Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2014. 04. 01- 2015. 05. 30

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének


4/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete


a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról


Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában, 39.§ (2) és (5) bekezdésében és a 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (3) bekezdése alapján az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


I. FEJEZET


HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS


1. Általános rendelkezések


1. §Nagybaracska Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és a hulladékgazdálkodásról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.


2.§


(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvétele, gyűjtése, elszállítása, kezelése, a megfelelő engedéllyel rendelkező hulladékkezelő létesítmény fenntartása és üzemeltetése.


(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a hulladék alábbi fajtáira:

a) háztartási hulladék,

b) háztartási hulladékhoz hasonló hulladék,

c) elkülönítetten gyűjtött hulladék,

d) lomhulladék,

e) építési-bontási hulladék,

f) közterületen elhagyott hulladék.


(3) Területi hatálya: Nagybaracska község közigazgatási területére terjed ki.


(4) Személyi hatálya:

a) a község közigazgatási területén lévő valamennyi belterületi ingatlanhasználóra,

b) a közszolgáltatóval szerződésben álló külterületi ingatlanhasználóra,

c) az Önkormányzattal szerződésben álló közszolgáltatóra.2. Közszolgáltató


3. §


(1) Nagybaracska község közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás ellátására a ZP Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Konzorcium tagja, a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. - Vaskút, Kossuth L. u. 90. (továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult és kötelezett közbeszerzési eljárással, külön közszolgáltatási szerződés alapján.


(2) A Közszolgáltató tulajdonosai a társaság és az általa végzett tevékenység szétválással való átalakításáról akként döntöttek, hogy 2013. október 1. napjától  az eddigi Közszolgáltató által végzett szilárdhulladék begyűjtése és szállítása közszolgáltatói tevékenységet  a helyébe jogutódlással belépő FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.) végzi úgy, hogy a településen összegyűjtött kommunális szilárdhulladékot a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. által mint alvállalkozóval a 6521 Vaskút, külterület 0551/2 hrsz. (Vaskúti Regionális Hulladékkezelő Központ) alatt működtetett lerakóra szállítja, ahol sor kerül annak kezelésére és ártalmatlanítására, a hulladékgazdálkodási tevékenység folyamatosságának biztosításával.


4. §


(1) Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása érdekében együttműködik a Felső-Bácskai Regionális Szilárd Hulladéklerakó Önkormányzati Társuláshoz, valamint a ZP Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Konzorciumhoz tartozó települési önkormányzatokkal.


(2) Az Önkormányzat a ZP Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Konzorcium tagjai által meghatározott vaskúti ellátási területhez és az e területre szervezett regionális hulladékkezelési közszolgáltatási rendszerhez tartozik.


(3) Az Önkormányzat az együttműködés keretében az érintett települések igényeit kielégítő regionális hulladékkezelési létesítmény helyeként a vaskúti 0551/2 hrsz-ú, Vaskúti Regionális Hulladékkezelő Központot jelöli ki.


(4) Az önkormányzat szükség esetén gondoskodik a Közszolgáltató javaslata alapján a gyűjtőpontok kijelöléséről, a létesítmények megvalósításáról és a közszolgáltató útján a működtetésükről, valamint biztosítja a közterület térítésmentes használatát az indokolt mennyiségű gyűjtőedény kihelyezéséhez, tárolásához és megközelítéséhez.


3. Személyes adatok kezelése


5. §


(1) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltató kérésére a személyes adatait a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátani.


(2) Közszolgáltató jogosult nyilvántartást vezetni az azonosításhoz feltétlenül szükséges adatok feltüntetésével az ingatlanhasználókról, a közszolgáltatással összefüggésben jogosult kezelni az ingatlanhasználók személyes adatait.


(3) A Közszolgáltató jogosult kezelni az ingatlanhasználó alábbi adatait:

a) családi és utóneve, születési családi és utóneve

b) születési helye

c) születési ideje

d) anyja születési családi és utóneve

e) a közszolgáltatással érintett ingatlan címe.


(4) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződéshez szükséges személyes adatokat elsődlegesen az ingatlanhasználók adatszolgáltatása alapján ismeri meg. A személyes adatok szolgáltatása során a Közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.


