Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 10. 01- 2014. 10. 01

Nagybaracska Község Önkormányzata

Képviselő-testületének


10/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló

1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításárólNagybaracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §


Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetése


Bevételi, kiadási főösszegét                                    342 207 ezer Ft-ban


állapítja meg az alábbi részletezés szerint:


működési költségvetési bevétel                                239 115 ezer Ft

működési költségvetési kiadás                                262 207 ezer Ft

működési költségvetési egyenleg                              -23 092 ezer Ft


felhalmozási költségvetési bevételét                           12 107 ezer Ft

felhalmozási költségvetési kiadását                            80 000 ezer Ft

felhalmozási költségvetési egyenleg                          -67 893 ezer Ft


finanszírozási műveletek bevétele (maradvány)           90 985 ezer Ft

finanszírozási műveletek kiadás                                        0 ezer Ft

finanszírozási egyenleg                                            90 985 ezer Ft”
2. §


A R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„9.§ (1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésében 13 426 ezer Ft tartalékot állapít meg, amelyből az önkormányzat tartaléka 10 671 ezer Ft, a Közös Önkormányzati Hivatal tartaléka 2 755 ezer Ft.


(2) Az önkormányzat és intézményei a tartalékot az év közbeni működési többletigények kielégítésére és az elmaradt működési bevételek pótlására használja fel.


(3) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalék felhasználásáról történő döntést a polgármester hatáskörébe ruházza át.


(4) A polgármester a hozott döntésekről a rendelet módosításával egyidejűleg beszámol a képviselő-testületnek.”3. §


Az R.

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet

b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet

c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet

d) 6. melléklete helyébe a 4. melléklet

e) 7. melléklete helyébe az 5. melléklet

lép.4. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Nagybaracska, 2014. szeptember 17.
                       Király Sándor                                                           Gallóné Petike Éva

                       polgármester                                                                      jegyző
Rendelet kihirdetve:


Nagybaracska, 2014. szeptember 30.
                                                                                                       Gallóné Petike Éva

                                                                                                                jegyző