Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 02. 17- 2017. 02. 17

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének


1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló

1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításárólNagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont b) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, és a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont b) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.1. §


Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2.§ (1) Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2016. évi költségvetésének


Bevételi, kiadási főösszegét                                401 073 173,- Ft-ban,


működési költségvetési bevételét                          308 126 958,- Ft-ban,

felhalmozási költségvetési bevételét                                      0,- Ft-ban,


működési költségvetési kiadását                           320 628 756,- Ft-ban,

felhalmozási költségvetési kiadását                         68 295 179,- Ft-ban,


Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozott költségvetési hiány)    - 80 796 977,- Ft-ban


működési költségvetési egyenlegét                       -12 501 798,- Ft-ban,

felhalmozási költségvetési egyenlegét                   -68 295 179,- Ft-ban,


állapítja meg.”


2. §A R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésében 16 620 784,- Ft tartalékot állapít meg.”3. §


Az R.

a) 1/a. melléklete helyébe az 1/a. melléklet

b) 1/b. melléklete helyébe az 1/b. melléklet

c) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet

d) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet

e) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet

f) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet

g) 6. melléklete helyébe a 6. melléklet

lép.


4. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Nagybaracska, 2017. február 15.
                   Bögi István András                                                       dr. Horváth Katalin

                       polgármester                                                                      jegyző
A rendelet kihirdetve: Nagybaracska, 2017. február 16.
                                                                                                       dr. Horváth Katalin

                                                                                                                jegyző