(5) A Közszolgáltató az ingatlanhasználók adatait a közszolgáltatási jogviszony létrejöttétől annak megszűnéséig, vagy az abból eredő követelés fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a Közszolgáltató az adatokat megsemmisíti.II. FEJEZET


Települési hulladékkal kapcsolatos feladatok és kötelezettségek


4. Az Önkormányzat települési hulladékkal kapcsolatos feladatai


6. §


Az Önkormányzat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (továbbiakban: Ht.) meghatározottakon túl – a települési hulladékkal kapcsolatos feladatai körében:

a) a Ht. és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: közszolgáltatási szerződés) köt;

b) a Ht. rendelkezései alapján a tulajdonában álló közterületen elhagyott vagy azon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékok elszállításáról és kezeléséről gondoskodik;

c) a közszolgáltatási szerződés az Önkormányzat honlapján történő közzétételéről gondoskodik.5. Az ingatlanhasználó kötelezettségei


7. §


(1) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatást igénybe venni.


(2) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen a Közszolgáltató által e célra rendszeresített gyűjtőedényben gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni, továbbá meghatározott időközönként a Közszolgáltatónak átadni és a Ht. 38. § (2) bekezdése szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizetni. Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy:

a) a települési szilárd hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja,

b) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást vegye igénybe, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek adja át, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse,

c) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,

d) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa,

e) lehetőség szerint vegyen részt a településen működő szelektív hulladékgyűjtésben,

f) az ingatlanhasználó a települési hulladék olyan összetevőit, melyet a közszolgáltatás keretében begyűjteni és elszállíttatni nem lehet, köteles a Ht. és egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően gyűjteni, kezelni és elszállíttatni.


(3) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik; meg kell jelölnie egyben az ingatlanon keletkező rendszeres települési szilárd hulladék mennyiségét, nem rendszeres szilárd hulladék esetében pedig a várhatóan keletkező hulladék mennyiségét. A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételi kötelezettség keletkezéséről e rendelet 1. mellékletét képező „BEJELENTÉS” nyomtatványt kell alkalmazni.


(4) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásba bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni, és arra a közszolgáltatást igénybe venni.


(5) Gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött – termelési vagy szelektíven gyűjtött – hulladék kezeléséről a Ht-ben meghatározottak szerint gondoskodik, nem köteles a közszolgáltatás igénybevételére.


(6) Az a gazdálkodó szervezet, melynek a székhelye, telephelye, fióktelepe egyidejűleg lakás céljára használt ingatlanon van és a gazdasági tevékenysége során települési hulladék nem keletkezik, a Polgármesterhez benyújtott kérelemmel kezdeményezheti a lakással közös hulladéktároló edény használatának engedélyezését. A kérelem elbírálása során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény rendelkezései szerint kell eljárni.


(7) Az ingatlanhasználó legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérheti a Közszolgáltatótól a hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás szüneteltetését távolléte idejére, ha legalább 90 napig megszakítás nélkül nem tartózkodik ingatlanán, az ingatlant más sem használja, és ott hulladék nem keletkezik.


(8) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.6. A Közszolgáltató kötelezettségei


8. §


A Közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a rendeletben foglaltak szerit köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladéklerakó telepre és annak ártalmatlanításáról a szakmai környezetvédelmi szabályok betartásával gondoskodni.


III. FEJEZET


A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI közszolgáltatás igénybevétele


7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés


9. §


(1) A közszolgáltatási szerződés nyilvános, azt az Önkormányzat a honlapján közzéteszi.


(2) A közszolgáltatási szerződésnek a Ht-ben meghatározottakon túl az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a közszolgáltatási tevékenység végzésének általános szabályait;

b) a közszolgáltatás teljesítésére alvállalkozó igénybevételének módját, mértékét és az alvállalkozó(k) által végezhető tevékenységeket;

c) a közszolgáltatási tevékenység ellenőrzésére vonatkozó szabályokat;

d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási üzletszabályzatot;

e) az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer működtetésének módját;

f) annak biztosítékait, hogy a Közszolgáltató egyéb tevékenységei a közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatás nyújtását nem veszélyeztethetik;

g) a Közszolgáltató üzemeltetésében álló hulladékkezelő létesítmények működtetésének hatósági engedélyben vagy más jogszabályban nem szabályozott szabályait.


