

5 276 072

6 271 303

6 271 303

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

14 345 415

22 061 286

21 898 595

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

2 661 692

2 661 692

2 358 851

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

2 296 643

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

0

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

5 603

ebből: mmunkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

56 605

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

0

60 315

60 315

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

3 035 059

5 489 181

4 978 381

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

3 035 059

5 549 496

5 038 696

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

121 329

123 329

122 196

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

160 072

175 072

151 673

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

281 401

298 401

273 869

Közüzemi díjak (K331)

1 547 650

4 537 382

2 302 356

Vásárolt élelmezés (K332)

283 763

480 845

480 845

Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

266 837

381 837

362 200

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

844 392

1 205 864

1 141 926

Egyéb szolgáltatások (K337)

992 425

4 856 246

4 757 215

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

165 934

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

3 935 067

11 462 174

9 044 542

Reklám- és propagandakiadások (K342)

55 000

55 000

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)

55 000

55 000

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

3 320 060

3 320 060

2 288 860

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

0

16 000

16 000

Kamatkiadások (K353)

0

2 209

2 209

ebből: államháztartáson belül (K353)

0

0

2 209

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)

0

73 999

73 999

Egyéb dologi kiadások (K355)

125 166

376 811

249 661

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

3 445 226

3 789 079

2 630 729

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

10 751 753

21 154 150

16 987 836

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

4 745 704

4 745 704

2 919 900

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

243 425

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

1 082 500

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

809 200

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

4 745 704

4 745 704

2 919 900

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

293 424

293 424

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)

0

293 424

293 424

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+…+150) (K505)

0

0

0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

363 846

363 846

324 615

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

78 125

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

246 490

Működési célú visszatératendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+…..+173) (K508)

0

540 000

540 000

ebből: egyéb civil szervezetek (K508)

0

0

400 000

ebből: háztartások (K508)

0

0

140 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

1 674 392

3 631 192

2 528 840

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

572 040

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

1 956 800

Tartalékok (K513)

0

4 723 388

0

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

2 038 238

8 551 850

3 686 879

Ingatlanok beszerzése, létesítése (Y=192) (K62)

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

19 448 600

6 820 308

6 820 308

Részesedések beszerzése (K65)

0

70 000

70 000

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

5 245 940

1 709 994

1 709 994

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

24 694 540

8 600 302

8 600 302

Ingatlanok felújítása (K71)

0

441 011

441 011

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

115 416

115 416

Felújítások (=201+...+204) (K7)

0

556 427

556 427

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

59 237 342

69 331 411

57 008 790

Költségvetési bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

9 793 390

9 793 390

9 793 390

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)

8 768 000

9 249 253

9 249 253

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

375 060

588 510

588 510

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

9 143 060

9 837 763

9 837 763

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 800 000

2 000 000

2 000 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

2 811 200

2 811 200

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

20 736 450

24 442 353

24 442 353

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

9 698 025

13 100 655

13 100 655

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

500 000

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

12 492 655

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

108 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

30 434 475

375 430 089

37 543 008

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)

7 475 345

4 994 109

4 994 109

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

4 994 109

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

7 475 345

4 994 109

4 994 109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

550 000

550 000

432 632

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

432 632

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

2 338 293

7 084 452

7 080 355

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

2 338 293

7 084 452

7 080 355

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

703 682

0

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

0

145 400

98 400

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

0

0

98 400

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

3 041 975

7 229 852

7 178 755

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

181 729

181 729

34 038

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

10 000

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

3 773 704

7 961 581

7 645 425

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

340 000

340 000

227 251

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

1 310 000

1 466 675

1 466 675

ebből. Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

1 444 626

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

0

358 272

358 272

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4802)

0

4 096

4 096

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204)(B408)

0

4 096

4 096

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

0

113 201

113 201

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

1 650 000

2 282 244

2 169 495

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64)

467 700

1 007 700

435 000

ebből: civil szervezetek (B64)

0

0

400 000

ebből: háztartások (B64)

0

0

35 000

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

0

25 000

25 000

ebből: háztartások (B65)

0

0

25 000

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

467 700

1 032 700

460 000

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

1 334 000

1 334 000

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

1 334 000

1 334 000

0

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

45 135 224

55 147 642

52 812 037

Finanszírozási kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

0

1 129 818

1 129 818

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)

