Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelete

a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezéséről, valamint a településképi bejelentési eljárásról

Hatályos: 2017. 12. 22- 2018. 05. 16

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének


16/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelete


a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezéséről, valamint a településképi bejelentési eljárásról
Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. Értelmező rendelkezések


1. §


E rendelet alkalmazásában:

1. reklám: a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tvtv.) 11/F. § 3. pontja szerinti reklám;

2. reklámhordozó: a Tvtv. 11/F. § 4. pontja szerinti reklámhordozó;

3. cégér: a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 2. § 1b. pontja szerinti cégér.2. Reklámok, reklámhordozók elhelyezése


2. §


(1) Reklámhordozó és reklám – jelen rendeletben foglalt kivételekkel – az országos érvényű jogszabályok szerint helyezhető el.


(2) Önkormányzati, kulturális vagy sport rendezvényről való tájékoztatás érdekében szükséges reklám, reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés kihelyezése, évente összesen 12 naptári hét időszakra bármely települési területen a Tvtv-ben és a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017.(IV.8.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) meghatározottól eltérő módon is megengedett.


(3) A reklámhordozók és környezetük karbantartásáról a reklámozók kötelesek folyamatosan gondoskodni. Az elhanyagolt, tönkrement, idejétmúlt reklámhordozókat el kell távolítani.


(4) A reklámhordozó akkor tekinthető leszereltnek, ha nemcsak a hirdetőfelület, hanem annak tartószerkezete is (alapozással együtt) elbontásra kerül. Amennyiben a tartószerkezet nem kerül elbontásra, a hirdetési célú berendezést meglévőnek kell tekinteni.3. Településképi bejelentési eljárás


3. §


(1) A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez az önkormányzat által rendszeresített formanyomtatványon benyújtott bejelentéssel indul.


(2) A bejelentéshez az alábbiakat kell mellékelni:

a)    műszaki leírás: berendezés formája, mérete, technológiája;

b)    helyszínrajz: berendezés által igénybe vett helyszín alaprajza, berendezés elhelyezésének megjelölése;

d)    utcaképvázlat;

e)    látványterv.


(3) A bejelentési eljárásban vizsgálni kell, hogy a tervezett reklám, reklámhordozó nem sérti-e jelen rendeletben, a Tvtv-ben és a Kormányrendeletben foglaltakat.4. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Nagybaracska, 2017. december 19.
                 Bögi István András                                                      dr. Horváth Katalin

                       polgármester                                                                      jegyző
Rendelet kihirdetve:Nagybaracska, 2017. december 21.                                                                                                       dr. Horváth Katalin

                                                                                                                 jegyző