(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatás és egyéb feladatai ellátásához foglaltak betartása mellett – jogosult alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők igénybevételére az alábbi feltételekkel:


a) A Közszolgáltató által bevont alvállalkozók teljesítéséért Közszolgáltató úgy felel, mintha saját maga teljesített volna.

b) A Közszolgáltató az alvállalkozók által okozott károkért teljes helytállási kötelezettséggel tartozik.


10.§


A helyi kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében jogviszony a Közszolgáltató és az ingatlanhasználó között az alábbi módon jöhet létre:

a) a közszolgáltatás első igénybevételével vagy

b) ha a Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási készségét bizonyítja vagy

c) a szerződés írásba foglalásával.8. A hulladék gyűjtésére és elszállítására való átadására szolgáló gyűjtőedények

rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek


11. §


(1) Az ingatlanhasználó a települési szilárd hulladék gyűjtésére illetve elszállítására a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint – a gyűjtő edényzet űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére – a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott és azonosító jellel ellátott más gyűjtőeszközt köteles igénybe venni. Az igénybeveendő gyűjtőedények, illetve gyűjtőeszközök felsorolását a jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.


(2) A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített szabványos gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a Közszolgáltató az Önkormányzat egyetértésével állapítja meg a keletkezett hulladékmennyiség és a gyűjtési/ürítési gyakoriság figyelembevételével.


(3) A hulladék ürítésének gyakorisága Nagybaracska község közigazgatási területén: heti sűrűségű ürítés egész évben, a Közszolgáltató által meghatározott napon 6.00 – 19.00 óra között.


(4) A települési hulladék elszállítását végző jármű személyzete csak az adott ingatlanon rendszeresített szabványos gyűjtőedényben elhelyezett hulladékot köteles elszállítani.


(5) A Közszolgáltató a háztartási hulladékot köteles a gyűjtőedényben elhelyezhető hulladék mennyiségén felül is korlátlan mennyiségben elszállítani, ha az a Közszolgáltató által rendszeresített zsákban van kihelyezve.


(6) Amennyiben a hulladék begyűjtésére előre nem látható rendkívüli ok miatt az erre kijelölt napon nem kerülhet sor, a Közszolgáltató köteles az esetlegesen elmaradt szolgáltatást 24 órán belül vagy az akadály elhárulását követően haladéktalanul elvégezni.9. A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények

elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek


12. §


(1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az Önkormányzat rendeletében szabályozott közterület-használati hozzájárulás, illetve a vonatkozó szabályok szerinti közterület-használati engedély alapján lehet.


(2) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt a szállítás napját megelőző napon 18.00 órától a szállítás napjának 20.00 órájáig, de legkésőbb a szállítás napján reggel 6.00 óráig lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést. Ezen időpont után, illetve a késve kihelyezett gyűjtőedény ürítésének és a hulladék elszállításának elmulasztása a Közszolgáltatónak nem róható fel. A szállítást követően az edényeket köteles az ingatlanon belüli területre visszahelyezni.


(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedényből válogatni (guberálni) tilos. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.


13. §


(1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról.


(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés takarításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.


(3) A rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.


(4) A gyűjtőedényben az ürítés miatt keletkezett kárt a Közszolgáltató köteles megtéríteni.


14. §


Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt megtéríteni. Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.10. A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó

külön rendelkezések


15. §


(1) A települési szilárd hulladékra nézve az évente egy alkalommal történő lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a Közszolgáltató gondoskodik. A lakosságot a helyben szokásos módon a lomtalanításról a Közszolgáltató és az Önkormányzat értesíti.


(2) A lomhulladék gyűjtéséről, elszállításáról, ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Közszolgáltató gondoskodik.


(3) A hulladékot az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Közszolgáltató előzetesen megjelölt.


(4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.


