Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 09. 28

Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.09.28.

Oroszló Község Önkormányzata képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira és az önkormányzatra terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

a)1 251.065.960 Költségvetési bevétellel

b)2 251.065.960 Költségvetési kiadással

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület.

(3) A működési bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását a 2. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását a 3. melléklet önkormányzati szinten részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselőtestület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20%-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző évi költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

A költségvetés részletezése

3. § A Képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. melléklet részletezi.

b) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 5. melléklet tartalmazza.

c) Az Önkormányzat 2023. évi fejlesztési céljait az 6. melléklet részletezi.

d) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

e) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatónként a 8. mellékletek szerint határozza meg.

f) Az önkormányzat cél jelleggel nyújtott támogatásait a 9. melléklet részletezi.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatát. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselőtestületi döntés alapján.

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselőtestület gyakorolja.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folytonossága érdekében nettó 200.000 Ft-ig kötelezettséget vállaljon rendkívül, előre nem tervezhető és ezért a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester e kötelezettségvállalásokról, döntésekről a képviselő-testületet soron következő ülésén, de legkésőbb 30 napon belül köteles tájékoztatni.

(9) A Képviselőtestület a polgármesternek 400.000 Ft-ban, közalkalmazottakat, munkatörvénykönyve hatálya tartozókat megillető cafeteria juttatás éves keret összegét 200.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat, adókat is magába foglalja.

(10) A képviselőtestülete munka-, és védőruha juttatást keret összegét 2023. évben 20.000,- Ft/ fő állapítja meg. Melynek részletes felhasználási feltételeit az önkormányzat munka-, és védőruha juttatási szabályzata tartalmazza.

Az előirányzatok módosítása

5. § (1) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(2) A költségvetési szerv vezetője a költségvetése előirányzatai és az előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) Az (1) bekezdés szerinti polgármesteri hatáskörbe adott előirányzat-módosításokat a képviselőtestület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja.

A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben a képviselőtestület rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozás béli hiányosságért, a felelősség a mindenkori költségvetési szerv vezetőjét terheli.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) A költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a komlói kistérségi társulás belső ellenőre útján gondoskodik.

Záró és vegyes rendelkezések

8. § A képviselőtestület a polgármesternek a rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló szóbeli beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások a rendeletbe beépítésre kerültek. A képviselőtestület az átmeneti gazdálkodásról szóló külön rendeletet nem fogadott el.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez3

Oroszló Község Önkormányzata 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

29 225 891

32 040 543

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

9 595 460

16 128 615

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

10 827 276

11 141 418

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

6 533 155

2 500 510

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

10 526 544

10 528 254

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

1 710

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

10 526 544

10 526 544

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

155 586 271

160 586 271

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

155 586 271

155 586 271

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

5 000 000

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

11 849 204

11 849 204

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

11 722 234

11 722 234

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

539 250

539 250

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

11 182 984

11 182 984

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

59 800

59 800

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

67 170

67 170

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

652 316

1 526 250

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

652 316

652 316

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

873 934

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

7 945 800

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

7 945 800

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kivülről

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

1 838 700

1 838 700

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 838 700

1 838 700

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

209 678 926

226 315 022

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

24 956 243

24 750 938

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

24 956 243

24 750 938

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

24 956 243

24 750 938

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

234 635 169

251 065 960

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

52 632 353

64 491 816

1.1.

Személyi juttatások

21 251 400

21 547 800

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 563 002

2 601 534

1.3.

Dologi kiadások

22 640 268

29 818 696

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 500 000

5 855 880

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 677 683

4 667 906

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

365 200

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 247 683

1 472 706

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

430 000

2 830 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

177 347 075

184 428 210

2.1.

Beruházások

177 347 075

6 303 473

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

178 110 024

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

14 713

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

14 713

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

4 655 741

991 000

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4 655 741

991 000

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

234 635 169

249 911 026

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

1 154 934

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 154 934

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

1 154 934

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

234 635 169

251 065 960

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-24 956 243

-23 596 004

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

24 956 243

23 596 004

Költségvetés engedélyezet létszám kerete

4. sz. táblázat

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

9

10

- ebből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7

8

2. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez4

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Oroszló Község Önkormányzatánál
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előírányzat

2023. évi előirányzat

Megnevezés

2023. évi eredeti előírányzat

2023. évi előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

29 225 891

32 040 543

Személyi juttatások

21 251 400

21 547 800

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 563 002

2 601 534

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

22 640 268

29 818 696

4.

Közhatalmi bevételek

11 849 204

11 849 204

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 500 000

5 855 880

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

1 690 518

4 667 906

6.

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

7.

Egyéb működési bevételek

652 316

1 526 250

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

41 727 411

45 415 997

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

52 645 188

64 491 816

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

13 604 862

13 399 557

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

13 604 862

13 399 557

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

13 604 862

13 399 557

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

55 332 273

58 815 554

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

52 645 188

64 491 816

24.

Költségvetési hiány:

10 917 777

19 075 819

Költségvetési többlet:

-

-

25.

