Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

Hatályos: 2024. 04. 10

Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

2024.04.10.

Tormásliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és d) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Tormásliget Község Önkormányzata. Az Önkormányzat székhelye: 9736 Tormásliget, Liszt Ferenc utca 5.

2. § A szervezeti és működési szabályzat tartalmazza

a) a Képviselő-testület munkatervére,

b) a képviselő-testületi ülés összehívására,

c) a Képviselő-testület ülésére,

d) a Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvére,

e) a közmeghallgatásra,

f) a Képviselő-testület bizottságaira,

g) az önkormányzati rendeletre és határozatra,

h) a vagyonnyilatkozat kezelésére,

i) a képviselői kötelezettségszegés következményeire

vonatkozó szabályokat.1

2. A Képviselő-testület munkaterve

3. § (1) A Képviselő-testület éves munkaterv alapján működik (a továbbiakban: munkaterv). A munkaterv tervezetét a polgármester állítja össze és terjeszti a Képviselő-testület elé.

(2) A munkaterv tartalmazza:2

a) a testületi ülések tervezett időpontjait, napirendjeit,

b) a napirendi pontok előadóit,

c) a napirend előterjesztésében közreműködő szerveket.

(3) A Képviselő-testület évente legalább hat ülést tart.

3. A képviselő-testületi ülés összehívása

4. § (1) A polgármester a Képviselő-testület ülését az ülésre szóló meghívó útján hívja össze. Sürgős esetekben az ülés összehívása telefonon is történhet.

(2) A meghívóhoz csatolni kell az írásos előterjesztéseket, amennyiben azok a meghívó kiküldésekor rendelkezésre állnak.

(3) írásban kell megküldeni

a) a rendelettervezetet,

b) a költségvetést,

c) a zárszámadást és

d) az átfogó programterveket.

(4) A meghívót lehetőség szerint úgy kell kiküldeni, hogy azt az érintettek legalább három nappal az ülés időpontja előtt kézhez kapják. Sürgős ügy tárgyalása esetén az ülés három napon belüli időpontra is Összehívható.

(5) A képviselő-testületi ülés időpontjáról, helyéről és napirendjéről a lakosságot hirdetmény útján értesíteni kell az Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel, és az önkormányzat hivatalos honlapján történő megjelenítéssel.

(6) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg a polgármester és az alpolgármester egyidejű tartós akadályoztatása esetén a Képviselő-testület ülését a korelnök hívja össze.

4. A Képviselő-testület ülése

5. § (1) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg a

polgármester és az alpolgármester egyidejű tartós akadályoztatása esetén a képviselő-testületi

ülést a korelnök vezeti.

(2) Az ülésvezető

a) megállapítja a Képviselő-testület határozatképességét,

b) megnyitja az ülést,

c) előterjeszti a napirendi javaslatot,

d) napirendi pontonként megnyitja, vezeti, lezárja és összefoglalja a vitát,

e) napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat, rendelettervezeteket,

f) biztosítja a képviselők kérdezési és bejelentési jogának gyakorlását,

g) az ülést berekeszti.

(4) A Képviselő-testület a napirend tárgyalása előtt a polgármester előterjesztése alapján alakszerű határozat nélkül dönt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló és a polgármester két ülés között végzett tevékenységről, a legfontosabb eseményekről szóló tájékoztató elfogadásáról.

6. § (1) Az ülés rendjének fenntartása az ülésvezető feladata. Az ülés rendjének és méltóságának fenntartása érdekében az ülésvezető a következő intézkedéseket teheti, illetve köteles megtenni:

a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki a hozzászólásra kapott időintervallumot túllépte, vagy akinek a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő a fogalmazása,

b) rendreutasítja azt, aki az üléshez méltatlan magatartást tanúsít,

c) figyelmezteti azt az ülésen, közmeghallgatáson jelenlévő választópolgárt, aki a tanácskozás rendjét magatartásával zavarja.

d) az ülés elhagyására kötelezheti azt a választópolgárt, aki a tanácskozás rendjét ismételten megzavarja.

(2) A ülésvezetőnek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani nem lehet.

(3) Amennyiben a képviselő valamely ügyben elmulasztja személyes érintettségének bejelentését, és a személyes érintettséget bármely önkormányzati képviselő a döntés meghozatalától számított hat hónapon belül bejelenti, a képviselő-testület dönt az érintett önkormányzati képviselő kizárásáról. Amennyiben a képviselő-testület az önkormányzati képviselőt kizárja, az ügyben korábban meghozott határozatát hatályon kívül helyezi, és az ügyet újratárgyalja.

7. § (1) A Képviselő-testület ülésén a képviselőknek és a tanácskozási joggal megjelenteknek van hozzászólási joga.

(2) A Képviselő-testület ülésén a Tormásliget székhellyel működő társadalmi szervezetek a tevékenységüket érintő kérdésekben tanácskozási joggal vesznek részt.

(3) Az ülésen megjelent választópolgárok a napirendhez kapcsolódóan a polgármester engedélyével kérdést tehetnek fel és hozzászólhatnak.

(4) Közmeghallgatás alkalmával a választópolgárok kérdezési és hozzászólási joga nem korlátozható.

(5) A hozzászólásokra a jelentkezés sorrendjében kerülhet sor. A hozzászólás időtartama négy perc. Ugyanazon napirend esetén két alkalommal van lehetőség hozzászólásra, az ismételt hozzászólás időtartama a kettő percet nem haladhatja meg.

(6) A jegyző legkésőbb a vita lezárását követően köteles jelezni a Képviselő-testületnek, ha a meghozni kívánt határozatot vagy a megalkotni kívánt rendeletet jogszabálysértőnek tartja. A jegyzőnek szót kell adni, ha a javaslat törvényességét illetően észrevételt kíván tenni.

(7) A Képviselő-testület ülésének időtartama alkalmanként a négy órát nem haladhatja meg.

8. § (1) A Képviselő-testület tagjai nyílt szavazásnál szavazatukat kézfeltartással adják le.

(2) A név szerinti szavazás úgy történik, hogy a jegyző felolvassa a képviselők nevét, és a jelenlévő képviselők a nevük felolvasásakor „igen"- nel, nem"- mel szavaznak, vagy tartózkodnak.

9. § (1) A titkos szavazáshoz a Képviselő-testület a tagjai közül a polgármester javaslatára szavazatszámláló bizottságot választ.

(2) A titkos szavazás szavazólapon, a szavazatszámláló bizottság tagjainak jelenlétében történik, oly módon, hogy a bizottság tagjai a leadott szavazatokat nem láthatják.

(3) A titkos szavazás szavazólapján fel kell tüntetni a határozati javaslatot, továbbá az „igen" a „nem" és a „tartózkodom" feliratot. A szavazás a feliratok valamelyikének aláhúzásával történik. Érvénytelen az a szavazólap, amelyen egyik felirat sincs aláhúzva, vagy amelyiken kettő vagy annál több felirat van aláhúzva.

(4) A képviselő a szavazólapot urnában helyezi el.

(5) A szavazást követően a szavazatszámláló bizottság megállapítja a szavazás eredményét, és tájékoztatja arról a polgármestert. A polgármester kihirdeti a szavazás eredményét.

(6) A titkos szavazásról külön jegyzőkönyvet kell készíteni, amely a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.

10. § (1) A napirendi pontok megtárgyalása után a képviselők bejelentést tehetnek, kérdést

intézhetnek a polgármesterhez, a bizottság elnökéhez és a jegyzőhöz.

(2) A bejelentésre, kérdésre a választ lehetőleg a Képviselő-testület ülésén azonnal, ha ez nem lehetséges, nyolc napon belül írásban kell megadni.

(3) A képviselő köteles az ülésen tudomására jutott állami és szolgálati titkot megőrizni, képviselői minőségéhez, közéleti tevékenységéhez méltó magatartást tanúsítani.

(4) A képviselő távollétét - indokaival együtt - az ülés megkezdése előtt köteles bejelenteni a polgármesternek vagy a jegyzőnek.

5. A Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve

11. § (1) A Képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza a polgármester és a jegyző aláírását.

(2) A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell az ülés meghívóját, az írásos előterjesztések egy példányát és a jelenléti ívet.

(3) A nyilvános ülésről szóló jegyzőkönyvet ügyfélfogadási időben a jegyzőnél bárki megtekintheti. A jegyző a jegyzőkönyv egy példányát közzéteszi az Önkormányzat honlapján.

(4) A zárt ülés jegyzőkönyvét és mellékleteit a nyílt ülés jegyzőkönyvétől elkülönítetten kell tárolni és megőrizni.

6. Közmeghallgatás

12. § (1) A közmeghallgatást a polgármester készíti elő és hívja össze.