(5) A lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:

a) építési - bontási hulladék,

b) veszélyes hulladék,

c) vegyes hulladék,

d) zöldhulladék.11. Lakossági eredetű egyéb szilárd hulladék gyűjtése


16. §


Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező, elkülönítetten gyűjtött hulladékot (építési–bontási, veszélyes, vegyes hulladék, zöldhulladék) hulladékgyűjtő helyre, vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot a hulladékkezelő létesítménybe szállíthatja és a jogosultnak átadhatja vagy gyűjtőedényben helyezheti el. E jogot az ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére megfizette.


12. Elkülönítetten gyűjtött hulladék


17.§


(1) Nagybaracska község közigazgatási területén az elkülönített hulladék begyűjtése és elszállítása céljából hulladékgyűjtő szigeteket kell kialakítani. A hulladékgyűjtő sziget elhelyezésére vonatkozó engedélyek beszerzése a Közszolgáltató feladata. A hulladékgyűjtő szigetek számát, helyét a 3. melléklet tartalmazza.


(2) Az (1) bekezdés szerinti gyűjtőszigeten az alábbi hulladék elkülönített gyűjtése, kezelése térítésmentes közszolgáltatás keretében történik:

a) papír,

b) üveg,

c) műanyagflakon.


(3) A kötelező közszolgáltatás keretében térítésmentesen kerül sor január hónapban a díszüket vesztett karácsonyfa összegyűjtésére és elszállítására.13. Elhagyott hulladék elszállítása


18. §


Ha az Önkormányzat tulajdonában álló közterületen elhagyott, vagy azon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék korábbi birtokosa vagy tulajdonosa a hulladék elszállítására és kezelésére vonatkozó Ht. szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, a hulladék elszállításáról és kezeléséről a Közszolgáltató külön szerződés keretein belül gondoskodik.IV. FEJEZET


NEM LAKOSSÁGI EREDETŰ EGYÉB SZILÁRD HULLADÉK


14. A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás alá nem tartozó települési szilárd

hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó előírások


19. §


(1) A gazdálkodó szervezet – a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett, nem elkülönítetten gyűjtött és a nem hasznosított vagy ártalmatlanított hulladékuk vagy más módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá az ártalmatlanításáról vagy a hasznosításáról gondoskodni.


(2) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a gazdálkodó szervezet

a) jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy hasznosító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy

b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti.


(3) Az (1) bekezdésben megjelölt hulladékot az Önkormányzat által kijelölt, továbbá egyéb, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező ártalmatlanító helyre vagy hasznosító helyre a gazdálkodó szervezet külön engedély nélkül maga is elszállíthatja.  Amennyiben a hulladékot jellege vagy összetétele miatt az egyéb ártalmatlanító hely nem veheti át, annak elhelyezésére a kijelölt ártalmatlanító helyet kell igénybe venni.


(4) A hulladék elszállításához egyebekben hulladékszállítási tevékenységre a Közszolgáltatón kívüli, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetet is igénybe lehet venni.


(5) A hulladék elszállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a szállítójárműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon, és más környezetterhelést ne idézzen elő. Szállításból eredő szennyeződés esetén a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés-mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról a szállító köteles gondoskodni.


(6) Gazdálkodó szervezet igénybevétele mellett történő szállítás esetén a gazdálkodó szervezet, saját szállítás esetén pedig a gazdálkodó szervezet az átvett, illetve átadott hulladék mennyiségét és összetételét - a külön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal - köteles fajtánként nyilvántartani, és erről a hatóságoknak bejelentést tenni.


(7) A (6) bekezdésben előírt kötelezettség – a külön jogszabályokban meghatározottak szerint – mind a kijelölt ártalmatlanító hely üzemeltetőjét, mind pedig az egyéb ártalmatlanító hely tulajdonosát (üzemeltetőjét, használóját) is terheli.


(8) Ha a gazdálkodó szervezet a hulladékot saját maga a kijelölt ártalmatlanító helyre szállítja, a hulladék átadásával egyidejűleg, számla ellenében díjat köteles fizetni az üzemeltető részére.20. §


Ha az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a Közszolgáltatót bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő megállapodásuk alapján a Közszolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű és összetételű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi, és gondoskodik a kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről. Az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató részére a megállapodásban kikötött díjat köteles megfizetni.


