Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról

Hatályos: 2022. 03. 02

Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról

2022.03.02.

Oroszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A személyes gondoskodás keretén belül Oroszló Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) szociális alapszolgáltatásként falugondnoki szolgáltatást működtet Oroszló község közigazgatási területén.

2. § A rendelet hatálya a község közigazgatási területén életvitelszerűen élő azon:

a) magyar állampolgárokra,

b) bevándoroltakra és letelepedettekre,

c) hontalanokra,

d) magyar hatóság által menekültként elismert személyekre,

e) hajléktalanokra,
akik szociális körülményeik, ezen belül koruk, egészségi állapotuk és egyéb aktuális élethelyzetük alapján alkalmilag vagy tartósan jogosulttá válnak a szolgáltatás igénybevételére.

II. Fejezet

A falugondnoki szolgáltatás rendszere

3. § (1) A falugondnoki szolgáltatás központi személye a falugondnok, aki a település egészéért vállalt felelősséggel, a jelen rendeletben meghatározott mértékben ellátja, a rendeletben meghatározott feladatokat.

(2) A falugondnok részére e rendeletben meghatározott feladatai ellátásához a szükséges eszközöket az Önkormányzat köteles biztosítani, így különösen a közlekedésre (személyszállításra) alkalmas gépjárművet és a kizárólag a falugondnoki feladatok ellátása érdekében mobiltelefont.

4. § (1) A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó feladatok végrehajtásának: napi, heti, havi tevékenységének megszervezése, a feladatmegoldás gazdaságosságának biztosítására tekintettel, a felmerült és bejelentett igények ismeretében, a jelen rendeletben meghatározottak alapján a falugondnok feladata és hatásköre.

(2) A polgármester, aki a falugondnok közvetlen munkáltatója, különösen önkormányzati érdekből, utasíthatja a falugondnokot, az általa tervezettől eltérő, illetve azonnali feladat-végrehajtásra: ebben az esetben a polgármester lehetőség szerint köteles tekintettel lenni a rendeletben foglaltakra.

5. § (1) A falugondnok feladatainak hatékonyabb, eredményesebb ellátása érdekében tevékenysége során együttműködik a feladatellátásban más módon résztvevő, egyéb szervekkel, szervezetekkel, így különösen:

a) a Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatallal, annak kirendeltségeivel,

b) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulással
- a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal
- a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szociális Szolgáltató Központtal

c) a helyi könyvtár könyvtárosával,

d) a Komlói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával,

e) a Baranya Megyei Falugondnok Egyesülettel,

f) a háziorvossal, fogorvossal,

g) a védőnővel,

h) a Ligeti Mikrotérségi Önkormányzati és Óvodai Társulással
- a Szociális étkezés ügyintézőjével
- a A Ligeti Mikrotérség Óvodái és Mini Bölcsödéi- Oroszlói Óvoda és Mini Bőlcsödével

i) a Kökönyösi Gimnázium Oroszlói Általános Iskolájával,

(2) A falugondnok a feladatellátás eredményességének, hatékonyságának növelése érdekében kapcsolatot tart az országos, megyei falugondnoki hálózathoz tartozó, más településen működő falugondnoki szolgáltatások falugondnokaival.

III. Fejezet

A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetlen, személyes szolgáltatás alapfeladatai

6. § A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladatok:

a) közreműködés az étkeztetésben,

b) közreműködés a házi segítségnyújtásban,

c) közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában,

d) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így

da) a háziorvosi rendelésre szállítás,

db) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,

dc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása,

e) az óvodáskorú, iskoláskorú gyerekek szállítása.

7. § (1) Az étkeztetésben való közreműködés során a falugondnoki szolgálat szállítja házhoz Oroszló településen a Ligeti Mikrotérségi Önkormányzati és Óvodai Társulás keretében biztosított szociális étkeztetést a Magyarszék Község Nonprofit Kft. Főzőkonyhájáról.

(2) Az étkeztetésben való közreműködés a falugondnoki szolgálat számára kötelezően ellátandó feladat.

8. § (1) A házi segítségnyújtásban való közreműködés során a falugondnoki szolgálat segíti a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szociális Szolgáltató Központ által biztosított ellátásokat

a) a házi gondozó ellátotthoz való szállításával,

b) a házi gondozó munkájába tartozó, nem szakmai jellegű feladatok ellátásával.