(2) A közmeghallgatás helyéről, időpontjáról és napirendjeiről az Önkormányzat

hirdetőtáblájára a közmeghallgatás időpontját megelőzően legalább nyolc nappal kifüggesztett

írásos hirdetmény útján kell értesíteni a lakosságot.

7. A Képviselő-testület bizottságai

13. § A Képviselő-testület állandó bizottsága: Vagyonnyilatkozatokkal, Összeférhetetlenséggel és Méltatlansággal Foglalkozó Bizottság (továbbiakban: Bizottság), melynek létszáma 3 fő.

14. § A vagyonnyilatkozatokkal, összeférhetetlenséggel és méltatlansággal foglalkozó bizottság:

a) nyilvántartja és ellenőrzi a polgármester, a képviselők valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozatait,

b) kivizsgálja a polgármester és képviselők ellen kezdeményezett összeférhetetlenséggel, méltatlansággal kapcsolatos bejelentéseket, döntési javaslatát a Képviselő-testület elé terjeszti.

15. § (1) A bizottság ülését az elnök, akadályoztatása esetén a korelnök hívja össze.

(2) A bizottság ülésére meg kell hívni a polgármestert és a jegyzőt,

(3) A bizottság tagja a jegyzőtől a bizottság feladatkörébe tartozó ügyben információt és tájékoztatást kérhet.

8. A polgármester, az alpolgármester és a jegyző

16. §3 (1) A polgármester és az alpolgármester tisztségét társadalmi megbízatásban látja el.

(2)4 A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza az alábbi hatásköreit:

a) tulajdonosi hozzájárulás megadása, amennyiben a jogügylet nem jár önkormányzati kötelezettségvállalással,

b) tulajdonosi jogok gyakorlása hatósági eljárásban,

c) tulajdonjog változással nem járó tulajdonosi jogok gyakorlása,

d) évente legfeljebb összességében 500.000 Ft értékhatárig a tulajdonjog változással járó döntés meghozatala a mindenkori költségvetési rendelet alapján, valamint a mindenkor hatályos vagyonrendelet szabályainak figyelembevételével,5

e) alkalmanként 500.000 Ft értékhatárig - de legfeljebb éves szinten összességében 2 millió Ft összegig - beszerzés a mindenkori költségvetési rendelet alapján,

f) A képviselő-testület szerződéskötésről szóló határozata alapján – a határozat keretei között – a szerződés szövegének megállapítása, elfogadása, módosítása – amennyiben az önkormányzat jogos érdekei nem sérülnek a módosítással -.

g) pályázat benyújtása közfoglalkoztatási támogatás igénylésére, közfoglalkoztatási szerződés megkötése, közfoglalkoztatottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása,

h) a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és a lekötött betét visszavonása,

i) a kibocsátott értékpapír visszavásárlása,

j) költségvetési előirányzat módosítás és előirányzat átcsoportosítás a mindenkori költségvetési rendelet alapján,

k) közterület használat engedélyezése,

l) döntéshozatal köztemetések ügyében Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról, a gyermekjóléti alapellátásokról, a pénzbeli ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló önkormányzati rendelete alapján,

m) döntéshozatal szociális étkeztetés megállapítása, felülvizsgálata, rendkívüli települési támogatás keretében nyújtandó temetési költségekhez való hozzájárulás, az önkormányzati életkezdési támogatás, valamint a tanévkezdési támogatások ügyében Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról, a gyermekjóléti alapellátásokról, a pénzbeli ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló önkormányzati rendelete alapján,

n) véleményt nyilvánít külföldiek tulajdonszerzésével összefüggő önkormányzati érdeksérelméről, vagy annak hiányáról a külföldiek mező és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) számú kormányrendelet alapján.6

o) lefolytatja a településképi bejelentési eljárást

p) településképi kötelezés formájában érvényt szerez a településképi rendeletben foglalt településképi követelményeknek.

(3) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közútkezelői hatáskörök átruházásról szóló 14/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete szerinti alábbi hatásköreit:

a) a polgármester a közlekedés résztvevőit tájékoztatja a közlekedés biztonságát és zavartalanságát jelentősen befolyásoló körülményekről

b) a közlekedés biztonságát súlyosan veszélyeztető esetekről köteles a rendőrséget vagy a közút kezelőjét értesíteni, és – amennyiben erre lehetősége van – a veszélyt a közlekedés többi résztvevőjének jelezni vagy azt elhárítani (mérsékelni).

