Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelete

a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2022.(II.23.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 09- 2023. 03. 09

Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelete

a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2022.(II.23.) rendelet módosításáról

2023.03.09.

Oroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8.a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §. (2) bekezdésében, 10. §. (1) bekezdésében, 25. §. (3) bekezdés b) pontjában, 26. §‑ában, 32. §. (3) bekezdésében, 45. §‑ában, 48. §. (4) bekezdésében, 92. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzat 3/2022. (II.23.) a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletet (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ltt-re jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 300%-át (85.500 - Ft), egyedülálló esetében a szociális vetítési alap 350 %- át (99.750 - Ft).”

2. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Rendkívüli települési támogatásban (továbbiakban: Rtt.) részesíthetők kérelemre vagy hivatalból azok számára, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadásuk miatt anyagi segítségre szorulnak és családjukban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 350%-át (99.700, - Ft), egyedül élő esetén annak 400% -át (114.000, - Ft).”

3. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Természetben nyújtott gyermek intézményi térítési díj támogatás (étkezés) állapítható meg annak az annak az általános iskolába járó gyermek szülőjének, aki nem részesül egyetlen szociális ellátási formában sem, és az alábbi feltételnek megfelel:

a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori szociális vetítési alap 300%-át (85.500, - Ft).”

4. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Gyógyszerköltséghez, illetve gyógyászati segédeszközök költségeihez való részbeni hozzájárulás megállapítható azon krónikus betegeknek, akiknek a Közgyógyellátási igazolvány kiadását a Kormányhivatal a magasabb jövedelmi helyzete miatt elutasította, de a kérelmező családjában az egy hónapra és egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 300%-át (85.500, - Ft), egyedül élő esetén annak 350% -át (99.750, - Ft), ekkor a támogatási összeg havonta, de legfeljebb 1 éven át 5000,- Ft pénzbeli juttatás formájában nyújtható.”

5. § (1) A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Ligeti Mikrótérségi Önkormányzati és Óvodai Társulás, mint szolgáltató által nyújtott szociális étkeztetés teljes áru díja bruttó 895.-Ft/nap (személyi térítési díj).”

(2) A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 22. § (5) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Ligeti Mikrotérségi Önkormányzati és Óvodai Társulás, mint szolgáltató által nyújtott szociális étkeztetés személyi térítési díja)

„a) amennyiben az igénybevevő havi jövedelme nem haladja meg az szociális vetítési alap 250 %-át, úgy napi bruttó 555.-Ft/nap,
b) amennyiben az igénybevevő havi jövedelme az szociális vetítési alap 250,1% és 350 %-a között van, úgy napi bruttó 610.-Ft/nap,
c) amennyiben az igénybevevő havi jövedelme az szociális vetítési alap 350,1 % és 450%-a között van, úgy napi bruttó 680.-Ft/nap,
d) amennyiben az igénybevevő havi jövedelme az szociális vetítési alap 450,1 % és 550%-a között van, úgy napi bruttó 780.-Ft/nap,
e) amennyiben az igénybevevő havi jövedelme az szociális vetítési alap 550,1 %-a fölött van, úgy napi bruttó 860.-Ft/nap
f) a közfoglakoztatási jogviszonyban állók személyi térítési díja napi bruttó 230,- Ft.”

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 1–5. § 2023. március 9-én lép hatályba.