Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2022.(II.23.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01- 2022. 07. 01

Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2022.(II.23.) rendelet módosításáról

2022.07.01.

Oroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8.a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §. (2) bekezdésében, 10. §. (1) bekezdésében, 25. §. (3) bekezdés b) pontjában, 26. §‑ában, 32. §. (3) bekezdésében, 45. §‑ában, 48. §. (4) bekezdésében, 92. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzat 3/2022. (II.23.) a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletet (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A kérelemhez csatolni kell a születési anyakönyvi kivonat, valamint a szülők és a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát.”

2. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 22. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A Ligeti Mikrótérségi Önkormányzati és Óvodai Társulás, mint szolgáltató által nyújtott szociális étkeztetés teljes áru díja bruttó 710.-Ft/nap (személyi térítési díj).

(5) A Ligeti Mikrotérségi Önkormányzati és Óvodai Társulás, mint szolgáltató által nyújtott szociális étkeztetés személyi térítési díja

a) amennyiben az igénybevevő havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 250 %-át, úgy napi bruttó 435.-Ft/nap,

b) amennyiben az igénybevevő havi jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 250,1% és 350 %-a között van, úgy napi bruttó 490.-Ft/nap,

c) amennyiben az igénybevevő havi jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 350,1 % és 450%-a között van, úgy napi bruttó 560.-Ft/nap,

d) amennyiben az igénybevevő havi jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 450,1 % és 550%-a között van, úgy napi bruttó 660.-Ft/nap,

e) amennyiben az igénybevevő havi jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 550,1 %-a fölött van, úgy napi bruttó 710.-Ft/nap

f) a közfoglakoztatási jogviszonyban állók személyi térítési díja napi bruttó 230,- Ft.”””

3. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A családsegítést szolgáltatási szerződés alapján a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által fenntartott -Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata szervezésében biztosítja.”

4. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat térítésmentesen a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést biztosítja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, Oroszló községben lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen ott élő gyermek részére.”

5. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.