c) eltávolíthatja a hozzájárulása nélkül vagy attól eltérő módon az önkormányzati út területén elhelyezett reklámcélú tárgyat vagy berendezést a reklám célú tárgy tulajdonosának, közvilágítási-, villany-, telefonoszlop esetében az oszlop tulajdonosának vagy a reklámtábla tulajdonosának költségére.

d) intézkedik az önkormányzati tulajdonú közút lezárására vagy forgalmának korlátozására a közúton folyó munka, a közút állagának védelme, a közúti forgalom biztonsága vagy időjárási körülmények miatt,

e) gondoskodik a közutat, annak műszaki, minőségi, forgalmi, baleseti adatait, valamint a forgalmi rendjét meghatározó jelzések, továbbá a közút üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére fordított költségek nyilvántartásáról,

f) gondoskodik a közút megrongálódásának kijavításáról, és a közút forgalmának biztonságát veszélyeztető helyzet elhárításáról, szükség esetén sebesség- vagy súlykorlátozás elrendeléséről, illetőleg a közút lezárásáról, valamint a közút tisztántartásáról és sikosságmentesítéséről,7

g) értesíti a bírság kiszabására jogosult, külön jogszabályban meghatározott hatóságot, ha a közút mellett, kijelölt pihenőhelyen vagy nem utasforgalomból származó hulladékot helyeztek el,

h) intézkedik a bejelentett kártérítési követelés ügyekben,

i) kiadja a közútkezelői hozzájárulást a közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához és feltételeket írhat elő.

j) kötelezheti az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve a közút állagának védelme és a forgalom biztonsága érdekében a szükséges intézkedések megtételére, továbbá pótdíj fizetésére azt, aki a közutat nem közlekedési célból a kezelő hozzájárulása nélkül, vagy a hozzájárulásban előírt feltételektől eltérően vette igénybe,

k) a közlekedés biztonsága érdekében felszólíthatja, illetve kötelezheti az út területén, az alatt vagy felett elhelyezett építmény, útcsatlakozás tulajdonosát (kezelőjét) annak felújítására, korszerűsítésére vagy megszüntetésére,

l) kiadja a közútkezelői hozzájárulást a közúthoz történő csatlakozáshoz, valamint a közút műtárgyának minősülő burkolt árokba, csatornába vagy más vízelvezető létesítménybe a közút területén kívüli területekről származó vizek bevezetéséhez,8

m) kiadja a közútkezelői hozzájárulást külterületen a közút tengelyétől számított ötven méteren belül építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez, valamint a közút területének határától számított tíz méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához, valamin belterületen – a közút mellett – ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, valamint a helyi építési szabályzatban, vagy a szabályozási tervben szereplő közlekedési és közműterületen belül nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, továbbá a közút területének határától számított két méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához., amennyiben az elhelyezendő létesítmény dőlési távolsága a közút határát keresztezi,

n) intézkedik a közút melletti ingatlanon, annak rendeltetésszerű használatát lényegesen nem akadályozó módon közúti jelzés, mozgatható hóvédmű, illetőleg – kártalanítás ellenében – azon, az alatt vagy felett műtárgy elhelyezéséről vagy fenntartásáról

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a két ülés között rövid határidővel megjelenő pályázat benyújtására, amennyiben a pályázat megvalósításához szükséges önerő a költségvetésben rendelkezésre áll. A polgármester által benyújtott pályázat alapján kötött támogatási szerződés érvényességéhez a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges.

(5) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve egyidejű tartós akadályoztatásuk esetén a jegyzői feladatokat a pénzügyi osztályvezető látja el.

(6)9 A Képviselő-testület a Répcementi Önkormányzati Társulásra ruházza a belső ellenőrzési feladatokat az Mötv. 119. § (4) bekezdése szerint.

(7)10 A Képviselő-testület a Közép-Répcementi Intézményfenntartó Társulásra ruházza:

a) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdése, valamint 41. § szerinti bölcsődei ellátás megszervezésével és működtetésével, valamint

b) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 74. § (2) bekezdése szerinti óvodai nevelés megszervezésével és működtetésével kapcsolatos hatásköreit.

(8)11 A Képviselő-testület a Felső-Répcementi Többcélú Kistérségi Társulásra ruházza Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 1. pont, első fordulatában meghatározott kötelező feladatára figyelemmel az NYDOP-2009-4.3.1/B-09-2009-0010 azonosító számú, „Kerékpárral a gyógyfürdő irányába” elnevezésű beruházási programnak a támogatási szerződésben előírt fenntartási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos hatásköreit.