Tárgyévi hiány:

-

5 676 262

Tárgyévi többlet:

2 687 085

-

3. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez5

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Oroszló Község Önkormányzatnál
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előírányzat

2023. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2023. évi eredeti előírányzat

2023. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

155 586 271

160 586 271

Beruházások

177 347 075

6 303 473

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

178 110 024

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

1 838 700

1 838 700

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

14 713

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

4 655 741

991 000

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

157 424 971

162 424 971

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

182 002 816

185 419 210

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

11 351 381

11 351 381

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

11 351 381

11 351 381

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

11 351 381

11 351 381

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

168 776 352

173 776 352

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

182 002 816

185 419 210

27.

Költségvetési hiány:

24 577 845

22 994 239

Költségvetési többlet:

-

-

28.

Tárgyévi hiány:

13 226 464

11 642 858

Tárgyévi többlet:

-

-

4. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Oroszló Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(6=3+4+5)

2023.

2024.

2025.

1

2

3

4

5

6

1.

-

-

-

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

5. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez6

Oroszló Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban !

Sorszám

Bevételi jogcímek

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

1.

Helyi adók

11 722 234

11 722 234

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

-

7 945 800

3.

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

-

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

500 000

500 000

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

126 970

126 970

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

-

-

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

12 349 204

20 295 004

6. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

forintban !

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

1

2

3

1.

Csapadékvíz elvezetés TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00070

96 008 355

2.

Vis maior 561018

9 245 555

3.

CSPP-SZOC-FP-22-0155 Csirkés pályázat

1 851 390

4.

Petőfi 200 Ideiglenes kollégium pályázat

500 000

5.

MFP-ÖTIF/2022 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése

6 000 000

6.

VP6-19.2.1-61-1/2-21 Gyümölcs feldolgozó

7 777 737

7.

VP6-7.2.1.1-20 Piac létrehozása

49 714 038

8.

TLA/NEPI2022/906255 Római katolikus Temetőkápolna épület

6 250 000

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

FEJLESZTÉSI KIADÁSAINAK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

177 347 075

7. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások Oroszló Község Önkormányzatánál

EU-s projekt neve, azonosítója: Csapadékvíz elvezetés TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00070

forintban!

Források

2023.

2023.

2023. után

Összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

96 008 355

96 008 355

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

96 008 355

0

0

96 008 355

Kiadások, költségek

2023.

2023.

2023. után

Összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

96 008 355

96 008 355

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Likviditási hitel törlesztés

Összesen:

96 008 355

0

0

96 008 355

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

0

8. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez7

Megnevezés

Oroszló Község Önkormányzatánál

01

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

1

forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előírányzat

Módosított előirányzat

1

2

3

4

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

29 225 891

32 040 543

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

9 595 460

16 128 615

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

10 827 276

11 141 418

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

6 533 155

2 500 510

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

10 526 544

10 528 254

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

1 710

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

10 526 544

10 526 544

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

155 586 271

160 586 271

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

155 586 271

155 586 271

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

5 000 000

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

11 849 204

11 849 204

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

11 722 234

11 722 234

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

539 250

539 250

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

11 182 984

11 182 984

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

59 800

59 800

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

67 170

67 170

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

652 316

1 526 250

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

652 316

652 316

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

873 934

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

7 945 800

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

7 945 800

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

1 838 700

1 838 700

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 838 700

1 838 700

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

209 678 926

226 315 022

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

24 956 243

24 750 938

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

24 956 243

24 750 938

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

24 956 243

24 750 938

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

234 635 169

251 065 960

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

103 587 023

64 491 816

1.1.

Személyi juttatások

52 632 353

21 547 800

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 251 400

2 601 534

1.3.

Dologi kiadások

2 563 002

29 818 696

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

22 640 268

5 855 880

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 500 000

4 667 906

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1 677 683

365 200

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 472 706

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1 247 683

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

#HIV!

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

#HIV!

2 830 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

184 428 210

2.1.

Beruházások

430 000

6 303 473

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

177 347 075

2.3.

Felújítások

177 347 075

178 110 024

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

14 713

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

14 713

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

991 000

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4 655 741

991 000

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

103 587 023

249 911 026

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

1 154 934

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 154 934

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

1 154 934

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

103 587 023

251 065 960

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

9

10

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7

8

9. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez8

K I M U T A T Á S
A 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról
Oroszló Község Önkormányzatnál

forintban !

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összege

Fejlesztés várható kiadása - módosított

1.

Komló Kistérségi Társulás

tagdíj

151 000

151 000

2.

Komló Kistérségi Társulás

gyepmesteri feladatok

129 513

129 513

3.

Közös Hivatal

működési támogatás

233 459

458 482

4.

Családsegítő szolgálat

műkődési támogatás

184 386

184 386

5.

Közös Hivatal

vagyonbiztosításra átadott pénzeszköz

61 165

61 165

6.

Oroszló Polgárőr Egyesület

műkődési támogatás

100 000

100 000

7.

Falugondnok Egyesület

tagdíj

30 000

30 000

8.

Ifjúsági Egyesület

műkődési támogatás

100 000

100 000

9.

Csicsóka Egyesület

műkődési támogatás

100 000

100 000

10.

Caritas

műkődési támogatás

100 000

100 000

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Összesen:

1 189 523

1 414 546

1

A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet az Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet az Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. melléklet az Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. melléklet az Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 8. melléklet az Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 9. melléklet az Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.