Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 01- 2017. 10. 01


Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelete


a helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról



Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. §


A helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:


„(4) A 11/A. § szerinti szociális tűzifa támogatás és a 7/B. § szerinti Karácsonyi támogatás megállapítása iránti kérelemhez a (2)-(3) bekezdésétől eltérően nem kell csatolni a jövedelemigazolásra vonatkozó dokumentumokat annak a kérelmezőnek, aki tárgyév november 1. napján a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatásban részesül.”


2. §


Az R. 12.§ (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„d) Nagybaracskai Család- és Gyermekjóléti Szolgálat képviselője,”


3. §


Az R. 13.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) Nagybaracska Község Önkormányzata a családsegítés szociális alapszolgáltatást a Nagybaracskai Család- és Gyermekjóléti Szolgálat útján, térítésmentesen biztosítja.”


4. §


Ez a rendelet 2017. október 1-jén lép hatályba.



Nagybaracska, 2017. szeptember 26.



                   Bögi István András                                                       dr. Horváth Katalin

                       polgármester                                                                      jegyző


Rendelet kihirdetve:


Nagybaracska, 2017. szeptember 28.




                                                                                                       dr. Horváth Katalin

                                                                                                                jegyző