Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 26

Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.26.

Hidas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) és az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) A címrendet melyben az önkormányzat költségvetési szervei, intézményei külön külön címet alkotnak, azon belül kötelezően és nem kötelezően ellátott kormányzati funkciónkénti felsorolásban az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei a Hidasi Polgármesteri Hivatal és a Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde.

2. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.

3. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 416.352.151 ,-Ft bevétellel, és 300.495.212 ,-Ft kiadással hagyja jóvá.

II. Fejezet

Részletes rendelkezések

4. § (1) A Képviselő-testület 2022. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2022. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület 2022. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.

(8) A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, valamint a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként továbbá az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9. melléklet szerint fogadja.

5. § (1) A Képviselő-testület 2022. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. melléklet szerint fogadja el.

(2) A mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Hidasi Polgármesteri Hivatal kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.

6. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2022. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatást nem nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő testület 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát a 16. melléklet szerint fogadja el.

(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint nincsenek.

7. § A Hidasi Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiadásait és bevételeit, 2022. évi létszámkeretét a 18. melléklet szerint fogadja el.

8. § A Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2022. évi kiadásait és bevételeit, 2022. évi létszámkeretét a 19. melléklet szerint fogadja el.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.