1 129 818

1 129 818

1 129 818

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

1 129 818

1 129 818

1 129 818

Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

14 102 118

14 197 920

14 197 920

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

14 102 118

14 197 920

14 197 920

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

1 115 667

1 115 667

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

14 102 118

15 313 587

15 313 587

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

14 102 118

15 313 587

15 313 587

2. melléklet

2. számú melléklet a 3/2021.(V.28.) számú önkormányzati rendelethez

2. melléklet Oroszló Község Önkormányzata képviselő testületének a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Oroszló Község Önkormányzata 2020. évi

MARADVÁNYKIMUTATÁSA

Megnevezés

Összeg

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

52 812 037

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

57 008 790

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-4 196 753

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

15 313 587

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 129 818

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

14 183 769

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

9 987 016

C) Összes maradvány (=A+B)

9 987 016

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

9 987 016

3. melléklet

3. számú melléklet a 3/2021.(V.28.) számú önkormányzati rendelethez

3.melléklet Oroszló Község Önkormányzata képviselő testületének a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez
Oroszló Község Önkormányzata 2020. évi Vagyonkimutatás

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

A/I/2 Szellemi termékek

251 340

0

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

251 340

0

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

221 297 947

226 191 800

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

6 215 123

3 000 516

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

0

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

228 143 070

229 192 316

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

2 582 359

2 652 359

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

2 582 359

2 652 359

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

2 582 359

2 652 359

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

230 976 769

231 844 675

B/I/1 Vásárolt készletek

2 748 437

0

B/I Készletek

2 748 437

0

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)

2 748 437

0

C/II/1 Forintpénztár

39 409

136 401

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

39 409

136 401

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

15 615 278

9 739 500

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

15 615 278

9 739 500

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

15 654 687

9 875 901

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

2 046 376

685 728

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

150 252

177 644

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 703 448

305 415

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

192 676

202 669

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

665 003

665 003

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

665 003

665 003

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

467 700

572 700

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

467 700

572 700

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

1 334 000

1 334 000

D/I/7c- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

1 334 000

1 334 000

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

4 513 079

3 257 431

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

2 534 387

3 196 681

D/II/3e- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

2 534 387

3 186 681

D/II/3f- ebből költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

10 000

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

2 534 387

3 196 681

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

94 616

5 500

D/III/1f- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

94 616

5 500

D/III/4 Forgótőke elszámolása

70 000

70 000

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

112 090

35 615

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

276 706

111 115

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

7 324 172

6 565 227

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható forgalmi adó

11 279 208

15 474 028

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

11 279 208

15 474 028

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

157 101

-185 171

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

157 101

-185 171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

11 436 309

15 288 857

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

268 140 374

263 574 660

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

313 201 586

313 201 586

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)

2 403 567

2 403 567

G/IV Felhalmozott eredmény

-93 714 333

-90 356 334

G/VI Mérleg szerinti eredmény

3 357 999

-11 244 089

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

225 248 819

214 004 730

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

103 567

482 447

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+….+H/I/9)

103 567

482 447

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

829 458

815 307

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

829 458

815 307

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

829 458

815 307

H/III/1 Kapott előlegek

1 733 473

0

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

1 733 473

0

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

2 666 498

1 297 754

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 901 598

1 691 295

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

38 323 459

46 580 881

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

40 225 057

48 272 176

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

268 140 374

263 574 660

4. melléklet

4. számú melléklet a 3/2021.(V.28.) számú önkormányzati rendelethez

Oroszló Község Önkormányzata 3/2021. (V.28.) zárszámadási rendelethez
Eredménykimutatás

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

12 156 735

7 503 897

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

1 071 143

1 693 926

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

13 227 878

9 197 823

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

27 558 780

24 442 353

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

13 877 043

13 125 655

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

8 961 405

4 609 680

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

370 252

119 937

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

50 767 480

42 297 625

10 Anyagköltség

3 918 953

3 898 980

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

9 175 223

9 616 741

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

13 094 176

13 515 721

14 Bérköltség

14 487 396

15 289 043

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

6 062 570

6 457 236

16 Bérjárulékok

2 810 873

2 300 864

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

23 360 839

24 047 143

VI Értékcsökkenési leírás

14 072 127

11 306 232

VII Egyéb ráfordítások

10 038 514

13 798 329

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

3 429 702

-11 171 977

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

2 590

4 096

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

2 590

4 096

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

289

2 209

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

74 004

73 999

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

74 293

76 208

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-71 702

-72 112

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

3 357 999

-11 244 089