Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

Hatályos: 2018. 01. 01

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének


17/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelete


a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó

 helyi közszolgáltatásról
Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában és 44/C. § (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (3) bekezdésében meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A közszolgáltatás tartalma és a közszolgáltatás terület határai


1. §


(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) kiterjed az ingatlanokon keletkező, közműpótló létesítményben összegyűjtött háztartási szennyvíz

a) begyűjtésére és ártalmatlanítás céljából történő elszállítására, valamint

b) a kijelölt ártalmatlanító telepen történő elhelyezésére.


(2) A közszolgáltatás Nagybaracska község teljes közigazgatási területére kiterjed.2. Értelmező rendelkezések


2. §E rendelet alkalmazásában:


1. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz: a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. (a továbbiakban: Vgt.) 1. melléklet 37. pontjában meghatározott fogalom.


2. háztartási szennyvíz: a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 1.§ 15. pontjában meghatározott fogalom.


3. Közműpótló létesítmény: a közcsatornával nem rendelkező ingatlanokon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes gyűjtésére alkalmas, ingatlanon elhelyezett szennyvíztároló.


4. Közszolgáltatási díj: a közszolgáltatásért az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatónak fizetendő, e rendeletben meghatározott díj.


5. Ingatlantulajdonos: a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/B. §-a szerinti ingatlantulajdonos.

3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése


3. §


(1) A közszolgáltatás teljesítésére jogosult és kötelezett közszolgáltató az ELIT-DESIGN Bt. (6500 Baja, Kossuth L. u. 17. (továbbiakban: közszolgáltató).


(2) A közszolgáltató a közszolgáltatást Nagybaracska teljes közigazgatási területén köteles ellátni.


(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a közszolgáltató Nagybaracskai szennyvíztisztító telepen (Csátalja, 0312/6 hrsz.) helyezi el.
4. A közszolgáltatás ellátásnak rendje, az ingatlantulajdonos és

a közszolgáltató jogai és kötelezettségei


4.§


(1) Az ingatlantulajdonos a jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtéséről, köteles a közszolgáltató részére a begyűjtés szükségességét a közszolgáltató által meghatározott, a közszolgáltatási szerződésben rögzített módon bejelenteni.


(2) A közműpótló létesítménybe csak a háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz-, és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést végző vagy más személyek élet- és testi épségét, egészségét, valamint a közszolgáltató vagy az ártalmatlanító hely rendeltetésszerű működését és műtárgyainak, eszközeinek állagát.


(3) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére kizárólag a közszolgáltatót veheti igénybe.


(4) Az ingatlan tulajdonosa – beleértve az üdülőingatlanokat is – a közszolgáltatást évente legalább egy alkalommal köteles igénybe venni, kivéve a (6) bekezdésben meghatározott eseteket, továbbá köteles a közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket, különösen a közműpótló létesítmény megközelíthetőségét, hozzáférhetőségét biztosítani.


(5) Ha a háztartási szennyvíz begyűjtése és elszállítása az ingatlantulajdonos érdekkörében felmerült ok miatt meghiúsul, az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltató kiszállásával kapcsolatos költségeket megtéríteni.


(6) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól, ha nem használt vagy beépítetlen ingatlanán vízfelhasználás nem történik, és ezáltal szennyvíz nem keletkezik.5.§


(1) A közszolgáltató az ingatlantulajdonos igénybejelentésére jogosult és köteles a közszolgáltatást a jogszabályokban előírt módon ellátni.


(2) Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, és a közszolgáltató a jogszabályi előírások figyelembevételével, megfelelő intézkedések mellett megtagadja annak elszállítását.


(3) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását köteles megtagadni, ha a szennyvíz a kijelölt átadási helyen jogszabály alapján nem helyezhető el, továbbá, ha jogszabály ezt részére előírja. Egyebekben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése kizárólag jogszabályban meghatározott esetben szüneteltethető vagy korlátozható.


(4) A közszolgáltató a közszolgáltatás megrendelésének fogadására, információszolgáltatásra, a panaszbejelentések fogadására ügyfélszolgálatot köteles működtetni. Az ügyfélszolgálat elérhetőségét (cím, telefon) közzé kell tenni.


(5) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, legkésőbb az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított 48 órán belül – kivéve, ha az ingatlantulajdonos kifejezetten ennél későbbi időpontot jelöl meg – köteles begyűjteni és elszállítani.6.§


(1) A közszolgáltatásra vonatkozó szerződéses jogviszony (a továbbiakban: szerződés) a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos között a közszolgáltatás igénybevételével jön létre, a szerződés írásba foglalása nem szükséges.