(2) Az (1) bekezdésben leírt feladat ellátása kötelező.

9. § (1) A közösségi és szociális információk szolgáltatásában való közreműködés során a falugondnoki szolgálat az ellátott kérésére tájékoztatást nyújt a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat elérhetőségéről.
a) a szociális és gyermekvédelmi törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal és szolgáltatásokkal, valamint az egészségügyi ellátással kapcsolatban,

(2) Az (1) bekezdésben leírt feladat ellátása kötelező.

10. § (1) Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása során a falugondnoki szolgálat ellátja

a) a háziorvosi rendelésre szállítást,

b) az egyéb egészségügyi intézménybe való szállítást,

c) a gyógyszerkiváltást és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítását.

(2) A betegek háziorvosi rendelőbe, illetve egyéb egészségügyi intézményekbe szállítása az érintett személy településről intézményig, illetve onnan lakóhelyre szállítását jelenti, amennyiben az államilag támogatott betegszállítási rendszeren keresztül nem megoldható

(3) A szállítás engedélyezésekor figyelembe kell venni

a) az igénylő egészségi állapotát,

b) a kezelés jellegét,

c) az igénylő és családja szociális helyzetét.

(4) Az egészségi állapot, a kezelés jellege, valamint a szociális helyzet megítélése során szükség szerint ki kell kérni a háziorvos, a házi gondozó véleményét.

11. § (1) A gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása a rászoruló személy számára a gyógyszer kiváltásával, a gyógyászati segédeszköz beszerzésével, illetve azok házhozszállításával történik.

(2) A gyógyszerkiváltás történhet

a) a vény átadásával a falugondnoknak,

b) az orvosi rendelés alkalmával az orvosnál hagyott vények alapján.

(3) A falugondnok az átvett, illetve összegyűjtött vényeket heti két alkalommal igény szerint kiváltja, majd a gyógyszereket, illetve a beszerzett gyógyászati segédeszközöket az ellátottak számára házhoz szállítja.

12. § (1) Az óvodások szállítási feladata az önkormányzat közigazgatási területén kívül lakó gyerekeknek a Oroszlói óvodába beíratott gyerekek környező településekről lakóhelyükről történő napi szállítását jelenti. Ezen kívül az önkormányzat intézményeibe járó gyermekek meghatározott intézményekbe, iskolai és egyéb rendezvényekre, illetve onnan vissza, a lakóhelyükre történő, nem rendszeres szállítását jelenti.

(2) A falugondnoki szolgálat az (1) bekezdésben meghatározott, nem rendszeres szállítási feladatot a polgármester döntése alapján végezhet.

(3) Ez a feladatellátás a falugondnoki szolgálat számára kötelező feladat.

IV. Fejezet

A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetlen, személyes szolgáltatás kiegészítő feladatai

13. § A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetlen, személyes szolgáltatás kiegészítő feladatai

a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,

b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,

c) az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az alapfeladatokban meghatározottakon kívül egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.

14. § (1) A falugondnoki szolgálat feladata az önkormányzati rendezvények (közösségi, művelődési, sport és szabadidős tevékenységek) szervezésében, lebonyolításában való részvétel. A szervezésben, lebonyolításban való részvétel konkrét feladatait a polgármester, a jegyző, vagy a képviselő-testület tagja irányításának megfelelően kell ellátni.

(2) Önkormányzati rendezvénynek, összejövetelnek számít többek között:

a) képviselő-testületi ülés,

b) közmeghallgatás,

c) falugyűlés,

d) egyéb lakossági fórum,

e) Önkormányzat által szervezett egyéb rendezvények.

(3) Az Önkormányzat által szervezett rendezvények szervezésében, lebonyolításában való részvétel a falugondnok számára a következő feladatokat jelentheti:

a) a rendezvény helyszínének berendezésével kapcsolatos feladatok ellátása,

b) rendezvényekhez kapcsolódó szállítási feladatok,

c) a rendezvény meghívottjainak szállítása,

d) a rendezvények során rendezőként való részvétel, a felmerült problémák kezelése, hárítása,

15. § (1) A falugondnoki szolgálat feladata segítséget nyújtani a rászorulóknak hivatalos ügyeik intézésében, így

a) az Önkormányzathoz benyújtott kérelmekkel kapcsolatban,

b) a különböző ellátások igényléséhez szükséges iratok beszerzésében.

