Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 13/2012.(IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 03. 01- 2014. 03. 01

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének


6/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 13/2012.(IX.25.) önkormányzati rendelet módosításárólNagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.1. §


Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 13/2012.(IX.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A rendelet hatálya alá tartozó vagyon működtetésének feladatát – ha jogszabály vagy a képviselő-testület döntése alapján kötött szerződés másként nem rendelkezik – a Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) látja el.”2. §


A R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősül a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításának feltételeiről szóló 18/2013.(XII.5.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése szerinti vagyon.”3. §


A R. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat vagyonkezelői jogot a kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló vagyoni elemekre létesíthet.”4. §


A R. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat a tulajdonában lévő vagyontárgyakról a jogszabályokban meghatározott módon folyamatos nyilvántartást, vagyonkatasztert vezet. Az önkormányzat vagyonát a hatályos jogszabályok alapján a Hivatal tartja nyilván.”5. §


Ez a rendelet 2014. március 1-jén lép hatályba.Nagybaracska, 2014. február 27.
                             Király Sándor                                               Gallóné Petike Éva

                             polgármester                                                          jegyző
Rendelet kihirdetve:


Nagybaracska, 2014. február 28.
                                                                                                 Gallóné Petike Éva

                                                                                                          jegyző