(9)12 A Képviselő-testület a jegyzőre, mint címképzésért felelős szervre ruházza a házszám megállapítással kapcsolatos hatáskörét.

9.13 A Közös Önkormányzati Hivatal

17. §14 (1) Tormásliget Község Önkormányzata alapító szerve a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatalnak.

(2) A Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a képviselő-testület külön határozattal hagyja jóvá.

(3) A Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a jogszabály feladat- és hatáskörébe utal. A Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal kormányzati funkcióit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

10. Az Önkormányzat kormányzati funkciói

18. §15 Az Önkormányzat kormányzati funkcióit a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

11. Az önkormányzati rendelet és határozat

19. § (1) Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti

a) a képviselő,

b) a bizottság,

c) a polgármester vagy

d) a jegyző.

(2) A képviselő a Képviselő-testület ülésén az önkormányzati rendelet tárgyának, a szabályozás céljának megjelölésével illetőleg a szabályozás lényegi tartalmi elemeinek ismertetésével kezdeményezheti rendelet megalkotását. A kezdeményezés törvényességével kapcsolatban a jegyző lehetőség szerint a Képviselő-testület ülésén állást foglal. A kezdeményezés alapján a jegyző a rendelettervezetet a soron következő rendes képviselő-testületi ülésre előkészíti, vagy amennyiben azt állapítja meg, hogy a rendelet megalkotása Alaptörvénybe vagy más jogszabályba ütközik, e tényről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) Az önkormányzati rendeletek előkészítése a jegyző feladata.

(4) A Képviselő-testület a lakosság szélesebb körét érintő rendelet előkészítéséhez elveket, szempontokat állapíthat meg. A rendelettervezetet a polgármester az érdemi vita előtt hirdetőtáblán vagy az Önkormányzat honlapján közszemlére teheti.

(5) Az önkormányzati rendeleteket az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kell kihirdetni, továbbá közzé kell tenni az Önkormányzat honlapján.

(6) A rendeletekről a jegyző minden évben 1 -gyel kezdődő sorszámozással nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a rendelet számát és címét.

21. § (1) A határozatokat évenként 1-től kezdődően folyamatos sorszámmal kell ellátni, fel kell tüntetni az évszámot. Az évszámot követően zárójelben az ülés hónapját (római számmal) és napját (arab számmal) kell feltüntetni

(2) A határozat első részében tartalmazza a Képviselő-testület döntését, második részében végrehajtás felelősét, valamint a végrehajtás határidejét. Nem kell külön határidőt megjelölni azon határozatok esetében, amelyeknél a Képviselő-testület valamilyen tény, esemény tudomásul vételéről döntött, és további intézkedést nem igényel.

(3) A határozatokról nyilvántartást kell vezetni, melyet minden évben 1-től kezdődő sorszámozással kell ellátni.

(4) A képviselő a képviselő-testület ülésén kezdeményezheti határozat elfogadását. A kezdeményezést ismertetni kell a határozat meghozatalának indokát, célját és a határozati javaslat pontos szövegét. A határozati javaslat törvényességéről a jegyző véleményt nyilvánít. A határozati javaslat szavazásra bocsátásáról az ülésvezető dönt.

13. A vagyonnyilatkozatok kezelése

22. § (1) A vagyonnyilatkozatokat egy példányban, személyenként külön-külön kell benyújtani zárt

borítékban a Vagyonnyilatkozatokkal, Összeférhetetlenséggel és Méltatlansággal Foglalkozó

Bizottság elnöke részére. A Bizottság elnöke a leadott vagyonnyilatkozatokról nyilvántartást

vezet. A vagyonnyilatkozat őrzésének technikai feltételeit a jegyző biztosítja.

(2) A polgármester illetve a képviselők vagyonnyilatkozata ügyfélfogadási időben az

Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében tekinthető meg.

(3) A betekintési szándékot írásban a polgármesterhez kell bejelenteni, aki ezt haladéktalanul, de legkésőbb három munkanapon belül továbbítja a Bizottság elnökéhez. A Bizottság elnöke a betekintőt három munkanapon belül írásban értesíti a vagyonnyilatkozat megtekintésének időpontjáról. Az értesítést úgy kell kézbesíteni, hogy azt a betekintő a betekintés időpontja előtt legalább nyolc nappal megkapja.

(4) A vagyonnyilatkozat megtekintése során a betekintőn kívül a Bizottság legalább két képviselő tagjának is jelen kell lennie.