(2) A falugondnoki szolgálat meghallgatja a lakosság igényeit, majd az információkat továbbítja az Önkormányzat felé.

16. § (1) A falugondnoki szolgálat biztosítja az Önkormányzat feladatkörébe tartozó egyéb alapellátások biztosításában való közreműködést.

(2) A feladatellátás a polgármester intézkedése alapján kötelező.

V. Fejezet

A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó az önkormányzati feladatokat segítő, közvetett szolgáltatások

17. § A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó, az önkormányzati feladatokat segítő, közvetett szolgáltatások

a) a település ellátását, működését szolgáló anyag- és árubeszerzés az önkormányzat és intézményei számára,

b) az önkormányzati, intézményi információk közvetítése a lakosság részére,

c) a falugondnoki szolgáltatás működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.

d) A falu karbantartási munkáiban tevékenyen részt vesz az azokhoz tartozó megvalósítási, szervezési és anyagbeszerzési feladatokat ellátja.

e) A falu közvagyonát képző karbantartásra szoruló részekről jelzést ad és a polgármester utasításai alapján a munkákat szervezi vagy elvégzi.

18. § (1) A falugondnoki szolgálat önkormányzati információkat szolgáltat a lakosság részére.
Így tájékoztatást nyújt különösen

a) az önkormányzat által szervezett programokról,

b) az önkormányzati testületi ülés, közmeghallgatás, falugyűlés és egyéb lakossági fórum időpontjáról,

c) a lakosságot érintő információkról.

(2) Az (1) bekezdés alapján leírt általános, valamint az általános feladat alapján konkretizált feladat ellátása a falugondnoki szolgálat számára kötelező.

VI. Fejezet

A falugondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok

19. § A falugondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok közé az alábbi feladatok tartoznak

a) személyszállítási feladatok,

b) - Egyéb szállítási feladatok, valamint a tömegközlekedéshez való hozzájutás biztosítása.
- Anyag- és árubeszerzés az önkormányzat számára. Közfoglalkoztatási programok lebonyolításában való részvétel a szükséges személyszállítási feladatok megoldásával (pl: orvosi alkalmassági vizsgálatra szállítás csoportosan).

c) egyéb, nem részletezett, szolgáltatás jellegű feladatok.

20. § (1) A falugondnoki szolgálat a személyszállítási feladati között ellátja

a) a családsegítő szolgálat igénybevételéhez kapcsolódó szállítási feladatokat,

b) a közösségi ellátások igénybevételéhez kapcsolódó szállítási feladatokat,

c) a nappali ellátások igénybevételéhez kapcsolódó szállítási feladatokat,

d) a közfoglalkoztatási programokba bevont munkanélküliek orvosi alkalmassági vizsgálatra történő szállítását,

e) önkormányzati, illetve egyéb, települési rendezvényre történő szállítást.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyszállítási feladatok a falugondnok kötelező feladatai.

21. § (1) A családsegítésben való közreműködés során a falugondnoki szolgálat segíti az Önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelete alapján megállapított ellátást:

a) a családgondozó ellátotthoz való szállításával,

b) az ellátott, illetve családja családgondozóhoz, majd onnan településre történő szállításával.

(2) Az (1) bekezdésben leírt feladat ellátása kötelező.

22. § (1) Az önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre szállítás az Önkormányzat által olyan közzétett és meghirdetett rendezvényekre vonatkozó a közigazgatási területet érintő szállítási feladatot jelent, ahol a közzététel tartalmazza a személyszállítási feladat falugondnoki szolgálat keretében való megoldását is. A személyszállítás történhet meghatározott gyülekező helyről a rendezvényre, s rendezvényről meghatározott településrészre, lakóházhoz.

(2) A feladatellátás a polgármester intézkedése alapján kötelező.

VII. Fejezet

A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok rangsorolása

23. § (1) A falugondnoknak elsősorban az alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási feladatokat kell ellátnia. A többi kötelező feladatot úgy kell ellátnia, hogy az alapellátáshoz kapcsolódó feladatellátással ne ütközzön.

(2) Az egyéb, nem kötelező szolgáltatási feladatokat csak akkor láthatja el, ha azok a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztetik.

(3) A kötelezően ellátandó feladatok rangsorolását a falugondnok végzi a polgármester iránymutatása szerint, míg a többi feladat esetében, amennyiben rangsorolni kell, a polgármester dönt.