(2) A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről a közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban értesítette, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatta.
5. A gazdálkodó szervezetekre vonatkozó különös rendelkezések


7.§


(1) A gazdálkodó szervezet a nem technológiai célú ivóvíz-felhasználás után keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatás teljesítésére – igénybejelentés alapján – a közszolgáltatóval írásos szerződést köthet.


(2) Az egyedi szerződés bármely okból történő megszűnése a közszolgáltatás igénybevételének kötelezettségét nem változtatja meg, az egyedi szerződés megszűnését követően a gazdálkodó szervezet az általános szabályok szerint köteles és jogosult a közszolgáltatás igénybevételére.
6. Adatkezelés, adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség


8.§


(1) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak tizenöt napon belül bejelenteni személyes adatait (az ingatlantulajdonos neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve), ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A közszolgáltató jogosult az ingatlantulajdonos adatait az e rendelet szerinti közszolgáltatás teljesítésével összefüggésben, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottaknak megfelelően kezelni.


(2) Amennyiben az ingatlantulajdonos kötelezettsége a közszolgáltatás igénybevételére bármely ok miatt megszűnik, annak tényét a kötelezettség megszűnésétől számított tizenöt napon belül köteles írásban bejelenteni a szolgáltató felé.


(3) Amennyiben az egyedileg azonosított ingatlantulajdonossal kapcsolatba hozható, a közszolgáltató személyes adatokként kezeli a közszolgáltatással érintett ingatlan tulajdonjogi helyzetére, valamint annak közműellátottságára vonatkozó adatokat is.


(4) A közszolgáltató kizárólag a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításával kapcsolatos közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, az ingatlantulajdonossal fennálló kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően, a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a közszolgáltatással érintett ingatlantulajdonos adatait.


(5) A közszolgáltató jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátáshoz kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében az (1)-(4) bekezdésben meghatározott adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából, valamint a jogszabályban előírt esetben harmadik személynek átadni.


(6) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezésével összefüggő nyilvántartását oly módon köteles kialakítani, hogy az ártalmatlanítási helyen ténylegesen elhelyezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége, minősége és származási helye aggálytalanul megállapítható legyen.


(7) A közszolgáltatónak a tárgyévet követő március 31. napjáig az elszállított és tisztítás céljára átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségéről a vízügyi hatóságnak és ingatlanonkénti bontásban a települési önkormányzatnak adatot kell szolgáltatni.
7. A közszolgáltatás díja


9.§


(1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás igénybevételéért kéttényezős közszolgáltatási díjat fizet.


(2) A közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.10.§


(1) A közszolgáltató minden évben egy alkalommal, legkésőbb tárgyév október 31. napjáig kezdeményezheti a közszolgáltatási díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek – költségelemzéssel alátámasztott, műszakilag indokolt fejlesztéseket, a tényleges, szükséges ráfordításokat, az ésszerű nyereséget is tartalmazó – változása függvényében.


(2) Az ingatlanon elszállításra átvett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségét a közszolgáltató szállító gépjárművébe beépített szintmérő (szintjelző) alapján kell meghatározni.


(3) Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díj összegét a közszolgáltató állapítja meg az e rendeletben foglaltaknak megfelelően. A közszolgáltató a számlát az elszállított háztartási szennyvíz mennyisége alapján, az ingatlantulajdonos által a helyszínen igazolt munkalap alapján állítja ki.


(4) Az ingatlantulajdonos a fizetendő közszolgáltatási díjat a közszolgáltatás teljesítésével egyidejűleg készpénzben köteles kiegyenlíteni.


(5) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlantulajdonos a közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a közszolgáltató vagy megbízottja válaszolni köteles.
8. Záró rendelkezések


11.§


(1) Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.


(2) Hatályát veszti:


1. Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007.(II.1.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról,


2. Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(XII.23.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 1/2007.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról,


3. Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2009.(XI.25.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 1/2007.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról,


4. Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 1/2007.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról,


5. Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.3.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 1/2007.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról,


6. Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.18.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 1/2007.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról.Nagybaracska, 2017. december 19.

                 Bögi István András                                                        dr. Horváth Katalin

                       polgármester                                                                        jegyző
Rendelet kihirdetve:


Nagybaracska, 2017. december 21.


                                                                                                        dr. Horváth Katalin

                                                                                                                   jegyző
1. melléklet a 17/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelethez

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó

közszolgáltatás díja 2018. január 1-től határozatlan ideig tartó díjfizetési időszakraI. Lakosság részére:

1. Alapdíj: 3600 Ft + Áfa

2. Ürítési díj: 400 Ft/m3 + ÁfaII. Közület részére:

1. Alapdíj: 3600 Ft + Áfa

2. Ürítési díj: 580 Ft/m3 + Áfa