Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017.(III.14.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 9/2015.(XI.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 15- 2017. 03. 15Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2017.(III.14.) önkormányzati rendelete


a helyi adókról szóló 9/2015.(XI.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.1. §


A helyi adókról szóló 9/2015.(XI.16.) önkormányzati rendelet 2.§-a a következő (3)-(5) bekezdéssel egészül ki:


„(3) Mentesül a magánszemélyek kommunális adója fizetési kötelezettség alól tárgyi adóév időtartamra a Nagybaracskai Tűzoltó Egyesület szaktevékenységet végző, a tárgyi adóév első napján tagnyilvántartásban szereplő tagja, tulajdoni hányada arányában azon lakóház után, ahol lakóhellyel rendelkezik.


(4) A (3) bekezdésben szabályozott adómentesség megállapítása az adómentességet kérő által az adóhatósághoz tárgyi adóév január 31-ig benyújtott kérelem alapján történik. A kérelemhez csatolni kell Nagybaracskai Tűzoltó Egyesület elnöke által kiadott igazolást a tagsági jogviszonyról és a szaktevékenységi feladat ellátásáról.


(5) A (4) bekezdésben szabályozott kérelem beadási határideje 2017. évben március 31.”
2. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
Nagybaracska, 2017. március 9.
                   Bögi István András                                                       dr. Horváth Katalin

                       polgármester                                                                      jegyző
Rendelet kihirdetve:


Nagybaracska, 2017. március 14.
                                                                                                       dr. Horváth Katalin

                                                                                                                jegyző