Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 24

Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.24.

Oroszló Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) 45.881.898 Ft Költségvetési bevétellel

b) 45.881.898 Ft Költségvetési kiadással

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselőtestület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20%-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző évi költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

A költségvetés részletezése

3. § A Képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. melléklet részletezi.

b) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 5. melléklet tartalmazza.

c) Az Önkormányzat 2022. évi fejlesztési céljait az 6. melléklet részletezi.

d) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

e) Az önkormányzat cél jelleggel nyújtott támogatásait a 8. melléklet részletezi.

f) Az Önkormányzat a kiadások között általános tartalékot nem képez, 3.566.742.- Ft értékben céltartalékot képez az önkormányzati pályázatok fedezetére.

g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatónként a 9. melléklet szerint határozza meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatát. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselőtestület gyakorolja.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folytonossága érdekében nettó 200.000 Ft-ig kötelezettséget vállaljon rendkívül, előre nem tervezhető és ezért a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester e kötelezettségvállalásokról, döntésekről a képviselő-testületet soron következő ülésén, de legkésőbb 30 napon belül köteles tájékoztatni.

(9) A Képviselőtestület a polgármester 2022. évi cafeteria éves keret összegét 400.000 Ft-ban állapítja meg, a közalkalmazottakat, azaz a falugondok és a kulturális referens a munkatörvénykönyve hatálya alá tartozókat megillető cafeteria juttatás éves keret összegét 200.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat, adókat is magába foglalja.

(10) A képviselő-testülete munka-, és védőruha juttatást keret összegét 2022. évben 35.000,- Ft/fő állapítja meg. Melynek részletes felhasználási feltételeit az önkormányzat munka-, és védőruha juttatási szabályzata tartalmazza.

Az előirányzatok módosítása

5. § (1) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(2) A költségvetési szerv vezetője a költségvetése előirányzatai és az előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) Az (1) bekezdés szerinti polgármesteri hatáskörbe adott előirányzat-módosításokat a képviselőtestület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben a képviselőtestület rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozás béli hiányosságért, a felelősség a mindenkori költségvetési szerv vezetőjét terheli.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) A költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a komlói kistérségi társulás belső ellenőre útján gondoskodik.

Záró és vegyes rendelkezések

8. § A képviselőtestület a polgármesternek a rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló szóbeli beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások a rendeletbe beépítésre kerültek. A képviselőtestület az átmeneti gazdálkodásról szóló külön rendeletet nem fogadott el.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Oroszló Község Önkormányzata 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi előirányzat

1

2

3

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

30 218 818

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 802 022

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

11 098 700

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

5 048 096

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

4 634 568

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

1 906 700

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 727 868

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

5 191 171

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

5 139 989

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

540 631

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4 599 358

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

51 182

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

910 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

900 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

10 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kivülről

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

40 954 557

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

4 927 341

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

4 927 341

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

4 927 341

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

45 881 898

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2022. évi előirányzat

1

2

3

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

38 239 888

1.1.

Személyi juttatások

17 323 950

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 839 292

1.3.

Dologi kiadások

12 156 544

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 196 700

1.5

Egyéb működési célú kiadások

723 402

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

293 402

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

430 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

4 075 268

2.1.

Beruházások

1 075 268

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

3 000 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3 566 742

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

3 566 742

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

45 881 898

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

45 881 898

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-4 927 341

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

4 927 341

Költségvetés engedélyezett létszám kerete

4. sz. táblázat

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

9

- ebből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6

2. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege Oroszló Község Önkormányzatánál (Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi előirányzat

Megnevezés

2022. évi előirányzat

1

2

3.

4.

5.

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

30 218 818

Személyi juttatások

17 323 950

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 839 292

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

12 156 544

4.

Közhatalmi bevételek

5 191 171

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 196 700

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

723 402

6.

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

7.

Egyéb működési bevételek

5 544 568

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

40 954 557

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

38 239 888

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

3 852 073

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

3 852 073

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

3 852 073

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

44 806 630

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

38 239 888

24.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

2 714 669

25.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

6 566 742

3. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Oroszló Község Önkormányzatánál (Önkormányzati szinten)

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi előirányzat

Megnevezés

2022. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

1 075 268

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

3 000 000

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

3 566 742

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

7 642 010

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

1 075 268

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 075 268

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

1 075 268

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

1 075 268

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

7 642 010

27.

Költségvetési hiány:

7 642 010

Költségvetési többlet:

-

28.

Tárgyévi hiány:

6 566 742

Tárgyévi többlet:

-

4. melléklet

Oroszló Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(6=3+4+5)

2022.

2022.

2023.

1

2

3

4

5

6

1.

-

-

-

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

5. melléklet

Oroszló Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban

Sorszám

Bevételi jogcímek

2022. évi előirányzat

1

2

3

1.

Helyi adók

5 139 989

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

-

3.

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

-

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

910 000

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

51 182

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

-

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

6 101 171

6. melléklet

Oroszló Község Önkormányzata 2022. évi fejlesztési céljai

forintban !

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

1

2

3

1.

MFP-OJKJF/2021 pályázat

1 075 268

2.

Faluház felújításai

1 000 000

3.

Kápolna felújítás

1 000 000

4.

Temető bekerítése

1 000 000

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

FEJLESZTÉSI KIADÁSAINAK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

4 075 268

7. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

Források

2022.

2022.

2023. után

Összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2022.

2022.

2023. után

Összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Likviditási hitel törlesztés

Összesen:

0

0

0

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

0

8. melléklet

K I M U T A T Á S
A 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról
Oroszló Község Önkormányzatánál

forintban

Sorszám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összege

1.

Komlói Kistérség Társulás

tagdíj

149 500

2.

Komlói Kistérség Társulás

gyepmesteri feladatok ellátása

99 551

3.

Családsegítő szolgálat

működési hozzájárulás

44 351

4.

Oroszló Polgárőr Egyesület

működési hozzájárulás

100 000

5.

Baranya megyei falugondnok egyesület

tagdíj

30 000

6.

Ifjúsági egyesület

működési hozzájárulás

100 000

7.

Csicsóka egyesület

működési hozzájárulás

100 000

8.

Oroszlói Caritas

működési hozzájárulás

100 000

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Összesen:

723 402

9. melléklet

Megnevezés

Oroszló Község Önkormányzata

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

1

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

30 218 818

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 802 022

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

11 098 700

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

5 048 096

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

4 634 568

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

1 906 700

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 727 868

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

5 191 171

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

5 139 989

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

540 631

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4 599 358

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

51 182

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

910 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

900 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

10 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

40 954 557

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

4 927 341

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

4 927 341

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

4 927 341

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

45 881 898

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

38 239 888

1.1.

Személyi juttatások

17 323 950

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 839 292

1.3.

Dologi kiadások

12 156 544

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 196 700

1.5

Egyéb működési célú kiadások

723 402

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

293 402

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

430 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

4 075 268

2.1.

Beruházások

1 075 268

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

3 000 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3 566 742

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

3 566 742

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

45 881 898

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

45 881 898

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

9

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6