Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016.(XI.28.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 12. 01- 2016. 12. 01

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének


11/2016.(XI.28.) önkormányzati rendelete


a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

szóló 12/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 16. alcím tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 24. alcím tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


2. § Ez a rendelet 2016. december 1-jén lép hatályba.Nagybaracska, 2016. november 22.
                      Bögi István András                                                 dr. Horváth Katalin

                          polgármester                                                                jegyző
Rendelet kihirdetve:


Nagybaracska, 2016. november 28.
                                                                                                    dr. Horváth Katalin

                                                                                                             jegyző

1. melléklet a 11/2016.(XI.28.) önkormányzati rendelethez


Az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartása szerinti alaptevékenységi besorolása


Szakágazati rend szerinti besorolása:


841105            Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége


Az önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:


  011130              Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320              Köztemető-fenntartás és -működtetés

  013350              Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

016080              Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

041231              Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232              Start-munkaprogram – Téli közfoglalkoztatás

041233              Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

042220              Erdőgazdálkodás

045120              Út, autópálya építése

045160              Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

052020              Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

052080              Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

063020              Víztermelés, -kezelés, -ellátás

064010              Közvilágítás

066010              Zöldterület-kezelés

066020              Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111              Háziorvosi alapellátás

072112              Háziorvosi ügyeleti ellátás

072311              Fogorvosi alapellátás

072312              Fogorvosi ügyeleti ellátás

074031              Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032              Ifjúság – egészségügyi gondozás

081030              Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

082042              Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082043              Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

082044              Könyvtári szolgáltatások

082091              Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel bejelentése

  082092              Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

086020              Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

096015              Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025              Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

104037              Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

104042              Család és gyermekjóléti szolgáltatások

106020              Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások