Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (X.15.) önkormányzati rendelete

a "Díszpolgári cím” adományozásáról

Hatályos: 2021. 10. 16

Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (X. 15.) önkormányzati rendelete

a "Díszpolgári cím” adományozásáról

Oroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikke (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján attól a céltól vezérelve, hogy a község szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és tevékenységüket megfelelőképpen értékelve példaként állíthassa a jelen és az utókor elé "Oroszló Község Díszpolgára" címet alapít és e cím adományozásának feltételeiről, valamint a címadományozás eljárási rendjéről önkormányzati rendelet alkot.

A Díszpolgári cím

1. § (1) "Oroszló Község Díszpolgára" cím annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak adományozható, aki Oroszló község érdekében kifejtett kiemelkedő jelentőségű tevékenységével vagy egész életművével olyan általános elismerést szerzett, amely egyértelműen hozzájárult a település fejlődéséhez, értékei megóvásához, polgárai életkörülményeinek javulásához, a település jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként személye vagy annak emléke köztiszteletben áll.

(2) A díszpolgári címmel külön erre a célra készített oklevél és a hivatalos inflációt követő 50.000.- Ft összegű pénzjutalom, vagy ennek megfelelő értékű tárgyjutalom jár.

(3) A díszpolgári cím nem adományozható önkormányzati tisztségviselőnek, képviselőnek a megbízatásának időtartama alatt.

(4) A díszpolgári oklevél tartalmazza:

 • a) - az adományozás megjelölését
 • b) - a képviselő testület határozatának megjelölését
 • c) - az adományozott nevét,
 • d) - az adományozó pecsétjét.

(5) A díszpolgári oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.

(6) A külföldi állampolgárnak a cím adományozásakor a saját államának nyelvén, ha ez nem lehetséges német, angol, vagy francia nyelvű, a díszpolgári oklevél hiteles fordításáról készült szövegét is mellékelni kell.

(7) A díszpolgár nevét a "település Díszpolgárainak könyve" tartalmazza. A bejegyzésről a polgármester gondoskodik, a polgármester és a jegyző írja alá.

Jogok, kötelességek

2. § (1) "Oroszló Község Díszpolgára" az adományozás napjától viselheti a kitüntető címet, valamint élvezi azokat a külön jogokat, amelyek e rendelet szerint Oroszló község díszpolgárait megilletik.

(2) "Oroszló Község Díszpolgára":

 • a) tanácskozási joggal vehet részt a képviselő testület ülésein,
 • b) az Önkormányzat valamennyi rendezvényén díszvendég és lehetőség szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg,
 • c) esetenkénti felkérés alapján, képviselő testület határozat szerint a települési képviselő delegáció résztvevőjeként felkérhető,
 • d) jogosult a címet aláírásainál, illetve a kitüntetései között feltüntetni,
 • e) díjtalanul látogathat minden - az önkormányzat által rendezett - helyi közművelődési, művészeti és sportrendezvényt,
 • f) emennyiben életkörülményei alakulása ezt igényli vagy szükségessé teszi, az Önkormányzat - lehetőségei szerint - anyagi, erkölcsi vagy természetbeni segítségben részesíti,
 • g) elhalálozása esetén - hozzátartozói beleegyezésével - az Önkormányzat saját halottjának tekinti és ingyenes díszsírhelyet, biztosít a számára az oroszlói temetőben.

A díszpolgári cím adományozásának rendje

3. § (1) A díszpolgári címet adományozási évenként a " Falunap" vagy Búcsú alkalmából ünnepélyes keretek között Oroszló Község Polgármestere adja át.

(2) A díszpolgári cím adományozására a tisztségviselők, valamint bármelyik települési képviselő tehet javaslatot, odaítéléséről a képviselő testület a megválasztott képviselők több, mint a felének szavazatával dönt.

(3) A díszpolgári cím posztumusz is adományozható, e címmel pénzjutalom nem jár. Ez esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.

A díszpolgári cím visszavonása

4. § (1) A díszpolgári cím visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra érdemtelenné válik.

(2) Érdemtelen a díszpolgári címre különösen az, aki közösségellenes magatartást tanúsít, vagy akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott.

(3) A visszavonás módjára a 3. § (2) bekezdésben foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Vegyes és záró rendelkezések

5. § (1) A díszpolgári cím elismerésében részesített személyekről a Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartást vezet és gondoskodik a 2. § (1) bekezdésben foglalt rendelkezések érvényesítéséről.

(2) A díszpolgári címmel járó juttatások költségeinek fedezetét az Önkormányzat éves költségvetésében kell megtervezni és biztosítani.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.