Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 31 10:00

Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

2022.05.31.

Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

81.221.214.- Ft Költségvetési bevétellel

76.353.916.- Ft Költségvetési kiadással

4.867.298.- Ft Alaptevékenység szabad maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) A képviselőtestület az 1. §-ban megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait összesítve mérlegszerűen az 1. melléklet szerint jóváhagyja.

b) A képviselőtestület 1. §-ban megállapított az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi alaptevékenység szabad maradványának kimutatását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

c) Az önkormányzat a 2021. december 31-i állapot szerint vagyonát a 3. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 255.867.254.- Ft-ban állapítja meg.

d) Az önkormányzat a 2021. évi eredménykimutatását a 4. melléklet szerint részletezett adatok alapján -24.416.940.- Ft-ban állapítja meg.

e) A 2021. évben az önkormányzat nem valósított meg olyan fejlesztési célt és nem vállalt olyan kötelezettséget, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé és ilyen kötelezettsége a költségvetési évre áthúzódóan sem áll fenn.

3. § (1) A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) A polgármester a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

(3) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évre összesített teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – (közfoglalkoztatottak nélkül): 2 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 25 fő

- ebből közfoglalkoztatott: 8 fő

4. § A képviselőtestület a 2021. évi költségvetést jelen rendelet elfogadásával egyidejűleg felülvizsgálta, és a 2021. évi előirányzatok módosítását jóváhagyja a 1. melléklet szerint.

5. § Ez a rendelet 2022. május 31-én 10 órakor lép hatályba.

1. melléklet

Oroszló Község Önkormányzata 2021. évi bevételei és kiadásai

Érték típus: Forint

Költségvetési kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

9 851 715

11 416 708

11 319 408

Béren kívüli juttatások (K1107)

0

173 913

173 913

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

155 692

155 692

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

9 851 715

11 746 313

11 649 013

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

4 793 508

4 817 120

4 534 085

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

346 648

346 648

116 904

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

5 140 156

5 163 768

4 650 989

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

14 991 871

16 910 081

16 300 002

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

3 078 923

3 078 923

1 833 486

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

1 748 746

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

28 489

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

56 251

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

60 315

78 740

78 740

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

3 778 381

6 837 875

6 837 875

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

3 838 696

6 916 615

6 916 615

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

122 196

422 196

397 753

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

151 673

153 023

153 023

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

273 869

575 219

550 776

Közüzemi díjak (K331)

2 302 356

4 020 781

2 602 886

Vásárolt élelmezés (K332)

477 660

477 660

453 852

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

362 200

362 200

101 326

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 141 926

1 141 926

963 760

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

3 000 000

4 424 000

4 423 646

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

242 733

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

7 284 142

10 426 567

8 545 470

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2 323 267

2 681 933

2 300 789

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

0

314 000

314 000

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

0

3 094

3 094

ebből: államháztartáson belül (K353)

0

0

1 972

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354)

0

36 000

36 000

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)

0

0

36 000

Egyéb dologi kiadások (K355)

249 661

272 707

144 564

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

2 572 928

3 307 734

2 798 447

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

13 969 635

21 226 135

18 811 308

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

4 572 000

2 252 594

2 252 594

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

341 085

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

1 397 500

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

4 572 000

2 252 594

2 252 594

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

477 519

468 319

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

0

477 519

468 319

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

277 727

277 727

3 400

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

3 400

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

430 000

3 887 900

3 887 900

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

459 000

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

3 428 900

Tartalékok (K513)

0

1 752 212

0

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

707 727

6 395 358

4 359 619

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

4 382 996

4 150 162

Részesedések beszerzése (>=197) (K65)

0

60 000

60 000

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

413 466

316 100

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

0

4 856 462

4 526 262

Ingatlanok felújítása (K71)

13 394 301

24 235 086

21 079 053

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

3 616 461

6 543 473

5 617 229

Felújítások (=202+...+205) (K7)

17 010 762

30 778 559

26 696 282

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

54 330 918

85 498 112

74 779 553

Költségvetési bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

8 884 036

8 893 220

8 893 220

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

8 751 000

9 108 865

9 108 865

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

477 660

690 300

690 300

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

9 228 660

9 799 165

9 799 165

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

5 557 386

5 557 386

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

13 055

13 055

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

20 382 696

26 532 826

26 532 826

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

14 448 821

14 448 821

11 013 111

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

376 650

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

126 904

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

7 741 086

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

2 768 471

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

34 831 517

40 981 647

37 545 937

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

16 560 729

16 560 729

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

0

6 062 268

6 062 268

ebből: központi költségvetési szervek (B25)