24. § (1) A falugondnoki szolgálat köteles ellátni az egyéb, a jelen rendeletben nem meghatározott feladatokat, ha azok ellátására a jegyző, illetve a polgármester intézkedése utasítja vagy kötelezi, és az nem ellentétes a rendeletben és a szakmai programban meghatározott céllal.

(2) Az (1) bekezdés szerint ellátott feladatok a falugondnoki szolgálat számára kötelezőek.

VIII. Fejezet

A falugondnoki szolgáltatás igénybevételi rendszere

25. § (1) A rendeletben meghatározott szolgáltatások igénybevétele önkéntes. A szolgáltatásokat azon az 1. § (2) bekezdésében meghatározott személyek vehetik igénybe

a) akik szociálisan rászorultak és koruk, egészségügyi állapotuk miatt önmagukról gondoskodni nem képesek, és nincs hozzátartozójuk, vagy más személy, akinek segítségét igénybe vehetnék,

b) azok a családok, melyek szociális, vagy mentálhigiéniás állapotuk miatt veszélybe kerültek,

c) azok a személyek, akik önmaguk és családjuk szállítását megoldani nem tudják, vagy az számukra aránytalanul nagy terhet jelentene.

(2) A szolgáltatások igénybevétele minden esetben szigorúan csak a szociális rászorultságon, egészségügyi állapoton alapulhat és az e rendeletben és a falugondnok szakmai programjában meghatározott feladatokra terjedhet ki. A szociális rászorultság eldöntése érdekében a falugondnok jelzése alapján a polgármester környezettanulmány elkészítését kérheti, egyéb irat becsatolását kérheti.

26. § (1) A rendeletben szereplő szolgáltatások iránti kérelmet a falugondnoknál, vagy a polgármesternél lehet írásban vagy szóban előterjeszteni.

(2) A szolgáltatások iránti igényeket, azok jellegétől függően, olyan időpontban kell bejelenteni, hogy azokat a falugondnok a feladatok végrehajtásának megszervezése során figyelembe tudja venni.

(3) A bejelentett igényekről a falugondnok nyilvántartást vezet, amelybe az igényeket, azok bejelentésének időpontját szerinti sorrendben vezeti be.

(4) Abban az esetben, ha az igényelt szolgáltatás teljesítése akadályba ütközik a falugondnok köteles erről az igénybejelentőt haladéktalanul értesíteni. Amennyiben az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője a falugondnok döntését vitatja, a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül a polgármesterhez fordulhat panasszal.

(5) A falugondnoki szolgálat igénybevétele térítésmentes.

27. § (1) A falugondnoki szolgáltatás megszűnik

a) a kérelmező halálával,

b) a kérelmező lemondása által,

c) ha az ellátásban részesülő személy a szolgáltatásra nem szorul rá,

d) ha az ellátásban részesülő személy a falugondnoki szolgálattal való együttműködést megtagadja, lehetetlenné teszi, visszautasítja.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott lemondás csak írásban lehetséges.

28. § (1) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat a falugondnok a szolgálat rendelkezésére álló gépjármű segítségével látja el. A falugondnoknak a feladatait a munkaköri leírásában, valamint a polgármester utasításának megfelelően kell ellátnia.

(2) A falugondnok a feladatokat a személyi, személyzeti irataiban meghatározott munkarend szerinti időben köteles ellátni. A munkarendjét a feladatellátáshoz legjobban igazodó rend szerint kell megállapítani.

(3) A falugondnoki szolgálatot a falugondnok szabadsága, betegsége, egyéb törvényes távolmaradása esetében helyettesíteni kell. A helyettesítés rendjét a polgármester határozza meg, ennek érdekében megállapodást köt Bodolyabér Község Önkormányzatával a falugondnoki szolgálatok egymás közötti helyettesítéséről.

29. § A szolgáltatásról való tájékoztatás helyi módja:
A falugondnoki szolgáltatásról szóló tájékoztatást a helyben szokásos módon kell közzétenni:
- hirdetményben a település hirdetőtábláján és honlapján, a település honlapján,
- szórólapokon, minden lakásba eljuttatva,
- helyi rendezvényeken, közmeghallgatáson,
- személyesen, élőszóba a szolgáltatást nyújtó, a polgármester, illetve a képviselők, hivatali dolgozók útján.

IX. Fejezet

Záró rendelkezés

30. §1

31. § Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba.

1

A 30. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.