Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselőket megillető juttatásokról

Hatályos: 2014. 03. 01

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének


5/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete


a köztisztviselőket megillető juttatásokrólNagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §


(1) A rendelet hatálya a Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre, közszolgálati ügykezelőkre (továbbiakban: köztisztviselő) terjed ki.


(2) E rendelet 2. §-ában meghatározottakat a polgármester tekintetében is alkalmazni kell.


2. §


A köztisztviselő részére a következő juttatások állapíthatók meg:

a) szociális támogatás

b) illetményelőleg

c) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás


3. §


A 2. §-ban foglalt juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző a közszolgálati szabályzatban állapítja meg.


4. §


Az e rendeletben foglalt juttatások a Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal mindenkori éves költségvetésében elfogadott keret terhére teljesíthetőek.


5. §


(1) Ez a rendelet 2014. március 1-jén lép hatályba.


(2) Hatályát veszi a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 4/2011.(II.17.) önkormányzati rendelet.


Nagybaracska, 2014. február 27.                          Király Sándor                                                     Gallóné Petike Éva

                          polgármester                                                                jegyző


Rendelet kihirdetve:


Nagybaracska, 2014. február 28.


                                                                                                       Gallóné Petike Éva

                                                                                                                jegyző