Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(III.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 03. 01- 2014. 03. 01

Nagybaracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének


3/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló

2/2013.(III.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.
1. §


Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(III.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének:


a) költségvetési bevételét 305.996 ezer Ft-ban,

   ebből:

               működési bevételét 225.856 ezer Ft-ban,

               felhalmozási bevételét 80.140 ezer Ft-ban,


b) költségvetési kiadását 331.561 ezer Ft-ban,

ebből:

               működési kiadását 238.099 ezer Ft-ban,

               felhalmozási kiadását 93.462 ezer Ft-ban,


c) költségvetési hiányát (többletét) 25.565 ezer Ft-ban,

ebből:

               működési hiányát 12.243 ezer Ft-ban,

               felhalmozási hiányát 13.322 ezer Ft-ban


állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetési hiány fedezetére


Az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét:

25.565 ezer Ft-ban állapítja meg.”
2. §


Az R. 7.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében 1.940 ezer Ft általános tartalékot,
4.852 ezer Ft felhalmozási céltartalékot állapít meg.”3. §


Az R.

a) 1. melléklete helyébe 1. melléklet

b) 2/a. melléklete helyébe 2. melléklet

c) 2/b. melléklete helyébe 2/a. melléklet

d) 3. melléklete helyébe 3. melléklet

e) 5. melléklete helyébe 4. melléklet

f) 6. melléklete helyébe 5. melléklet

g) 7. melléklete helyébe 6. melléklet lép.
4. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. december 31-től kell alkalmazni.


(2) Hatályát veszti az R. 6.§ (2) bekezdése.
Nagybaracska, 2014. február 27.
                       Király Sándor                                                                 Gallóné Petike Éva

                       polgármester                                                                            jegyző
Rendelet kihirdetve:


Nagybaracska, 2014. február 28.
                                                                                                             Gallóné Petike Éva

                                                                                                                      jegyző