0

0

1 075 268

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

4 987 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

0

22 622 997

22 622 997

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

550 000

550 000

503 876

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

503 876

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

4 585 107

4 585 107

4 348 492

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

4 348 492

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355)

0

1 600

1 600

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

0

0

1 600

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

4 585 107

4 586 707

4 350 092

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

111 187

111 187

49 753

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

20 000

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

5 246 294

5 247 894

4 903 721

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

230 000

230 000

0

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

2 155 000

2 795 926

2 795 926

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

2 048 476

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

0

201 811

201 811

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)

0

6 799

6 799

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

0

6 799

6 799

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

0

398 578

398 578

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)

2 385 000

3 633 114

3 403 114

Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)

0

995 000

995 000

ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)

0

0

195 000

Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)

0

995 000

995 000

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64)

572 700

572 700

10 000

ebből: háztartások (B64)

0

0

10 000

Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)

572 700

572 700

10 000

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+…+270) (B74)

1 334 000

1 334 000

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)

1 334 000

1 334 000

0

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

44 369 511

75 387 352

69 480 769

Finanszírozási kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

0

1 629 685

1 574 363

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

0

1 629 685

1 574 363

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

0

1 629 685

1 574 363

Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

9 961 407

9 987 016

9 987 016

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

9 961 407

9 987 016

9 987 016

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

1 753 429

1 753 429

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

9 961 407

11 740 445

11 740 445

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

9 961 407

11 740 445

11 740 445

2. melléklet

Érték típus: Forint

Oroszló Község Önkormányzata 2021. évi

MARADVÁNYKIMUTATÁSA

Megnevezés

Összeg

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

69 480 769

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

74 779 553

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-5 298 784

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

11 740 445

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 574 363

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

10 166 082

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

4 867 298

C) Összes maradvány (=A+B)

4 867 298

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

4 867 298

3. melléklet

Oroszló Község Önkormányzata 2021. évi Vagyonkimutatás

Érték típus: Forint

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

226 191 800

239 038 535

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

3 000 516

3 368 534

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

229 192 316

242 407 069

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

2 652 359

2 712 359

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

2 652 359

2 712 359

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

2 652 359

2 712 359

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

231 844 675

245 119 428

C/II/1 Forintpénztár

136 401

56 205

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

136 401

56 205

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

9 739 500

5 321 268

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

9 739 500

5 321 268

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

9 875 901

5 377 473

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

685 728

458 477

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

177 644

52 790

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

305 415

272 610

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

202 669

133 077

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

665 003

665 003

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

665 003

665 003

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

572 700

562 700

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

572 700

562 700

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

1 334 000

1 334 000

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

1 334 000

1 334 000

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

3 257 431

3 020 180

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

3 196 681

2 310 073

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

3 186 681

2 310 073

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

10 000

0

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

3 196 681

2 310 073

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

5 500

0

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

5 500

0

D/III/4 Forgótőke elszámolása

70 000

70 000

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

35 615

0

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

111 115

70 000

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

6 565 227

5 400 253

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

15 474 028

-30 000

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

15 474 028

-30 000

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-185 171

0

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-185 171

0

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

15 288 857

-30 000

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

263 574 660

255 867 154

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

313 201 586

313 201 586

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

2 403 567

2 403 567

G/IV Felhalmozott eredmény

-90 356 334

-101 600 423

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-11 244 089

-24 416 940

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

214 004 730

189 587 790

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

482 447

103 567

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

482 447

103 567

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

815 307

994 373

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

815 307

994 373

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

815 307

994 373

H/III/1 Kapott előlegek

0

567 675

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

12 500

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

0

580 175

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 297 754

1 678 115

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 691 295

1 716 864

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

46 580 881

62 884 385

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

48 272 176

64 601 249

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

263 574 660

255 867 154

4. melléklet

Eredménykimutatás

Érték típus: Forint

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

7 503 897

3 961 234

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

1 693 926

2 795 926

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

9 197 823

6 757 160

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

24 442 353

26 532 826

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

13 125 655

11 013 111

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

4 609 680

-10 241 236

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

119 937

18 089 828

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

42 297 625

45 394 529

10 Anyagköltség

3 898 980

3 194 935

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

9 616 741

8 797 916

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

13 515 721

11 992 851

14 Bérköltség

15 289 043

11 372 712

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

6 457 236

4 935 384

16 Bérjárulékok

2 300 864

1 850 961

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

24 047 143

18 159 057

VI Értékcsökkenési leírás

11 306 232

11 573 277

VII Egyéb ráfordítások

13 798 329

34 811 149

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-11 171 977

-24 384 645

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

4 096

6 799

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

4 096

6 799

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

2 209

3 094

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

73 999

36 000

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

76 208

39 094

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-72 112

-32 295

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-11 244 089

-24 416 940