21. §


(1) A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék szállítása esetében a hulladékbirtokos, illetőleg az általa szállításra igénybevett gazdálkodó szervezet köteles a közterület tisztántartására vonatkozó jogszabályok szerint eljárni.


(2) A hulladékbirtokos köteles gondoskodni a közterület-használati hozzájárulás illetve engedély megszerzéséről, ha a hulladék összegyűjtésére szolgáló konténer a közterületen 24 órát meghaladó időtartamra kerül kihelyezésre. Köteles gondoskodni továbbá a konténer környezetének folyamatos tisztántartásáról, a konténer telítődése esetén annak haladéktalan elszállíttatásáról.


(3) A szállítást végző gazdálkodó szervezet konténert közterületen a közúti és a gyalogosforgalom biztonságát nem veszélyeztető módon az alábbi előírások megtartásával helyezhet ki:

a) főútvonalon konténer kizárólag folyamatos rakodás idejére helyezhető ki, a szállítójármű helyszínen tartásával annak érdekében, hogy az elszállítás a telítődéskor haladéktalanul megtörténhessen;

b) tömegközlekedési útvonalon, amennyiben a konténer kihelyezése csak a közúti forgalom zavarásával oldható meg, az a.) pontban foglaltak szerint kell eljárni;

c) egyéb útvonalakon a konténert a telítődést követő 8 órán belül el kell szállítani.


(4) Közterületre kihelyezett konténeren el nem távolítható módon, jól láthatóan fel kell tüntetni a hulladékbirtokosnak, illetőleg a szállításra igénybevett gazdálkodó szervezetnek nevét, cégnevét, címét, telefonszámát és a konténer azonosítószámát.V. FEJEZET


A közszolgáltatás díjmegfizetésének módja


15. A közszolgáltatási díj megfizetése


22. §


(1) A közszolgáltatási díj mértékét a Ht. 47. §-a és 91. §-a szerint a Magyar Energia Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter állapítja meg. Az ingatlanhasználó a teljesített közszolgáltatás alapján számított közszolgáltatási díjat utólag a Közszolgáltató vagy az általa megbízott személy (díjbeszedő) által negyedévente utólag kiállított és megküldött számla alapján, a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül kell kiegyenlíteni.


(2) A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Közszolgáltató késedelmi kamatot érvényesíthet.


(3) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlanhasználó a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Közszolgáltató válaszát megküldi.


(4) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a Közszolgáltató visszafizeti, vagy az ingatlanhasználó írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.


(5) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti feltéve, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, vagy a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll, vagy a teljesítést igazolja. Az ingatlanhasználó – e rendeletben meghatározott kivételekkel – akkor is köteles közszolgáltatási díjat fizetni, ha a Közszolgáltató igazolni tudja, hogy felajánlotta az ingatlanhasználónak a szolgáltatás nyújtását, vagy a szolgáltatás nyújtására rendelkezésre állt.


(6) Mentes a kötelező közszolgáltatási díj megfizetése alól az a Füzesi üdülőtulajdonos, október 1. napjától március 31. napjáig tartó időszakban – kivétel az állandó bejelentett lakcímmel rendelkező ingatlantulajdonosok – amikor a szolgáltatás is szünetel. Amennyiben az ingatlanon ebben az időszakban hulladék keletkezik, az ingatlantulajdonos köteles a szolgáltatónak írásban bejelenteni és a közszolgáltatási díjat megfizetni.VI. FEJEZET


Záró rendelkezések


23. §


(1) E rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 12/2008.(VII.25.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 16/2008.(XII.23.), a 10/2009.(XI.25.) és a 17/2011.(XII.20.) önkormányzati rendeletek.Nagybaracska, 2014. február 27.                          Király Sándor                                                     Gallóné Petike Éva

                          polgármester                                                                jegyző


Rendelet kihirdetve:


Nagybaracska, 2014. február 28.


                                                                                                    Gallóné Petike Éva

                                                                                                             jegyző