Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016.(XI.28.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Hatályos: 2017. 03. 15

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2016.(XI.28.) önkormányzati rendelete


a talajterhelési díjról


Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya

1. §


A rendelet hatálya Nagybaracska község szennyvíz-közcsatorna hálózattal ellátott területére terjed ki.


2. Értelmező rendelkezések

2. §


E rendelet alkalmazásában:


1. Kibocsátó: a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktdtv.) 2.§ a) pontjában meghatározott környezethasználó.


2. Közszolgáltató: Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Kft. (székhelye: 6500 Baja, Mártonszállási út 81.)


3. Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: az ingatlant határoló közterületen található szennyvízelvezető törzshálózat, amelybe a házi szennyvízhálózat bekötése gravitációsan, kényszeráramoltatású szennyvízelvezetés esetén házi beemelő vagy vákumszelep közbeiktatásával biztosítható.3. A díjfizetési kötelezettség megállapítása és bevallása

3. §


(1)[1] A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyhez kötött szennyvízelhelyezést, illetve egyedi zárt szennyvíztározót is alkalmaz.


(2) A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségről évente, a tárgyévet követő év március 31-ig tesz bevallást az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII.31.) PM rendelet 9. melléklete alapján rendszeresített nyomtatványon az önkormányzati adóhatóságnál.


(3) Ha a kibocsátó több ingatlannal vagy telephellyel rendelkezik, bevallásában az adatokat ingatlanonként, telephelyenként kell feltüntetnie.


(4) Vízmennyiség-mérővel nem rendelkező kibocsátó esetén 50 liter/fő/nap átalány vízmennyiség képezi a talajterhelési díj alapját.


(5) A talajterhelési díjat egy összegben, a bevallással egyidejűleg, a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett kibocsátónak belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással, a pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett kibocsátónak belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással kell teljesítenie Nagybaracska Község Önkormányzata 50800159-15532354 számú talajterhelési díj beszedési számlájára.4. Díjmentesség

4. §


Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól a kibocsátó


a) a külön mérőórával mért

aa) kerti csapon vételezett locsolási célú vízfogyasztás után;

ab) kizárólag állatitatás céljára szolgáló vízfogyasztás után;


b) ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiség után, a közszolgáltató igazolása alapján;


c) ha az éves vízfogyasztása nem haladja meg a 10 m3-t;


d)[2]


e) ha a vételezett vízmennyiséget üres telken folyó építkezéshez használja fel és ezt az önkormányzati adóhatóságnál előzetesen bejelenti;


f) a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára történő rákötés évében vételezett vízfogyasztás után;


g) ha a szennyvízberuházás kivitelezőjének igazolás alapján az ingatlan rákötése a szennyvízhálózatra műszakilag nem megoldható vagy aránytalanul nagy kiadással jár.5. Díjkedvezmény

5. §


A kibocsátót a megállapított talajterhelési díjból 2017. évben 60 %, 2018. évben 40 %, 2019. évben 20 % díjkedvezmény illeti meg.6. Díjfizetési kötelezettség megszűnése

6.§


(1) A kibocsátó talajterhelési díj fizetési kötelezettsége azzal a nappal megszűnik, amely napon a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt.


(2) A kibocsátó a talajterhelési díj fizetési kötelezettségének megszűnését annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül bejelenti az önkormányzati adóhatósághoz, melyhez mellékelni kell a szolgáltató igazolását is.
7. Adatszolgáltatási kötelezettség

7. §


(1) A közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó kibocsátók vonatkozásában a tárgyévet követő év február 28. napjáig adatot szolgáltat az önkormányzati adóhatóság részére a fogyasztási helyek azonosító adatairól, a díjfizető fogyasztók adatairól, az éves vízfogyasztások mennyiségéről, korrigálva ezt a locsolási célú vízmérőn vagy mellékvízmérőn mért fogyasztással.


(2) A közszolgáltató a közcsatornára történő év közbeni rákötés esetén a rákötést követő hónap 20. napjáig adatot szolgáltat az önkormányzati adóhatóság részére a fogyasztási hely azonosító adatairól, a díjfizető fogyasztó adatairól, a közcsatornára rákötés időpontjáról.
8. Ellenőrzés

8. §


(1) A kibocsátó által benyújtott bevallást az önkormányzati adóhatóság a közszolgáltató által közölt adatszolgáltatás alapján ellenőrzi.


(2)[3]9. Záró rendelkezés

9. §


(1) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.


(2) A díjfizetési kötelezettségről szóló bevallást első ízben a 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig terjedő időszakra kell benyújtani 2018. március 31-ig.Nagybaracska, 2016. november 22.
                   Bögi István András                                                        dr. Horváth Katalin

                       polgármester                                                                       jegyző
Rendelet kihirdetve:


Nagybaracska, 2016. november 28.


                                                                                                        dr. Horváth Katalin

                                                                                                                  jegyző

[1]

Módosította a 3/2017.(III.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. március 15-től.

[2]

Hatályon kívül helyezte a 3/2017.(III.14.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2017. március 15-től.

[3]

Hatályon kívül helyezte a 3/2017.(III.14.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatálytalan 2017. március 15-től.