14. A képviselői kötelezettségszegés következményei

23. § (1) Ha a képviselő Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott kötelezettségeit megszegi, a Képviselő-testület a képviselő tiszteletdíját legfeljebb 25 % - al, legfeljebb tizenkét havi időtartamra csökkentheti. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés újra megállapítható.

(2) Kötelezettségszegésnek minősül különösen a kétszeri igazolatlan távollét a képviselőtestületi, bizottsági ülésről, a testületi megbízás nem teljesítése, a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség teljesítésének elmulasztása, a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő fogalmazás, figyelmeztetés utáni ismételt rendzavarás.

(3) A képviselő-testület a tiszteletdíj-csökkentés mértékének és időtartamának

megállapításakor mérlegeli a kötelezettségszegés súlyát, következményeit és ismétlődő

jellegét.

15.16 Társulások

24. §17 Tormásliget KözségÖnkormányzata részvételével működő társulások

1. Felső-Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás

2. Répcementi Önkormányzati Társulás

3. Közép-Répcementi Intézményfenntartó Társulás

4. Tormásliget és Térsége Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás

16. Záró rendelkezések

25. § (1) A rendelet 2014. december 1. - n lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Tonnásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2007.(III.29.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet18

Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv alaptevékenységi szakágazata:

1. 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti besorolása:

2. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

3. 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

4. 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

5. 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

6. 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

7. 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

8. 016030 Állampolgársági ügyek

9. 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

10. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

11. 044310 Építésügy igazgatása

12. 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása

13.19 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

2. melléklet20

Tormásliget Község Önkormányzatának alaptevékenységi szakágazata

1. 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

Tormásliget Község Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

2. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

3. 013320 Köztemető-fenntartás és –működtetés

4. 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

5. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

6. 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

7. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

8. 041236 Országos közfoglalkoztatási program

9. 045120 Út, autópálya építése

10. 045130 Híd, alagút építése

11. 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás

12. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

13.21 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenysége

14.22

15. 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

16. 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

17. 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

18. 052080 Szennyvíz- csatorna fenntartása és üzemeltetése

19. 062020 Település-fejlesztési projektek és támogatásuk

20. 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

21. 064010 Közvilágítás

22. 066010 Zöldterület-kezelés

23. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

24. 072111 Háziorvosi alapellátás

25. 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

26. 072311 Fogorvosi alapellátás

27. 074040 Fertőző megbetegedések, járványügyi ellátás

28. 076062 Település-egészségügyi feladatok

29. 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

30. 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

31. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

32. 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

33. 082044 Könyvtári szolgáltatások

34. 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

35. 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

36. 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

37. 083030 Egyéb kiadói tevékenység

38. 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

39. 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

40. 107052 Házi segítségnyújtás

41. 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

1

Módosította: 2/2018 (II.08.) rendelet. Hatályba lépés: 2018.02.09.

2

Módosította: 7/2019. (XI:29.) rendelet. Hatályba lépés: 2019.11.30.

3

Módosította: 2/2018 (II.08.) rendelet. Hatályba lépés: 2018.02.09.

4

A 16. § (2) bekezdése a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. § (2) bekezdése a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Módosította: 7/2019. (XI.29.) rendelet. Hatályba lépés: 2019.11.30.

6

Módosította: 7/2019. (XI.29.) rendelet. Hatályba lépés: 2019.11.30.

7

Módosította: 7/2019. (XI.29.) rendelet. Hatályba lépés: 2019.11.30.

8

Módosította: 7/2019. (XI.29.) rendelet. Hatályba lépés: 2019.11.30.

9

A 16. § (6) bekezdését a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be. A 16. § (6) bekezdése a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 16. § (7) bekezdését a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

11

A 16. § (8) bekezdését a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

12

A 16. § (9) bekezdését a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.

13

A 9. alcím címe a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

14

A 17. § a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

15

A 18. § a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

16

A 15. alcím címe a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

17

Hatályon kívül helyezte: 2/2018 (II.08.) rendelet. Hatályba lépés: 2018.02.09. A 24. §-t a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete 6. §-a iktatta be.

18

Módosította: 7/2019. (XI. 29.) rendelet. Hatályba lépés: 2019.11.30. Az 1. melléklet a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

19

Az 1. melléklet 13. pontját a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése iktatta be.

20

A 2. mellékletet a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdése iktatta be. A 2. melléklet a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 2. melléklet 13. pontja a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 2. melléklet 14. pontját a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 9.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte.